دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-191