تأثیر کاهش میزان سموم پاتولین و دیازینون موجود در تفاله سیب سیلو شده بر روی برخی فراسنجه های شکمبه ای (pH، پروتوزوآ، نیتروژن آمونیاکی) و غلظت اسیدهای چرب فرار در بزهای شیرده مهابادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران ایران

2 استاد/دانشگاه ارومیه

3 گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

4 کارشناس ارشد و مدرس گروه علوم دامی دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه مطالعاتی: میزان بقایای برخی سموم و آفت‌کش‌ها در برخی خوراک‌های دام و طیور در ایران به نظر بیشتر از حد مجاز و استاندارد جهانی است. هدف: این پژوهش به‌منظور تأثیر کاهش میزان سموم پاتولین و دیازینون موجود در تفاله سیب سیلو شده بر روی برخی فراسنجه های شکمبه ای (pH، پروتوزوآ، نیتروژن آمونیاکی) و غلظت اسیدهای چرب فرار در بزهای شیرده مهابادی مصرف‌کننده جیره‌های حاوی مقادیر بالای تفاله سیب انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه از 30 رأس بز شیرده نژاد مهابادی بالغ تازه‌زا با میانگین وزن زنده 5 ± 55 کیلوگرم با 5 تیمار آزمایشی و 6 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره غذایی حاوی تفاله سیب بدون فرآوری (گروه شاهد)، تفاله سیب پرتو تابی شده با ماکروویو(تیمار 2)، تفاله سیب فرآوری شده با دو ترکیب تجاری جاذب و غیرفعال کننده سموم ( به ترتیب به میزان 50 g/d به ازای هر رأس و یک kg/t تفاله سیب)(تیمار 3 و 4) و تفاله سیب فرآوری شده با یک ترکیب تجاری اسیدی‌کننده(تیمار 5) بودند. نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین میزان سم پاتولین و دیازینون موجود در تیمارهای مختلف مربوط به گروه شاهد (178 Kg/µg و 936/0 mg/kg) و کمترین میزان به ترتیب مربوط به تیمارهای فرآوری شده با توکسین بایندر Bio-Tox و Mycofix-Plus (58 Kg/µg و 279/0 mg/kg ) بود. همچنین نتایج حاکی از افزایش معنی دار غلظت اسیدهای چرب فرار کل، به‌غیراز تیمار 4 نسبت به تیمار شاهد می باشد (05/0˂P). نتیجه‌گیری: به‌طورکلی کاهش سموم پاتولین و دیازینون توسط فرآوری با ترکیبات جاذب و غیرفعال کننده سموم در جیره‌های دارای سطوح بالای تفاله سیب سبب بهبود برخی پارامترها و فراسنجه های شکمبه ای حیوان شده و علاوه بر تضمین سلامتی موجب افزایش کارایی و عملکرد حیوان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of reducing the amount of Patulin and Diazinon in ensiled apple pomace on some rumen parameters (pH, protozoa, ammonia nitrogen) and concentration of volatile fatty acids in Mahabadi lactation goats

نویسندگان [English]

  • Ahad Goolghasemgharehbagh 1
  • Rasoul Pirmohammadi 2
  • H Khalilvandi-Behroozyar, 3
  • Ahad Bigdeli Khajehdizaji 4
1 Department of animal science, Faculty of agriculture, Payam e noor university, Tehran- Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Payam e Noor University, Tehran-Iran
چکیده [English]

Study field: The amount of residues of some pesticides in some animal and poultry feeds in Iran is considered higher than the international standard. Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of reducing the amount of patulin and diazinon in ensiled apple pomace on some rumen parameters (pH, protozoa, ammonia nitrogen) and the concentration of volatile fatty acids in the mahabadi lactation goats that consuming diets containing high apple pomace (28.88% in dry matter). Materials and Methods: In this study, 30 mature newborn Mahabadi lactation goats with mean live weight of 55 ± 5 kg, with 5 experimental treatments and 6 replications were used in a completely randomized design. Experimental treatments consisted of unprocessed apple pomace (control group), microwave apple pomace (treatment 2), processed apple pomace with two commercially active adsorbent and inactive pesticides (50 g / d respectively For every goat head and and one kg / t of apple pomace (3 and 4) and apple pomace processed with an acidifiers commercial compound (treatment 5). Results: The results showed that the highest amount of patulin and diazinon in different treatments were in the control group (178 Kg / μg and 936.0 mg / kg) and the lowest levels were related to treatments treated with Bio-Tox toxin binder and Mycofix Plus (58 Kg / μg and 279/0 mg /kg). Therefore, only the pH of treatment 5 decreased significantly in comparison with control group and decreased to 6.36 in comparison with 6.42 control group. Also, the results showed that ruminal protozoa population was not affected by apple pomace processing in different treatments, and the ammonia nitrogen concentration of rumen fluid in test goats showed a significant difference between treatment 2, 5 and 3, in relation to, control and other treatments respectively. The lowest amount for control group (without processing) was 21.42 mg /dl and the highest amount for 3 was 12.22 mg /dl by adding Mycofix-Plus to the diet (0.05 mg /dl). P). The results also showed a significant increase in the concentration of total volatile fatty acids, except treatment 4 compared to control (P ˂ 0.05). Conclusion: Generally reducing the patholin and diazinon toxicity by processing with adsorbent and inactive compounds of toxins in high-level diets of apple pomace can improve some of the animal's rumen parameters, and, in addition to ensuring health, will increase the efficiency and performance of the animal.

Key words: Patulin, Diazinon, Apple pomace, Toxic Adsorbent, Mahabadi Lactation Goats

Study field: The amount of residues of some pesticides in some animal and poultry feeds in Iran is considered higher than the international standard. Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of reducing the amount of patulin and diazinon in ensiled apple pomace on some rumen parameters (pH, protozoa, ammonia nitrogen) and the concentration of volatile fatty acids in the mahabadi lactation goats that consuming diets containing high apple pomace (28.88% in dry matter). Materials and Methods: In this study, 30 mature newborn Mahabadi lactation goats with mean live weight of 55 ± 5 kg, with 5 experimental treatments and 6 replications were used in a completely randomized design. Experimental treatments consisted of unprocessed apple pomace (control group), microwave apple pomace (treatment 2), processed apple pomace with two commercially active adsorbent and inactive pesticides (50 g / d respectively For every goat head and and one kg / t of apple pomace (3 and 4) and apple pomace processed with an acidifiers commercial compound (treatment 5). Results: The results showed that the highest amount of patulin and diazinon in different treatments were in the control group (178 Kg / μg and 936.0 mg / kg) and the lowest levels were related to treatments treated with Bio-Tox toxin binder and Mycofix Plus (58 Kg / μg and 279/0 mg /kg). Therefore, only the pH of treatment 5 decreased significantly in comparison with control group and decreased to 6.36 in comparison with 6.42 control group. Also, the results showed that ruminal protozoa population was not affected by apple pomace processing in different treatments, and the ammonia nitrogen concentration of rumen fluid in test goats showed a significant difference between treatment 2, 5 and 3, in relation to, control and other treatments respectively. The lowest amount for control group (without processing) was 21.42 mg /dl and the highest amount for 3 was 12.22 mg /dl by adding Mycofix-Plus to the diet (0.05 mg /dl). P). The results also showed a significant increase in the concentration of total volatile fatty acids, except treatment 4 compared to control (P ˂ 0.05). Conclusion: Generally reducing the patholin and diazinon toxicity by processing with adsorbent and inactive compounds of toxins in high-level diets of apple pomace can improve some of the animal's rumen parameters, and, in addition to ensuring health, will increase the efficiency and performance of the animal.

Key words: Patulin, Diazinon, Apple pomace, Toxic Adsorbent, Mahabadi Lactation Goats

Study field: The amount of residues of some pesticides in some animal and poultry feeds in Iran is considered higher than the international standard. Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of reducing the amount of patulin and diazinon in ensiled apple pomace on some rumen parameters (pH, protozoa, ammonia nitrogen) and the concentration of volatile fatty acids in the mahabadi lactation goats that consuming diets containing high apple pomace (28.88% in dry matter). Materials and Methods: In this study, 30 mature newborn Mahabadi lactation goats with mean live weight of 55 ± 5 kg, with 5 experimental treatments and 6 replications were used in a completely randomized design. Experimental treatments consisted of unprocessed apple pomace (control group), microwave apple pomace (treatment 2), processed apple pomace with two commercially active adsorbent and inactive pesticides (50 g / d respectively For every goat head and and one kg / t of apple pomace (3 and 4) and apple pomace processed with an acidifiers commercial compound (treatment 5). Results: Th

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patulin
  • Diazinon
  • Apple pomace
  • Toxic Adsorbent
  • Mahabadi Lactation Goats
Abd-El-Ghaney A, 2002. Study the effect of imidacloprid insecticide on some physiological parameters in Japanese quail. Thesis for M.Sc. Faculty of Science Al-Azhar University for Girls.
AOAC International. 2002. Official methods of analysis of AOAC International. 17th edition. 1st revision. Gaithersburg, MD, USA, Association of Analytical Communities.
Azimi J, Karimi Torshizi MA and Allameh A, 2012. Coparison of effectiveness of some mycotoxin absorbents on alteration of biochemical and hematological parameters in broiler chickens. Journal of Animal Science Researches 22(3): 49-62.
Bhat DL, Dunbar JR, King JM, Berry SL, Leonard RO and Olbrich SE, 1980. By products and unusual feedstuffs in livestock rations. Western regional extension publication, No 39, USDA-ARS, Washington DC, USA.
BioTox, 2017. F: BIOTOX - Mycotoxins binders, Baltivet.htm.
Bonnechère A, Hanot V, Jolie R, Hendrickx M, Bragard C and Bedoret T, 2012. Effect of household and industrial processing on levels of five pesticide residues and two degradation products in spinach. Food Control 25: 397-406.
Ceron JJ, Panizo CG. and Montez A, 1995. Ceron, JJ, Panizo CG and Montes A, 1995. Toxicological effects in rabbits induced by endosulfan, lindane, and methylparathion representing agricultural byproducts contamination. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 54(2): 258-265.
CFR, Code of Federal Regulations, 2017. Imidacloprid tolerances for residues http://www.lawschool.cornell.edu. 40 CFR 180. 472.
Chen M, Tao L, McLean J and Lu C, 2014. Quantitative analysis of neonicotinoid insecticide residues in foods: implication for dietary exposure. Journal of Agricultural and Food Chemistry 62(26): 6082-6090.
Cengiz MF, Certel M and Göçmen H, 2006. Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post-harvest culinary applications. Food Chemistry 98(1): 127-135.
Church DC, 1988. The Ruminant Animal: Digestive Physiology and Nutrition. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
Dänicke S, Matthaus K, Lebzien P, Valenta H, Stemme K, Ueberschar KH, Razzazi-Fazeli E, Bohm J and Flachowsky G, 2005. Effects of Fusarium toxin-contaminated wheat grain on nutrient turnover, microbial protein synthesis and metabolism of deoxynivalenol and zearalenone in the rumen of dairy cows. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 89: 303–315.
Darko G and Acquaah SO, 2008. Levels of organochloride pesticidesresidues in dairy products in Kumasi, Ghana. Chemosphere 71: 294–298.
Dehghani R, 2012. Environmental Toxicology. Tak Derakht Press, Iran.
Diaz-Llano G and Smith TK, 2007. The effects of feeding grains naturally contaminated with Fusarium mycotoxins with and without a polymeric glucomannan adsorbent on lactation, serum chemistry, and reproductive performance after weaning of first-parity lactating sows. Journal of Animal Science 85: 1412-1423.
EFSA Panel on Additives and Products or Substances Used in Animal Feed (FEEDAP), 2011. Scientific Opinion on the safety and efficacy of bentonite (dioctahedralmontmorillonite) as feed additive for all species. European Food Safety Authority (EFSA). EFSA Journal 9(2): 1-24.
Erdman RA, Proctor GH and Van Dersall JH. 1986. Effect of rumen ammonia concentration on in situ rate and extent of digestion of feedstuffs. Journal of Dairy Science 69: 2312–2320. doi:10.3168/jds.S0022-0302 (86)80670-1.
Fathi Achachlouei B, Azadmard-Damirchi S, Hesari J and Nemati M, 2009. Patulin Content in Fruit Juices Produced by Several Factories in Iran. Journal of Food Industries Research 19(1): 1-12.
FASS, 2010. FASS Guide For the Care and Use of Agricultural Animals in Agricultural Research and Teaching. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science 51(3):298-300
Hejazi M, and Ghorbani M, 1995. Geology of Iran. Zeolite bentonite. Geological Society of Iran Publications.
Jouany JP, 2007. Methods for preventing, decontaminating and minimizing the toxicity of mycotoxins in feeds. Animal Feed Science and Technology 137(3-4): 342-362.
Jovaisiene J, Bakutis B, Baliukoniene V and Gerulis G, 2016. Fusarium and Aspergillus Mycotoxins Effects on Dairy Cow Health, Performance and the Efficacy of Anti-Mycotoxin Additive. Polish Journal of Veterinary Sciences 19(1): 79-87.
Kazemi M, 2012. Effect of organophosphate pesticides in feedstuff on rumen ecosystem, performance and bloodmetabolitesof ruminants and its transitioninanimal products with or without sodium bentonite. Thesis for Ph.D, Ferdowsi University of Mashhad. Iran.
Kazemi M, Tahmasbi A M, Valizadeh R and Naserian AA, 2012. Toxic influence of diazinon as an organophosphate pesticide on parameters of dry matter degradability according to in situ technique. J of Basic and Applied Sciences 12(06): 229-233.
Kim YY, Kil DY, Oh HK and Han In K, 2004. Acidifier as an Alternative Material to Antibiotics in Animal Feed. 3rd International Symposium on Recent Advances in Animal Nutrition. Pp. 1084-1059. Proceeding of 11th Animal Sciences Congress, Asian-Australasian Association of Animal Production Societies. Kuala Lumpur, Malaysia.
Kiyothong K, Roelinson P, Wanapat M and Khampa S, 2012. Effect of mycotoxin deactivator product supplementation on dairy cows. Animal Production Science 52(9): 832-841.
Kutches AJ, Church DC and Duryee FL, 1970. Toxicological effects ofpesticides on rumen function in vitro. Journal of Agricultural and Food Chemistry 18(3): 430-433.
Latif Y, Sherazi TH and Bhanger MI, 2011. Assessment of Pesticide Residues in Some Fruits Using Gas Chromatography Coupled withMicro Electron Capture Detector. Pakistan Journal of Analytical & Environmental Chemistry 12(1): 76-87.
Leng RA, 1990. Forage utilisation by ruminants. Nutrition Research Reviews 3: 277–303.
Linglai C, You M and Yang CD, 2000. Detection of mycotoxin patulin in apple juice. Journal of Food and Drug Analysis 8(2): 85-96
Lukstadt C, 2014. Acidifiers in Animal Nutrition A Guide for Feed Preservation and Acidification to Promote Animal Performance. Published in: Technology, Business, Nottingham University Press.
Morales H, Marin S, Rovira A, Ramos AJ, and sanchis V, 2006. Patulin accumulation in apples by Penicillium expansum during postharvest stages. Letters in Applied Microbiology 44(1): 30-35.
Morgavi DP, Boudra H, Jouany JP and Graviou D, 2003. Prevention of patulin toxicity on rumen microbial fermentation by SH containing reducing agents. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51(23): 6906-6910
Ottenstein DM and Batler DA., 1971. Improved gas chromatography separation of free acids C2-C5 in dilute solution. Analytical Chemistry 43(7):952-955.
Puel O, Galitier P and Oswald IP, 2010. Biosynthesis and toxicological effects of patulin. Toxins 2: 613-631.
Raikwar MK and Nag SK, 2003. Organochlorine pesticide residues in animal feeds. In: Proceedings of 40th Annual Convention of Chemists. J of Indian Chemical Society, p. D4.
Rajabalizadeh L, 2014. Review of the latest bio-and non-biological methods for the smoke removal of mycotoxins. Journal of Laboratory and Diagnosis 26(6): 64-73.
Ramos AJ, Fink-Gremmels J and Hernandez E., 1996. Prevention of toxic effects of mycotoxins by means of nonnutritive adsorbent compounds. Journal of Food Protection 59: 631-641.
Reed KFM, Cummins LJ, Moore DD and Clark AJ., 2011, Performance of Coopworth ewe lambs exposed to low levels of ryegrass endophyte (Neotyphodium lolii) alkaloids and allowed access to a mycotoxin deactivator. Animal Production Science 51: 225–232.
Reynal SM, Ipharraguerre IR, Lineiro M, Brito AF, Broderick GA and Clark JH, 2007. Omasal flow of soluble proteins, peptides, and free amino acids in dairy cows fed diets supplemented with proteins of varying ruminal degradabilities. Journal of Dairy Science 90(4): 1887-1903.
Rode LM, 2008. ‘Maintaining a healthy rumen – An overview.’ Available at http://www.wcds.afns.ualberta.ca/Proceedings/2000/Chapter10.htm [verified 5 August 2009].
SRNS, 2012. Small ruminant nutrition system, ver 1.9.4468. Offcial website: http://nutritionmodels.tamu.edu/srns.html.
Van Soest PJ, 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant. Cornel University Press, Ithaca, New York. Pp: 374.
World Health Organization, 2003. GEMS/Food Regional Diets (Regional Per Capita. Consumption of Raw and Semi-Processed Agricultural Commodities. Geneva, Switzerland.
Yari M, 2015. The effect of fennel seed powder combined with diets containing corn or barley on milk production and composition, rumen fermentation and some blood parameters of Mahabadi dairy goats during the transition period. Master thesis. Urmia University, Iran.