ترکیبات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و قابلیت هضم آزمایشگاهی(آنکوم) علف خشک یونجه چین دوم استان کردستان

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Determining of chemical composition, physical specification and in vitro digestibility of alfalfa hay second cut of Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • S Moradi
  • R Pirmohammadi
  • R Ebne Abbasi