ارزیابی اثر تنش گرمایی و مکمل پیش‌ساز گلوکز بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های در حال رشد ماکوئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

زمینه مطالعاتی: کاهش عملکرد نشخوارکنندگان در تنش گرمایی می­تواند بوسیله مکمل­های پیش­ساز گلوکز بهبود یابد. هدف: این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات تنش گرمایی و مکمل پیش­ساز گلوکز بر عملکرد، برخی شاخص­های تنش گرمایی و  فراسنجه­های خونی در بره­های پرواری ماکوئی انجام گرفت. روش کار: از 10 رأس بره نر ماکوئی سالم با میانگبن وزن 2/3 ± 32 کیلوگرم و میانگین سنی 3 ماه در دو تیمار و 5 تکرار به ازای هر تیمار استفاده گردید. این آزمایش در دو دوره انجام شد. بعد از ده روز عادت­دهی، در دوره اول (10 روز) هردو گروه در تنش حرارتی و دمای عادی بصورت مصرف اختیاری تغذیه شدند. در دوره دوم (10 روز) بره­های تنش گرمایی بصورت اختیاری و بره­های دمای عادی بصورت تغذیه-جفت شده تغذیه شدند. در دوره دوم هر دو گروه مکمل پیش­ساز گلوکز دریافت می­کردند. نتایج: ماده خشک مصرفی هم در دوره اول و هم در دوره دوم در شرایط تنش گرمایی بصورت معنی­داری کمتر از تیمار دمای عادی بود (05/0p <). در دوره دوم مصرف مکمل گلوکز باعث افزایش معنی­دار مصرف ماده خشک در هر دو محیط نسبت به دوره اول شد (01/0p <). مصرف مکمل گلوکوژنیک موجب افزایش معنی­دار افزایش وزن روزانه بره­ها در هر دو محیط شد (05/0p <). استفاده از مکمل گلوکوژنیک موجب افزایش بازده خوراک شده است. تنش گرمایی موجب افزایش معنی­دار دمای بدن (دمای راست روده) در بره­ها در هر دو دوره آزمایش شد ولی مصرف مکمل گلوکوژنیک تاثیری بر دمای بدن بره­ها نداشت. در قبل از خوراک­دهی تنها گلوکز تحت تاثیر معنی­دار تنش گرمایی قرار گرفت و در تیمارهای تنش گرمایی در هر دو دوره میزان گلوکز پلاسمای خون پایین­تر از شرایط دمای عادی بود (05/0p <). در بعد از خوراک­دهی، هیچکدام از فراسنجه­های خونی اندازه­گیری شده تحت تاثیر تنش گرمایی قرار نگرفتند. اما میزان اسیدهای چرب غیر استریفیه خون (نیفا) بصورت معنی­داری توسط مصرف مکمل گلوکوژنیک تحت تاثیر قرار گرفت (05/0p <). تیجه­گیری نهایی: افزایش مصرف ماده خشک و همچنین بهبود راندمان خوراک در بره­های مصرف کننده مکمل گلوکوژنیک تحت تنش گرمایی نشان دهنده نقش مفید این راهکار تغذیه­ای در طول تنش گرمایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of heat stress and glucose precursor supplementation on performance and blood metabolites of fattening Makoei lambs

نویسندگان [English]

  • A Amini 1
  • R Pirmohammadi 1
  • H Khalilvandi 1
  • R Mazaheri 2
چکیده [English]

Introduction: Heat stress (HS) compromises efficient animal production and although difficult to accurately quantify, the economic impact on the global livestock industries is likely greater than $100 billion annually (Baumgard and Rhoads 2013). The economic decline in the dairy industry is primarily associated with lowered milk production, reduced growth, compromised milk quality, reduced reproduction, increased metabolic disorders and poor immune function. Dry matter intake per kilogram live weight was lower and the maintenance requirements of sheep were higher at high ambient temperatures (Marai et al. 2007). Pair-feeding study in dairy cows indicated that during heat stress, reduced dry matter intake accounted for only 35- 50% of the decreased in milk production (Wheelock et al. 2009). A variety of amelioration strategies for HS are available and can be implemented alone
or in a coordinated manner that include physical modifications to the environment, management adaptations, genetic selection, and dietary modifications. Nutritional strategies are among the easiest and cheapest to alleviate the negative effects of HS. Nutritional tactics used during HS generally focus on enhancing the energy density of the diet and decreasing the ration forage based on the reduction of incremental heat (Mahjoubi et al. 2016). Providing gluconeogenic substrates or supplements that metabolized into glucose precursors may increase productivity during the heat stress (Baumgard and Rhoads 2012). The objective of this study was to evaluate the heat stress effects and also glucogenic supplement during heat stress on performance, heat stress indices and blood metabolites of fattening Makoei lambs.
Materials and methods: In this experiment, 10 male Makuei lambs with 3 months age and average live weight of 32 ± 3.2 kg in 2 treatments and 5 repeat per treat at two experimental periods were used. 10 days before beginning of period 1, the lambs were adapted to 2×1 meter individual cage and experimental diets. Lambs received water and feed individually. Feed was delivered to the animals as a total mixed ration and offered in the morning (8:00) and evening (16:00). Diet was formulated to meet or exceed NRC (2007) recommendations (Table 1) using the Small Ruminant Nutrition System. In period 1 that lasted 10 d, lambs at thermal neutral (TN) condition (24.5±3.2 °C and temperature-humidity index [THI] of 66.1 ± 2.5) and heat stress (HS) (33-41°C and THI of more than 83) were fed ad libitum. In period 2 (lasted 10 d) the lambs of HS condition continued to ad libitum feeding and lambs in TN condition pair fed (feed intake reduced according to HS group feed intake in period 1) to eliminated the confounding effects of unequal nutrient intake. Both groups received 10 gr/d of a top-dressed glucogenic product (GL-Part 100®) in two equal meals. All production and blood data were collected daily through both periods. Three thermostat-regulated heaters were used to generate the heat load and 2 fans were utilized to evenly distribute the heat load within the room and fans were angled to prevent hot air blowing directly on the animals. In the beginning of the experiment and at the end of each experimental period, lambs were weighed before morning feeding. During each period, DMI and water intake were recorded daily and body temperature indices were obtained at 1400 h. Blood samples were collected during both periods from the jugular vein (5 mL in collection tubes containing of sodium heparin) before and 4 h after morning feeding on d 3 and 8 in P1, and d 3, 8 in P2. Blood was centrifuged at 2000 x g for 15 min to obtain plasma and then, stored at -20°C for later analysis.
Results and discussion: HS significantly reduced DMI in both periods than TN group (p < 0.05). Glucogenic supplement in period 2 significantly increased DMI than period 1 (p < 0.01). Glucogenic supplement increased average daily gain and feed efficiency significantly (p < 0.05). HS significantly increased rectal temperature in both periods, but Glucogenic supplement did not effect on body temperature. At a.m. feeding in both periods, blood glucose concentration of HS group significantly lower than TN lams (p < 0.05). After feeding, HS did not affect any of the blood parameters (Mahjoubi et al., 2016), But Glucogenic supplement affected NEFA blood concentration significantly (p < 0.05). Lower blood urea nitrogen in glucogenic supplementation treatments was probably due to a higher supply of glucose precursors and a less need for muscle tissue degradation to supply glucose precursors, leading to increased nitrogen efficiency (Donkin et al., 2009). After feeding, no increase in blood glucose after glucogenic supplementation was interesting because we expected that glucose precursor consumption would increase blood glucose concentration after feeding. The results differ on the effects of using glucose precursor supplements. Glucose precursor supplementation numerically increased blood insulin levels compared to the first period, which may be another reason for the lack of increased blood glucose in lambs after glucogenic supplementation. Differences in the type and composition of glucose precursor supplements, how much they are used in the diet and the physiological stages of livestock are the reasons for the differences in the results of different researchers.
Conclusions: As expected, HS reduced DMI than TN lambs, but glucogenic supplemented lambs have more DMI than lambs in period 1. Dietary glucose precursors improved feed efficiency at HS. These results showed that in HS the efficiency of converting dietary nutrients into tissue accretion was enhanced as glucose precursors fed. Also, HS significantly increased rectal temperature in both periods. At a.m. feeding in both periods, blood glucose concentration of HS group significantly was lower than TN lams. But glucogenic supplementation significantly affected NEFA blood concentration. In overall, improvement of some important functional and metabolic indices in lambs fed with glucogenic supplement in HS condition can indicate the beneficial effects of this nutritional strategy on lambs during HS, but this needs more research to prove.

Al-Haidary AA, Aljumaah RS, Alshaikh MA, Abdoun KA, Samara EM, Okab AB and Alfuraiji MM, 2012. Thermoregulatory and physiological responses of Najdi sheep exposed to environmental heat load prevailing in Saudi Arabia. Pakistan Veterinary Journal 32(4): 515-519.
Allen MS, Bradford BJ and Harvatine KJ, 2005. The cow as a model to study food intake regulation. Annual Review of Nutrition 25: 523-547.
Baumgard LH and Rhoads Jr RP, 2013. Effects of heat stress on postabsorptive metabolism and energetics. Annual Review of Animal Biosciences 1(1): 311-337.
Baumgard LH and Rhoads RP, 2012. Ruminant Nutrition Symposium: ruminant production and metabolic responses to heat stress. Journal of Animal Science 90(6):1855-1865.
Bernabucci U, Lacetera N, Danieli PP, Bani P, Nardone A and Ronchi B, 2009. Influence of different periods of exposure to hot environment on rumen function and diet digestibility in sheep. International Journal of Biometeorology 53(5): 387-395.
Bodarski R, Wertelecki T, Bommer F and Gosiewski S, 2005. The changes of metabolic status and lactation performance in dairy cows under feeding TMR with glycerin [glycerol] supplement at periparturient period. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 8: 22-30.
Boyd J, Bernard JK and West JW, 2013. Effects of feeding different amounts of supplemental glycerol on ruminal environment and digestibility of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 96(1): 470-476.
Carvalho ER, Schmelz-Roberts NS, White HM, Doane PH and Donkin SS, 2011. Replacing corn with glycerol in diets for transition dairy cows. Journal of Dairy Science 94(2): 908-916.
Donkin SS, Koser SL, White HM, Doane PH and Cecava MJ, 2009. Feeding value of glycerol as a replacement for corn grain in rations fed to lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 92(10): 5111-5119.
Hamzaoui SA, Salama AA, Albanell E, Such X and Caja G, 2013. Physiological responses and lactational performances of late-lactation dairy goats under heat stress conditions. Journal of Dairy Science 96(10): 6355-6365.
Lomander H, Frössling J, Ingvartsen KL, Gustafsson H and Svensson C, 2012. Supplemental feeding with glycerol or propylene glycol of dairy cows in early lactation—Effects on metabolic status, body condition, and milk yield. Journal of Dairy Science 95(5): 2397-2408.
Mahjoubi E, Amanlou H, Hossein Yazdi M, Aghaziarati N, Noori GR, Vahl CI, Bradford BJ and Baumgard LH, 2016. A supplement containing multiple types of gluconeogenic substrates alters intake but not productivity of heat-stressed Afshari lambs. Journal of Animal Science 94(6): 2497-2505.
Marai IF, El-Darawany AA, Fadiel A and Abdel-Hafez MA, 2007. Physiological traits as affected by heat stress in sheep—a review. Small Ruminant Research 71(1-3): 1-12.
Morovat M, Salarmoini M, 2013. Effect of different levels of feed restriction on performance and body temperature of broiler chickens under heat stress conditions. Journal of Animal Science Researches 23 (2): 23-38.
NRC, 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids, National Academy Press, Washington, DC.
Osman MA, Allen PS, Mehyar NA, Bobe G, Coetzee JF, Koehler KJ and Beitz DC, 2008. Acute metabolic responses of postpartal dairy cows to subcutaneous glucagon injections, oral glycerol, or both. Journal of Dairy Science 91(9): 3311-3322.
Pearce SC, Gabler NK, Ross JW, Escobar J, Patience JF, Rhoads RP and Baumgard LH, 2013. The effects of heat stress and plane of nutrition on metabolism in growing pigs. Journal of Animal Science 91(5): 2108-2118.
Rhoads ML, Rhoads RP, VanBaale MJ, Collier RJ, Sanders SR, Weber WJ, Crooker BA and Baumgard LH, 2009. Effects of heat stress and plane of nutrition on lactating Holstein cows: I. Production, metabolism, and aspects of circulating somatotropin. Journal of Dairy Science 92(5): 1986-1997.
Rhoads RP, Baumgard LH and Suagee JK, 2013. Metabolic priorities during heat stress with an emphasis on skeletal muscle. Journal of Animal Science 91(6): 2492-2503.
SAS, 2001. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Shwartz G, Rhoads ML, VanBaale MJ, Rhoads RP and Baumgard LH, 2009. Effects of a supplemental yeast culture on heat-stressed lactating Holstein cows. Journal of Dairy Science 92(3): 935-942.
Stockman CA, 2006. The physiological and behavioral responses of sheep exposed to heat load within intensive sheep industries. Ph.D. thesis, School of veterinary and biomedical sciences, Murdoch University.
Tedeschi LO, Cannas A and Fox DG, 2010. A nutrition mathematical model to account for dietary supply and requirements of energy and other nutrients for domesticated small ruminants: The development and evaluation of the Small Ruminant Nutrition System. Small Ruminant Research 89(2-3): 174-184.
 Wheelock JB, Rhoads RP, VanBaale MJ, Sanders SR and Baumgard LH, 2010. Effects of heat stress on energetic metabolism in lactating Holstein cows. Journal of Dairy Science 93(2): 644-655.
Yazdi MH, Amanlou H, Mirzaei-Alamouti HR, Harkinezhad MT, Nabipour A, Mahjoubi E, Aghaziarati N, Noori GR and Baumgard LH, 2015. Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress. Livestock Science 178: 61-70.
Zimbelman RB, Baumgard LH and Collier RJ, 2010. Effects of encapsulated niacin on evaporative heat loss and body temperature in moderately heat-stressed lactating Holstein cows. Journal of Dairy Science 93(6): 2387-2394.