بررسی خصوصیات شیمیایی، تخمیر شکمبه‌ای و قابلیت هضم دانه ماشک، خلر و گاودانه به روش‌های آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گرگان


عنوان مقاله [English]

Evaluation of chemical characteristics, rumen fermentation and digestibility of Vicia sativa, Lathyrus sativus and Vicia ervilia grain by in vitro methods

نویسنده [English]

  • Vahideh Razmazar