دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، آذر 1400 
بررسی بیشینه کردن سود در گله گاوهای شیری با رویکرد بهینه سازی سامانه تولید

صفحه 27-39

10.22034/as.2021.39086.1563

رضا سید شریفی؛ سونا امیری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ طاهر یلچی


تأثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، فراسنجه‌های هماتولوژی و خونی بره‌های نژاد لری بختیاری

صفحه 41-54

10.22034/as.2022.39306.1566

محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان؛ مهیار آذری