تاثیر گرسنگی قبل از کشتار بر کاهش وزن زنده، جمعیت میکروبی و pH چینه دان، جذب آب و راندمان لاشه در مرغ های گوشتی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 lorestan

2 لرستان


عنوان مقاله [English]

Effects of pre-slaughter feed withdrawal on live weight loss, bacterial population and pH of crop, carcass water uptake and dressing percentage in broiler chicken

نویسندگان [English]

  • h khosravinia 1
  • m darvishnia 2