بررسی عملکرد یک گلۀ مرغ مادر تخم‌گذار در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22034/as.2013.14683

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعۀ صفات مربوط به عملکرد و تولید یک واحد پرورش مرغ مادر تخم­گذار انجام شد. یک واحد پرورش مرغ مادر تخم­گذار در سن 52 هفتگی انتخاب شد و کلیۀ اطلاعات این واحد پرورش از قبیل تعداد مرغ، تعداد خروس، میزان تلفات مرغ و خروس، نسبت هر یک از آنها، درصد تولید تخم­مرغ (براساس مرغ روز و مرغ لانه)، تعداد تخم­مرغ­های غیر قابل جوجه کشی، درصد هر یک از انواع تخم­مرغ­های غیر قابل جوجه کشی و درصد تخم­مرغ­های قابل جوجه کشی به صورت روزانه تا سن 72 هفتگی و تا قبل از شروع تولک بری به طور دقیق ثبت گردید. برای محاسبۀ درصد قدرت جوجه درآوری اطلاعات از واحد جوجه کشی گرفته شد. کلیه اطلاعات جمع آوری شده به 6 دورۀ آزمایشی 28 روزه تقسیم شد. در شروع تحقیق تعداد مرغ 30013 قطعه و تعداد خروس 4144 قطعه بود. نسبت مرغ به خروس در ابتدای دورۀ آزمایش در حدود 14 بود. میزان تلفات مرغ و خروس در کل دورۀ آزمایشی به ترتیب 033/0 و 022/0 درصد بود. درصد تولید تخم­مرغ بر اساس مرغ روز در مقایسه با مقدار استاندارد توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت پرورش در حدود 55/5 درصد کمتر بود. به طور کلی با افزایش دوره­های آزمایشی (سن پرندگان) تعداد تخم­مرغ­هایی که برای جوجه کشی مناسب نیستند افزایش می­یابد و درصد تخم­مرغ­های قابل جوجه کشی با افزایش سن کاهش پیدا می­کند. درصد تخم­مرغ­های قابل جوجه کشی واحد پرورش تفاوت آماری خیلی معنی داری با مقدار توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت پرورش دارد. با افزایش دوره­های آزمایشی قابلیت جوجه درآوری کاهش یافت. قابلیت جوجه درآوری این واحد پرورشی در مقایسه با مقادیر توصیه شده در دفترچه راهنمای مدیریت پرورش پایین بود. با توجه به میزان تولید و صفات مربوط به عملکرد این واحد پرورشی، توجه به مسایل مدیریتی و تغذیه­ای ضروری است.

عنوان مقاله [English]

Study of laying parent stock performance in East Azerbaijan province