اثرات استفاده از بافر و مگاسفرا السدنی به عنوان تنظیم کننده‌‏ها‏ی pH، بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی روده‏ کوچک و بزرگ بره‏ های پرواری عربی تغذیه شده با جیره ‏های حاوی کنسانتره بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 هیات علمی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

زمینه مطالعاتی: در روده ‏ی کوچک ارتفاع پرز‏ها، عمق کریپت، اندازه ضخامت بافت پوششی و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت، نقش قابل توجهی در مراحل نهایی هضم و جذب مواد مغذی از دستگاه گوارش دارند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر استفاده بافر بی‏کربنات یا باکتری مگاسفرا السدنی به عنوان تنظیم کننده ها‏ی pH بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی روده ‏ی کوچک و بزرگ بره‌های پرواری در حین تغذیه مقدار زیاد کنسانتره انجام شد. روش کار: در آزمایش حاضر از 24 رأس بره نر عربی ۱ ± 4 ماهه با وزن 15/3 ± 9/23 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 8 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره ‏ی شاهد 2- جیره ‏ی شاهد + بافر بی‏کربنات سدیم 3- جیره ‏ی شاهد + باکتری مگاسفرا السدنی و مخمر ساکرومایسیس سرویسیه (باکتری-مخمر) بودند. جهت بررسی‌های بافت شناسی روده ‏ها، از بخش میانی سه ناحیه ‏ی دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم و بخش میانی روده ‏ی بزرگ (کولون)، قطعاتی جدا شدند. نتایج: ارتفاع پرز، عمق کریپت و مساحت پرز دئودنوم در تیمار باکتری–مخمر از سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). ضخامت لایه عضلانی در تیمار بافر نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). عرض پرزهای دئودنومی در تیمارهای بافر و باکتری-مخمر از تیمار شاهد بیشتر بود و در تیمار باکتری-مخمر نسبت به تیمار شاهد معنی ‏داری بود (05/0P<). اختلاف معنی ‏داری بین شاخص‏ های بافتی ژژنوم در تیمارها مشاهده نشد. ارتفاع پرزهای ایلئومی درتیمارهای بافر و باکتری- مخمر از تیمار شاهد بیشتر بود و در تیمار باکتری-مخمر نسبت به تیمار شاهد معنی ‏داری بود (05/0P<). عمق کریپت و مساحت پرز ایلئوم در تیمار باکتری–مخمر نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). نتیجه گیری نهایی: در مقایسه با شاهد، مصرف عوامل تنظیم کننده‏ ی pH از نظر هیستوپاتولوژی باعث کاهش آسیب‏ های بافتی نظیر نفوذ سلول‌های التهابی تک هسته‌ای، نکروز پرزها و هایپرپلازی پلاک ‏های پی‏یر در روده ‏ی کوچک و روده ‏ی بزرگ و در نتیجه‌ی آن بهبود ساختار بافتی و کاهش آسیب‏ های بافتی در روده ‏های کوچک و بزرگ شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of buffer and Megasphaera elsdenii as pH regulators, on histomorphometry and histopathology of small and large intestine of Arabian fattening lambs fed with high concentrate diets

نویسندگان [English]

  • Omid Khorasani 1
  • Morteza Chaji 2
  • Farshad Baghban 3
1 PhD Student, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
2 Department of Animal Science, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O. Box 63517-73637, Mollasani, Ahvaz, Iran
3 Department of Veterinary Medicine, Azad University of Yasoj, Yasij, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the small intestine, villi height, crypt depth, epithelial tissue thickness, and the ratio of villi height to crypt depth play a significant role in the final stages of digestion and absorption of nutrients from the gastrointestinal tract (Strusińska et al., 2009, Wang et al 2009). The special shape of the villi and the presence of small intestinal micropores increase the level of intestinal absorption and have a direct effect on their efficiency and function (Kreikemeier et al 1991). The presence and absorption of volatile fatty acids are the keys to developing the tissue structure of the gastrointestinal tract (Attaix and Meslin 1991 and Vi et al 2004). The effect of volatile fatty acids on stimulating cell proliferation and growth of gastrointestinal tissue is not limited to the reticulum and rumen, but also affects the small intestinal villi. (Wang et al 2009). Feeding animals with high concentration diets could cause metabolic problems including acidosis (Aschenbach et al 2002). Its results are included the death of gram-negative bacteria and the release of endotoxins (lipopolysaccharides) into the bloodstream from the damaged rumen wall, activating inflammatory mediators, and affecting the productive function of animals (Garcia Diaz et al 2018). The possible effects of microbial additives on the gastrointestinal tract are through the regulation of ruminal pH and the immune system, which are useful for improving digestion, function, and animal health (Ding et al 2008 and Silberberg et al 2013). The use of yeast and other biologically active compounds such as lactic acid consuming bacteria compared to chemical buffers could be effective in reducing inflammation caused by acidosis. (Aschenbachet al 2019) Material and methods: Twenty-four Arabic male lambs with Four months old and initial body weight of 23.9±3.15 kg were used in a completely randomized design with three treatments and eight replicates. The trial period consisted of 77 days (11 weeks) including 14 days of habituation period and 63 days (9 weeks) of the recording period. The lambs were randomly assigned to one of three treatments: 1-control (no additive) 2-control + Sodium bicarbonate (1% daily diet in two meals) 3-control + Megasphaera elsdenii and Saccharomyces cerevisiae (bacterium - yeast). The amount of Megasphaera elsdenii was 3 ml per animal (4.5 × 108 cfu / ml) plus 2 g of Saccharomyces cerevisiae (DFM) fed to the animals daily in the morning (Sedighi and Alipour 2019). The diets were adjusted using the Small Ruminants Nutrition Requirements (NRC 2007). The lambs were fed a fully mixed (TMR) ratio of 30% forage and 70% concentrate at two meals (8 and 16 hours) with free access to water. For the histological trial of the intestines, fragments were separated from the middle part of the three regions of the duodenum, jejunum, and ileum, and the middle part of the large intestine and each part were emptied with formalin rinsing, Then the two ends of each piece were closed and neutral formalin 10 % was injected into them, and separately in containers with lid containing formalin 10 % were placed. Micrometric studies of different parts of the small intestine: Villus height, crypt depth, villus width, and thickness of tunica muscularis were examined histomorphometrically. Results and discussion: villi height, crypt depth, and villi surface of the duodenum in bacterium - yeast treatment were higher than other treatments (P<0.05). The thickness of tunica muscularis in the buffer treatment was higher than other treatments (P<0.05). The width of duodenum villi in the buffer and bacterium-yeast treatments was higher than the control treatment and was significant in the bacterium - yeast treatment than the control treatment (P<0.05). No significant difference was observed between jejunum tissue indexes in the treatments. The height of ileum villi in buffer and bacterium - yeast treatments was higher than the control treatment and was significant in the bacterium - yeast treatment than the control treatment (P<0.05). Crypt depth and villi surface of ileum in bacterium - yeast treatment was higher than other treatments (P<0.05). In buffer and bacterium - yeast treatment due to pH adjustment and increased activity of fiber degrading bacteria which produce more acetate (Lechartier and Peyraud 2011 and Malekkhahi et al 2016) The dimensions of the villi of the small intestine increased. In Histopathological investigation of the duodenum in all three treatments of control, buffer, and bacterium -yeast, infiltration of mononuclear inflammatory cells in the parenchymal mucosa was observed. In terms of lesion severity, the highest involvement was in the mucosa of the control treatment and then in the sodium bicarbonate buffer treatment and was less in the bacterium-yeast treatment than the other two treatments. In the bacterium-yeast treatment, the penetration of mononuclear inflammatory cells in the parenchyma of jejunal mucosa was much less than control and buffer treatments. In bacterium -yeast treatment, the frequency of Peyer's patches in the ileum is reduced compared to other treatments, which indicates a reduction in tissue inflammation. Histopathological investigation of the large intestine showed the infiltration of mononuclear inflammatory cells in the control treatment. The penetration of mononuclear inflammatory cells in this part was less than that of the small intestine. The severity of tissue lesions in the buffer and bacterium-yeast treatments was lower than the control treatment. In bacterium-yeast treatment, the penetration of mononuclear inflammatory cells was greatly reduced. Conclusion: Compared to the control, the use of pH regulators in terms of histopathology reduce tissue damage in the small intestine and large intestine. The use of pH regulators, especially the bacterium-yeast composition, has led to the development of intestinal mucosal indices such as villi height and crypt depth. In addition, the destructive effect of acidosis, such as the penetration of inflammatory cells and necrosis, which was the result of increased consumption of high concentrates on digestive tissues; Has been reduced. Therefore, the use of pH regulators, especially bacterium - yeast, improve the tissue structure of the small intestine and they are reduced tissue damage in the small and large intestines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffer
  • Histomorphometry
  • Histopathology
  • Megasphaera elsdenii
  • Saccharomyces cerevisiae
Asadollahi S, Ponnampalam EN, Sari M and Erfanimajd N, 2018. Effects of sugar beet pulp and roasted canola seed, on performance, rumen and small intestine digesta volatile fatty acid concentrations, and small intestine morphology of Arabian lambs. Livestock Science 216: 130-137.
Aschenbach JR, Borau T and Gablel G, 2002. Glucose uptake via SGLT-1 is stimulated by β2 adrenoceptors in the ruminal epithelium of sheep. The Journal of Nutrition 132: 1254-1257.
Attaix D and Meslin JC, 1991. Changes in small intestinal mucosa morphology and cell renewal in suckling, prolonged-suckling, and weaned lambs. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 261(4): R811-R818.
DeClerck JC, Reeves NR, Miller MF, Johnson BJ, Ducharme GA and Rathmann RJ, 2020. The influence of Megasphaera elsdenii on rumen morphometrics of cull cows immediately stepped up to a high-energy finishing diet. Translational Animal Science 4(1): 194-205.
Ding J, Zhou ZM, Ren LP and Meng QX, 2008. Effect of monensin and live yeast supplementation on growth performance, nutrient digestibility, carcass characteristics and ruminal fermentation parameters in lambs fed steam-flaked corn-based diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 21(4): 547-554.
Erdman RA, Botts RL, Hemken RW and Bull LS, 1980. Effect of dietary sodium bicarbonate and magnesium oxide on production and physiology in early lactation. Journal of Dairy Science 63(6): 923-930.
Garcia Diaz T, Ferriani Branco A, Jacovaci FA, Cabreira Jobim C, Bolson DC and Pratti Daniel JL, 2018. Inclusion of live yeast and mannan-oligosaccharides in high grain-based diets for sheep: Ruminal parameters, inflammatory response and rumen morphology. PloS one 13(2): e0193313.
Graham C and Simmons NL, 2005. Functional organization of the bovine rumen epithelium. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 288(1): 173-181.
Jayaraman S, Thangavel G, Kurian H, Mani R, Mukkalil R and Chirakkal H, 2013. Bacillus subtilis PB6 improves intestinal health of broiler chickens challenged with Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis. Poultry Science 92(2): 370-374.
Khorasani O, Chaji M and Baghban F, 2021. Effect of chemical buffer and Megasphaera elsdenii-yeast on histomorphometry and histopathology of rumen and liver of Arabian fattening lambs fed with concentrated diets. Animal Production 23(1): 47-59.
Khorasani O, Chaji M, and Baghban F, 2020. Comparison of the effect of sodium bicarbonate buffer with Megasphaera elsdenii as a rumen-consuming acid on growth performance, digestibility, rumen and blood parameters of lambs in high concentrate. Journal of Animal Science Researches 30(2): 85-99.
Klis FM, Mol P, Hellingwerf K and Brul S, 2002. Dynamics of cell wall structure in Saccharomyces cerevisiae. FEMS microbiology reviews 26(3): 239-256.
Kreikemeier KK, Harmon DL, Peters JP, Gross KL, Armendariz CK and Krehbiel CR, 1990. Influence of dietary forage and feed intake on carbohydrase activities and small intestinal morphology of calves. Journal of Animal Science 68(9): 2916-2929.
Lechartier C and Peyraud JL, 2011. The effects of starch and rapidly degradable dry matter from concentrate on ruminal digestion in dairy cows fed corn silage-based diets with fixed forage proportion. Journal of Dairy Science 94(5): 2440-2454.
Lei X, Piao X, Ru Y, Zhang H, Péron A and Zhang H, 2015. Effect of Bacillus amyloliquefaciens-based direct-fed microbial on performance, nutrient utilization, intestinal morphology and cecal microflora in broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 28(2): 239
Li GH, Ling BM, Qu MR, You JM and Song XZ, 2011. Effects of several oligosaccharides on ruminal fermentation in sheep: an in vitro experiment. Rev Méd Vét 162: 192-197.
Li S, Khafipour E, Krause DO, Kroeker A, Rodriguez-Lecompte JC, Gozho GN, Plaizier JC, 2012. Effects of subacute ruminal acidosis challenges onfermentation and endotoxins in the rumen and hindgut of dairy cows. Journal of Dairy Science 95: 294–303.
Li S, Yoon I, Scott M, Khafipour E and Plaizier JC, 2016. Impact of Saccharomyces cerevisiae fermentation product and subacute ruminal acidosis on production, inflammation, and fermentation in the rumen and hindgut of dairy cows. Animal Feed Science and Technology 21: 50-60.
Longenbach JI and Heinrichs AJ, 1998. A review of the importance and physiological role of curd formation in the abomasum of young calves. Animal Feed Science and Technology 73(1-2): 85-97.
Malekkhahi M, Tahmasbi AM, Naserian AA, Danesh-Mesgaran M, Kleen JL, AlZahal O and Ghaffari MH, 2016. Effects of supplementation of active dried yeast and malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen fermentation, microbial population, selected blood metabolites, and milk production in dairy cows. Animal Feed Science and Technology 213: 29-43.
Metzler BU and Mosenthin R, 2008. A review of interactions between dietary fiber and the gastrointestinal microbiota and their consequences on intestinal phosphorus metabolism in growing pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 21(4): 603-615.
Morin CL, Ling V and Bourassa D, 1980. Small intestinal and colonic changes induced by a chemically defined diet. Digestive Diseases and Sciences 25(2): 123-128.
NRC, 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids and New World Camelids. National Academy Press, Washington DC.
Pinloche E, McEwan N, Marden JP, Bayourthe C, Auclair E and Newbold CJ, 2013. The effects of a probiotic yeast on the bacterial diversity and population structure in the rumen of cattle. PloS one 8(7): e67824.
Poloni V, Magnoli A, Fochesato A, Cristofolini A, Caverzan M, Merkis C, Montenegro M and Cavaglieri L, 2020. A Saccharomyces cerevisiae RC016-based feed additive reduces liver toxicity, residual aflatoxin B1 levels and positively influences intestinal morphology in broiler chickens fed chronic aflatoxin B1-contaminated diets. Animal Nutrition 6(1): 31-38.
Reboldi A and Cyster JG, 2016. Peyer's patches: organizing B‐cell responses at the intestinal frontier. Immunological reviews 271(1): 230-245.
Sanches AWD, Montiani-Ferreira F, Santin E, Neumann M, Reck AM, Bertagnon HG and Pachaly JR, 2020. Isoquinolone alkaloids mitigate microscopic digestive tract lesions induced by sub-acute ruminal acidosis (SARA) in feedlot cattle. Semina: Ciências Agrárias 41(5): 1567-1580.
Sedighi R and Alipour D, 2019. Assessment of probiotic effects of isolated Megasphaera elsdenii strains in Mehraban sheep and Holstein lactating cows. Animal Feed Science and Technology 248: 126-131.
Shamoto K and Yamauchi K, 2000. Recovery responses of chick intestinal villus morphology to different refeeding procedures. Poultry Science 79(5): 718-723
Silberberg M, Chaucheyras-Durand F, Mialon MM, Monteils V, Mosoni P, Morgavi DP and Martin C, 2013. Repeated acidosis challenges and live yeast supplementation shape rumen microbiota and fermentations and modulate inflammatory status in sheep. Animal: An International Journal of Animal Bioscience 7(12): 1910.
Strusińska D, Minakowski D, Bomba G, Otrocka-Domagała I, Wiśniewska M and Tywończuk J, 2009. Effect of whole cereal grains contained in the ration on calf performance and selected morphometric parameters of the rumen and small intestine. Czech Journal of Animal Science 54(12): 540-551.
Vi RB, McLeod KR, Klotz JL and Heitmann RN, 2004. Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre-and postweaning ruminant. Journal of Dairy Science 87: E55-E65.
Wang YH, Xu M, Wang FN, Yu ZP, Yao JH, Zan LS and Yang FX, 2009. Effect of dietary starch on rumen and small intestine morphology and digesta pH in goats. Livestock Science 122(1): 48-52.
Zhang AW, Lee BD, Lee SK, Lee KW, An GH, Song KB and Lee CH, 2005. Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) cell components on growth performance, meat quality, and ileal mucosa development of broiler chicks. Poultry Science 84(7): 1015-1021.