دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عملکرد تولیدمثلی گله‌های گوسفندان قزل در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی

صفحه 1-13

10.22034/as.2020.11436

نسرین حسنی داش تپه؛ مرضیه ابراهیمی؛ بابک قاسمی پناهی؛ غلامعلی مقدم؛ سید عباس رافت


9. An analysis of oval cocoons strains of Iranian silkworm (Bombyx mori L.) germplasm

صفحه 101-116

10.22034/as.2020.11495

Najme Najafi؛ Alireza Seidavi؛ Seyed-Ziaeddin Mirhosseini؛ Shahabodin Gharahveysi؛ Anuradha H Jingade