بررسی عملکرد تولیدمثلی گله‌های گوسفندان قزل در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی به منظور بهبود بازده تولید‌مثلی، نخست باید اطلاعات جامعی از دامداری‌ها در دست داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تولید­مثلی میش­های قزل در تعدادی از گوسفندداری‌های موجود در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی انجام شد. روش کار: پس از طراحی پرسشنامه­ها، 30 گله گوسفند نژاد قزل از مناطق مختلف استان آذربایجان­شرقی و استان آذربایجان­غربی (15 گله در هر استان) به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس دامداران منطقه با استفاده از پرسشنامه مصاحبه شدند و اطلاعات مربوط به عملکرد تولید‌مثلی جمع‌آوری شد. نتایج پرسشنامهها به صورت درصد (برای داده‌های طبقه‌بندی شده) و میانگین ±انحراف معیار (برای سایر داده‌ها) گزارش شدند. نتایج: بر اساس نتایج این پژوهش 87 درصد سامانه‌های پرورش در دو استان روستایی بودند. متوسط شاخص‌های تولید‌مثلی در دو استان عبارت بود از: 79 درصد نرخ آبستنی، 65 درصد نرخ بره‌زایی، 24 درصد چندقلو‌زایی، 20 درصد استفاده از همزمان­سازی فحلی و 17 ماهگی سن اولین جفت‌گیری میش‌ها. بر اساس نتایج، همبستگی منفی (05/0p <) بین سامانه پرورش و اندازه گله (با افزایش تعداد دام سامانه پرورش به سمت سامانه عشایری سوق پیدا کرده است) و بین اندازه گله و استفاده از همزمان­سازی فحلی وجود داشت که به معنای این است که در گله­های بزرگ‌تر سامانه پرورش به سمت سامانه عشایری سوق یافته است و در این نوع سامانه علاقه کمتری به استفاده از روش­های نوین همزمان­سازی فحلی وجود داشت. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج کلی پژوهش حاضرعملکرد پایین تولید­مثلی در گله‌های گوسفند قزل استان آذربایجان­شرقی و غربی را نشان داد که ممکن است به علت استفاده کم از روش‌های همزمان­سازی فحلی و مدیریت ضعیف باشد. بنابراین به نظر می‌رسد با اطلاع‌رسانی در مورد روش‌های نوین همزمان‌سازی فحلی به گوسفندداران و بالا بردن سطح دانش آنها در این زمینه به همراه آموزش جیره‌نویسی و مدیریت دام‌هایی که همزمان‌سازی فحلی شده‌اند، بتوان بهبود عملکرد تولید­مثلی و سودآوری بالاتر را در سطح منطقه ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating reproductive performance of Ghezel sheep flocks in East and West Azarbaijan provinces

نویسندگان [English]

  • N Hasani
  • M Ebrahimi
  • B Ghasemi
  • Gh Moghaddam
  • SA Rafat
چکیده [English]

Introduction: Ghezel is an Iranian medium-sized and fat-tailed sheep breed and is native in the East and West Azarbaijan provinces. Ghezel sheep plays an important role in supplying meat and milk in the region of Azerbaijan (Ghasemi-Panahi et al. 2016). Also, an important source of farmer's income is lambs production (Nabavi et al. 2015). Therefore, one of the prospects for improving the region's production is improving reproductive performance of sheep flocks. In order to suggest a proper approach to improve reproductive performance, there should be a comprehensive information from the livestock farms of these two provinces. Therefore, the present study was conducted with the aim of evaluating reproductive performance of Ghezel ewes in a couple of sheep farms in the East and West Azarbaijan provinces.
Materials and method: After designing questionnaire in this study, 30 Ghezel sheep flocks were randomly selected from different regions of East and West Azarbaijan provinces (15 flocks in each province). Then, livestock farmers of the region were interviewed using questionnaire and information on reproductive performance of flocks were collected including: pregnancy rate, multiparty, lambs' birth weight, age at the first parturition, weaning age, lambs weaning weight, number of unfertile and fertile ewes, flock surface area, farmers' education, and etc. The flocks were divided into four flock sizes. The breeding systems were also studied based on the three groups of nomadic, rural, and industrial breeding systems. The results of the questionnaires were reported as percentages (for classified data) and mean ± SD (for other data). Also, correlation coefficients between important traits were calculated using Spearman’s rank-order correlation of SAS 9.2 (2008) software.
Results and discussion: Based on the results of this experiment, 87% of the breeding systems of two provinces were rural. Other reproductive indexes of two provinces included 65% lambing rate, 79% pregnancy rate, 24% ewes' fecundity rate, 20% estrus synchronization usage, 5% flock mortality rate, 9% ewe's infertility rate, 0.1 ram to ewe ratio, and 17 months of age for ewes at the first mating. Seifi et al. (2014), with evaluating Ghezel and Afshari sheep breeds, reported low reproductive performance in these two breeds. Khodayi-Motlagh et al. (2014) reported low knowledge of farmers about the methods of estrus synchronization. However, a number of studies reported an extraordinary improvement in the reproductive performance of Ghezel ewes using different methods of estrus synchronization or using flushing rations (Najafi et al. 2014; Ghasemi-Panahi et al. 2016; Hasani Dash Tapeh et al. 2017; Ahmadzadeh et al. 2018). Therefore, it seems that improving knowledge and skill of farmers about estrus synchronization methods and/or proper rationing can improve reproductive performance of Ghezel sheep in the region. According to the correlation results, there was a negative correlation between the breeding system and the flock size (correlation coefficient: -0.6) and between the flock size and estrus synchronization usage (correlation coefficient: -0.51), (p < 0.05). These results indicated that the breeding system has been changed into the nomadic system in the larger breeding flocks and there is a less interest in the use of new methods of estrus synchronization in this kind of breeding system. Also, results indicated a significantly negative correlation (correlation coefficient: -0.42) between ram to ewe ratio and lambing rate (P <0.05). So, regardless of the role of rams on flock fertility, asymmetrical increase in ram to ewe ratio causes a negative impact on lambing rate by reducing the ewe population (which are the animals whom produce lambs). The results showed a significant positive correlation (P <0.05) between lambing rate and the age of ewes at the first mating (correlation coefficient: 0.54) and also the age of ewes at the first delivery (correlation coefficient: 0.66). These positive correlations indicate poor rearing condition of young ewes and are consistent with the general believe of farmers, which they breed ewes at the second year (age 16-18 months) to obtain optimum fertility rate. Results showed a negative correlation between the age of ewes at the first mating and birth weight of lamb (correlation coefficient: -0.60), while indicating a positive correlation between the age of ewes at the first mating and age of weaned lambs (correlation coefficient was 0.49), (P <0.05). These results can be explained by higher fecundity rate in older ewes, which reduces lamb birth weight, while it increases weaning age of lambs. The negative correlation (correlation coefficient: -0.41) between weaning age of lambs and estrus synchronization use (P <0.05) can be due to the fact that lambs from the synchronized ewes born and weaned at the same time and then, reared under better nutritional and management conditions.
Conclusion: The overall results of the present study showed low reproductive performance in the Ghezel sheep flocks of East and West Azarbaijan provinces due to the low use of estrus synchronization methods and poor management. Therefore, it seems that by informing the farmers about the new methods of estrus synchronization, raising their level of knowledge in this field, ration training, and management of synchronized animals can improve reproductive performance and increase profitability in the region.

Aliakbari M, Abbasi A and Lavvaf A, 2015. Maternal effects on average daily gain and kleiber ratio of Ghezel sheep in rural breeding systems. Animal Science Researches 25(1): 109-121. (In Persian).
Ahmadi E and Mirzaei A, 2016. High twin lambing rate of synchronized ewes using progestagen combined with the gonadotropins injection in breeding season. Revue de Médecine Vétérinaire 167(1-2): 28-32.
Ahmadzadeh L, Hosseinkhani A and Daghigh Kia H, 2018. Effect of supplementing a diet with monensin sodium and Saccharomyces Cerevisiae on reproductive performance of Ghezel ewes. Animal Reproduction Science188: 93-100.
Cavini S, Iraira S, Siurana A, Foskolos A, Ferret A and Calsamiglia S, 2015. Effect of sodium butyrate administered in the concentrate on rumen development and productive performance of lambs in intensive production system during the suckling and the fattening periods. Small Ruminant Research 123(2): 212-217.
Daghigh Kia H and Rahbar B, 2012. Effect of fat supplementation in flushing diets on reproductive performance, blood metabolites and hormones in Ghezel breed ewes. Animal Science Researches 22:2. 147-160 (In Persian).
Dashtizadeh M, 2011. Evaluating managemental levels of goat and sheep flocks in Boshehr province. Jahad e Keshavarzi Organization, Project.
Ghasemi-Panahi B, Rafat SA, Ebrahimi M, Akbarzadeh MH and Hajializadeh Valilou R, 2016. New technique for activating reproductive system during non-breeding season in Ghezel ewes. Iranian Journal of Applied Animal Science 6(2):357-361.
Hasani Dash Tapeh N, Ebrahimi M, Ghasemi Panahi B and Hossein Khani A, 2017. The study of three estrus synchronizing methods on pregnancy rate, lambing rate, and lamb birth weight of Ghezel ewes. Fourth National Congress on Livestock, Poultry, and Aquaculture Management and the 2nd Festival in Kashmir Goat. September 6, 2017. Shahid Bahonar University of Kerman (In Persian).
Hosseinzadeh S, Rafat SA, Moghaddam Gh, Shodja J, Nematollahi A, Shamsuddin M, Periasamy K and Ebrahimi M, 2016. Microsatellite polymorphism in DRB2 gene and its relation to Haemonchus Contortus parasites fecal egg count in Iranian Ghezel sheep. Iranian Journal of Ruminants Health Research 1:1. 31-39.
Khaldari M, 2008. Principles in Sheep and Goat Rearing. Jahad Daneshgahy Tehran Publications. Tehran, Iran (In Persian).
Khan A and Ahmad R, 1997. Maternal immunoglobulins transfer and neonatal lamb mortality - A review. Pakistan Veterinary Journal 17 (4):161-167.
Khodayi-Motlagh M, Zamani-Miandashti N, Kheltabadi Farahani A and Yahyaee M, 2014. Knowledge and attitude of livestock breeders regarding the use of estrus synchronization technology in sheep in Markazi and Fars provinces. Iranian Journal of Animal Science 45 (3): 185-195 (In Persian).
Nabavi R, Alijani S, Rafat SA and Bohlouli M, 2015. Genetic analysis of ewe productivity traits in Ghezel sheep using linear and threshold models. Slovak Journal of Animal Science 48(3): 103-109.
Najafi G, Cedden F, Kohram H and Akbari Sharif A, 2014. The effects of using artificial insemination techniques on reproductive performance in Ghezel sheep. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2(12): 2898-2904.
Nguyen TC, 1984. The immune response in sheep: analysis of age, sex and genetic effects on the quantitative antibody response to chicken red blood cells. Veterinary Immunology and Immunopathology 5(3):237-45.
Rosa HJD and Bryant MJ, 2003. Review: Seasonality of reproduction in sheep. Small Ruminant Research 48:155- 171.
Rosati A, Mousa E, Van Vleck LD and Young LD, 2002. Genetic parameters of reproductive traits in sheep. Small Ruminant Research 43(1): 65-74.
Ruggieri A, Anticoli S, D’Ambrosio A, Giordani L and Viora M, 2016. The influence of sex and gender on immunity, infection and vaccination. Annali dell Istituto Supereriore Sanita 52(2): 198-204.
Safari E, Fogarty NM, Gilmour AR, Atkins KD, Mortimer SI, Swan AA, Brien FD, Greeff JC and Van Der Werf JHJ, 2007. Genetic correlations among and between wool, growth and reproduction traits in Merino sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics 124(2): 65-72.
Saghi DA and Shahdadi AR, 2017. Estimates of genetic and phenotypic parameters for reproductive traits in Iranian native Kordi sheep. Acta Scientiarum Animal Sciences 39(3): 323-328.
SAS Institute Inc, 2008. SAS/STAT User's Guide, Version 9.2. Cary, NC: SAS Institute Inc.
Seifi A, Raft SA and Moghaddam G, 2014. Perspective of Ghezel and Afshar sheep breeds rearing conditions. Iranian Ranchers 93: 29-32 (In Persian).
Snowder GD, Stellflug JN and Van Vleck LD, 2004. Genetic correlation of ram sexual performance with ewe reproductive traits of four sheep breeds. Applied Animal Behaviour Science 88(3): 253-261.
Zamiri MJ and Hosseini M, 1998. Effects of human chorionic gonadotropin (hCG) and phenobarbital on the reproductive performance of fat-tailed Ghezel ewes. Small Ruminant Research 30(3): 157-161.