دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-184