دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، شهریور 1402 
The effect of apricot tree gum adding to tris-base diluents on liquid semen storage and ewe pregnancy rate

صفحه 137-145

10.22034/as.2022.42527.1587

رضا مرادی؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ بابک قاسمی پناهی؛ پیمان خانزاده