دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد تولیدمثلی گله‌های گوسفندان قزل در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی

صفحه 1-13

10.22034/as.2020.11436

نسرین حسنی داش تپه؛ مرضیه ابراهیمی؛ بابک قاسمی پناهی؛ غلامعلی مقدم؛ سید عباس رافت


An analysis of oval cocoons strains of Iranian silkworm (Bombyx mori L.) germplasm

صفحه 101-116

10.22034/as.2020.11495

Najme Najafi؛ Alireza Seidavi؛ Seyed-Ziaeddin Mirhosseini؛ Shahabodin Gharahveysi؛ Anuradha H Jingade