اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیبات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تجزیه پذیری سرشاخه خرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22034/as.2013.14684

چکیده

در این تحقیق ترکیبات شیمیایی سرشاخه خرمای عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا به روش تجزیه تقریبی انجام شد و تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی به روش کیسه های نایلونی مورد مطالعه قرار گرفت. داده های بدست آمده در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه و تحلیل آماری شدند. مقادیر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خاکستر خام برای سرشاخه خرمای عمل آوری نشده به ترتیب 94، 62/89، 1/5، 98/78، 23/77 و 08/10 درصد و برای عمل آوری شده 16/92، 76/88، 10، 45/77، 80/75 و 23/11 درصد بود. درصد پروتئین خام سرشاخه خرما پس از عمل آوری افزایش یافت (05/0P<)، در حالی که درصد ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی کاهش یافت (05/0P<). خصوصیات فیزیکی از جمله ظرفیت نگه داری آب و ماده خشک محلول پس از عمل آوری کاهش و خاکستر محلول، دانسیته توده ای و جرم حجمی لحظه ای افزایش یافت (05/0P<). تجزیه پذیری موثر و شاخص ارزش غذایی ماده خشک و پروتئین خام و تجزیه پذیری موثر الیاف نامحلول در شوینده خنثی برای سرشاخه عمل آوری شده بیش از سرشاخه عمل آوری نشده بود (05/0P<). به طور کلی عمل آوری سرشاخه خرما با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا منجر به افزایش درصد پروتئین خام، تجزیه پذیری مؤثر و شاخص ارزش غذایی و بهبود خصوصیات فیزیکی گردید. در نتیجه سرشاخه خرمای عمل آوری شده می تواند به عنوان یک ماده غذایی با ارزش در تغذیه دام مورد استفاده قرارگیرد. 

عنوان مقاله [English]

Effect of Neurospora sitophila on chemical compositions, physical characteristics and degradability of date palm fronds