مطالعه امکان انتقال ایمنی از طریق آغوز و تغییر ترکیبات آغوز در گوسفندان دنبه‎دار تحت تأثیر محدودیت خوراک در دوران قبل از زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده

زمینه مطالعاتی: آغوز به‎دلیل وجود مواد مغذی و عوامل ایمنی‎زا، در توانایی انتقال ایمنی به نوزاد نشخوارکنندگان حائز اهمیت می‎باشد. هدف: به‌منظور بررسی تأثیر محدودیت خوراکی در دوره انتقال بر روند تغییر ترکیبات آغوز و همچنین برای ارزیابی امکان انتقال ایمنی از طریق آغوز با استفاده از دستگاه رفرکتومتر دیجیتال این آزمایش انجام شد. روش کار: از تعداد ۲۰ رأس میش آبستن (لری- بختیاری و ترکی- قشقایی) دنبه‎دار در دو گروه شاهد (۱۰n=) و محدودیت خوراکی (۱۰n =) استفاده شد. پس از سازگاری، در دوره پیش از زایش (۵- تا ۱-)حیوانات گروه شاهد با ۱۰۰ درصد و گروه محدودیت در همین بازه طی هفته‌های اول تا پنجم مطالعه به ترتیب و به‌صورت هفتگی با ۱۰۰، ۵۰، ۶۵، ۸۰، و 100 درصد جیره پیشنهادی تغذیه شدند. بعد از زایمان نیز همین برنامه تغذیه‎ای تکرار گردید. نمونه خون میش‎ها به‌صورت هفتگی در طول دوره آزمایش و نمونه‎های آغوز و خون بره‎ها در زمان‌های صفر (روز زایمان)، ۱، ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از زایمان گرفته شد. درصد بریکس تمام نمونه‏ها و همچنین ترکیبات اصلی آغوز اندازه‎گیری شد. داده‎ها با استفاده از رویه Mixed Model نرم‌افزار SAS ارزیابی شدند. نتایج: محدودیت خوراکی موجب کاهش درصد بریکس خون میش‎ها نسبت به گروه شاهد شد(۰۵/۰>P). بین درصد بریکس خون بره‎ها تفاوت معنی‌داری در دو گروه مورد آزمایش مشاهده نشد (۰۵/۰<P). روند تغییر چربی آغوز در هر دو گروه بدون تغییر بود (۰۵/۰<P). درصد لاکتوز، پروتئین، مواد جامد بدون چربی و چگالی آغوز در ابتدای زایمان بالا ولی در هر دو گروه از ساعت ۱۲ روند کاهشی را آغاز کرد (۰۵/۰>P). نتیجه‌گیری کلی: روند تغییر ترکیبات آغوز و مقدار بریکس در گوسفندان دنبه‎دار با دیگر دام‏ها متفاوت بوده و به نظر می‌رسد دام‎ها در تلاش هستند که در حداقل زمان ممکن مواد مورد نیاز را از طریق آغوز به نوزادان خود انتقال دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the possibility of transmission of immunity through colostrum and the change of colostrum compositions in fat-tailed sheep under the influence of feed restriction during prepartum

نویسندگان [English]

  • Mousa Zarrin 1
  • Hamideh Mahmmoudi Monah 2
  • Amir Ahmadpour 2
1 Assistanse of Dep. of Animal Science, Agriculture Faculty, Yasouj University
2 Master Science Student of Animal and Poultry Physiology, Dep of Animal Science, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The transition period between pregnancy and lactation in mammals due to increase in the fetus energy and/or other nutrients requirements, and also onset of copious milk production is faced with an increase in energy demand, and in most cases according to inability to supply such requirements, animal goes down in negative energy balance (Drackley 1999; Zarrin et al 2017; Hernández-Castellano et al 2019). Lack of sufficient feed or balanced diet at the end of pregnancy leads to lack of growth and development of udder tissue during dry period, and consequently, decrease in milk yield and changes its composition during the next lactation period (Huang et al 2014). Physio-chemical properties and even yield of colostrum could be affected by production, nutrition, breed, dry period, seasons, litter size, parity and animal health status (Caja et al 2006; Romero et al 2013). However, colostrum composition and consumption during the first two days suckling lambs or goats, reduces the mortality rate as a result of antibacterial factors content. Therefore, the survival of newborns significantly depends on the 1- quality that could be measured by its immunoglobulin content, and 2- quantity of the consumed colostrum which leads to the recommendation of enough colostrum feeding; the colostrum quality might be measured by different methods (Arguello et al 2004; Keskin et al 2007). Recently refractometer has been used as a practical tool with easy and high accuracy, to determine colostrum quality (Murrill et al 2015; Castro et al 2018; Kessler et al 2021). The present study has been designed and implemented with the two objectives of investigating the effect of feed restriction around parturition on the changes in colostrum content in the first 72 hours of lactation and also studying the amount of immune transmission through colostrum using a digital refractometer device.
Materials and Methods: Twenty pregnant fat-tailed ewes were allotted to two experimental groups of Control, (n=10) and feed restriction (Restriction; n=10). After adaptation, during the pre-partum period, the control group from five weeks before parturition to parturition (-5 to -1) were fed with 100% of the balanced ratio. Restriction in the same period during the first to fifth weeks of the study were fed with 100, 50, 65, 80, and 100% of the recommended ration, respectively. The same nutritional program was repeated from the first to fifth week after parturition for the both groups (1 to 5). Ewes were sampled for blood weekly. Colostrum and lamb blood were taken at zero (parturition), 1, 12, 24, 36, 48 and 72 hours after parturition. Brix percentage was measured in blood samples of ewes and lambs as well as colostrum from both groups using a digital refractometer. The main contents of colostrum were measured and the data were analyzed based on the Mixed model procedure of SAS.
Results and discussion: Feed restriction decreased the blood Brix percentage compared to Control (P<0.05). The Brix percentage in Control did not change during the experimental weeks, except for the last week of the trial. Feed restriction, sampling time and their interaction did not have any significant effect on blood Brix percentage of lambs in the both Control and Restriction. Feed restriction affected the Brix percentage of colostrum and this value showed a tendency to increase in the restriction group compared to the control group (P=0.07). There was no significant difference between the two udder quarters in the control group and the Brix percentage was the same during the experiment in both of them. Unlike the control group, in Restriction, the percentage of Brix in the left and right quarters were different, although the right quarters showed a higher Brix percentage (P<0.05). The Brix percentage started to decrease from 12 hours after parturition in both groups and both quarters compared to the initial time, nevertheless, it had a higher value compared to the following hours (P<0.05). The decreasing trend continued until 36 hours after parturition in the Control (P<0.05). There was no significant change in Brix percentage in the Control from 36 hours of lactation until the end of the experiment. Fat changes showed same pattern in the both experimental groups. The percentages of lactose, protein, solid non-fat, and density were higher at the beginning of the parturition, and started to decrease from 12 h after parturition in the both groups. Based on the results obtained in the current study, it can be concluded that the concentration of biological molecules in colostrum is at its highest at the parturition time during the first 24 hours after parturition. Moreover, their concentrations during sampling (72 h after parturition) were higher than the milk samples at the first week after the parturition (Zarin et al. 2021). Therefore, it can be concluded that mammary secretions are considered as colostrum until the end of the first day and as transfer milk until the end of the third day (Romero et al. 2013; De la Vara et al. 2020) and from one week after parturition it turns into milk. Feed restriction decreased the Brix percentage in the blood of ewes and this led to a decrease in colostrum production in this group, but despite, the Brix percentage of colostrum production was not affected by the two groups and even in the restriction group it tended to increase. Based on the present results, it can be deduced that fat-tailed sheep use their energy reservoirs to produce high-quality colostrum and transfer nutrients and especially immunoglobulins to newborns in the shortest time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunoglobulin
  • brix
  • protein
  • fat
  • colostrum quality
  • non-fat solids
Alves AC, Alves NG, Ascari IJ, Junqueira FB, Coutinho AS, Lima RR, Pérez JRO, De Paula SO, Furusho-Garcia IF and Abreu LR, 2015. Colostrum composition of Santa Inês sheep and passive transfer of immunity to lambs. Journal of Dairy Science 98(6): 3706-3716.
Argüello A, Castro N, Álvarez S and Capote J, 2006. Effects of the number of lactations and litter size on chemical composition and physical characteristics of goat colostrum. Small Ruminant Research 64: 53–59.
Argüello A, Castro N, Zamorano MJ, Castroalonso A and Capote J, 2004. Passive transfer of immunity in kid goats fed refrigerated and frozen goat colostrum and commercial sheep colostrum. Small Ruminant Research 54: 237–241.
Arman P, Kay RNB, Goodall ED and Sharman GAM, 1974. The Composition and yield of milk from captive red deer (Cervus Elaphus L). Reproduction 37: 67–84.
Bartens MC, Drillich M, Rychli K, Iwersen M, Arnholdt T, Meyer L and Klein-Jöbstl D, 2016. Assessment of different methods to estimate bovine colostrum quality on farm. New Zealand Veterinary Journal 64: 263–267.
Bielmann V, Gillan J, Perkins NR, Skidmore AL, Godden S and Leslie KE, 2010. An evaluation of Brix refractometer instruments for measurement of colostrum quality in dairy cattle. Journal of Dairy Science 93, 3713–3721.
Caja G, Salama AA K and Such X, 2006. Omitting the dry-off period negatively affects colostrum and milk yield in dairy goats. Journal of Dairy Science 89: 4220–4228.
Castro N, Capote J, Bruckmaier RM and Argüello A, 2011. Management effects on colostrogenesis in small ruminants: a review. Journal of Applied Animal Research 39: 85–93.
Castro N, Gómez-González LA, Earley B and Argüello A, 2018. Use of clinic refractometer at farm as a tool to estimate the IgG content in goat colostrum. Journal of Applied Animal Research 46: 1505–1508.
Chaarani B, Robinson RA and Johnson DW, 1991. Lamb mortality in Meknes province (Morocco). Preventive Veterinary Medicine 10(4): 283-298.
De la Vara JA, Berruga MI, Serrano MP, Cano EL, García A, Landete-Castillejos T, Gallego L, Argüello A, Carmona M and Molina A, 2020. Short communication: Red deer (Cervus elaphus) colostrum during its transition to milk. Journal of Dairy Science 103: 5662–5667.
Drackley JK, 1999. Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier. Journal of Dairy Science 82: 2259–2273.
El-Fattah AM, Abd Rabo FH, EL-Dieb SM and El-Kashef HA, 2012. Changes in composition of colostrum of Egyptian buffaloes and Holstein cows. BMC Veterinary Research 8: 19.
Gapper LW, Copestake DEJ, Otter DE and Indyk HE, 2007. Analysis of bovine immunoglobulin G in milk, colostrum and dietary supplements: a review. Analytical and Bioanalytical Chemistry 389: 93–109.
Georgiev I, 2008. Differences in chemical composition between cow colostrum and milk. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 11.
Gulliksen SM, Lie KI, Solverød L and Osteras O, 2008. Risk factors associated with colostrum quality in Norwegian dairy cows. Journal of dairy science 91(2): 704-712.
Hadjipanayiotou M, 1995. Composition of ewe, goat and cow milk and of colostrum of ewes and goats. Small Ruminant Research 18: 255–262.
Hart KW, Contou C, Blackberry M and Blache D, 2009. Merino ewes divergently selected for calm temperament have a greater concentration of immunoglobulin G in their colostrum than nervous ewes. Animal Breed Genetic 18: 576-579.
Hashemi M, Zamiri MJ and Safdarian M, 2008. Effects of nutritional level during late pregnancy on colostral production and blood immunoglobulin levels of Karakul ewes and their lambs. Small Ruminant Research 75: 204–209.
Hernández-Castellano LE, Nally JE, Lindahl J, Wanapat M, Alhidary IA, Fangueiro D, Grace D, Ratto M, Bambou JC and de Almeida AM, 2019. Dairy science and health in the tropics: challenges and opportunities for the next decades. Tropical Animal Health and Production 51: 1009–1017.
Huang W, Tian Y, Wang Y, Simayi A, Yasheng A, Wu Z, Li S and Cao Z, 2014. Effect of reduced energy density of close-up diets on dry matter intake, lactation performance and energy balance in multiparous Holstein cows. Journal of Animal Science and Biotechnology 5: 30.
Jaster EH, 2005. Evaluation of quality, quantity, and timing of colostrum feeding on immunoglobulin G1 absorption in Jersey calves. Journal of Dairy Science 88(1): 296-302.
Keskin M, Güler Z, Gül S and Biçer O, 2007. Changes in gross chemical compositions of ewe and goat colostrum during ten days postpartum. Journal of Applied Animal Research 32: 25–28.
Kessler EC, Bruckmaier RM and Gross JJ, 2021. Short communication: Comparative estimation of colostrum quality by Brix refractometer in bovine, caprine, and ovine colostrum. Journal of Dairy Science 104: 2438–2444.
Khan A and Ahmad R, 1997. Maternal immunoglobulins transfer and neonatal lamb mortality: a review. Pakistan Veterinary Journal 17(4): 161-167.
Kráčmar S, Kuchtík J, Baran M, Váradyová Z, Kráčmarová E, Gajdůšek S and Jelínek P, 2005. Dynamics of changes in contents of organic and inorganic substances in sheep colostrum within the first 72 h after parturition. Small Ruminant Research 56: 183–188.
McGrath BA, Fox PF, McSweeney PLH and Kelly AL, 2016. Composition and properties of bovine colostrum: a review. Dairy Science and Technology 96: 133–158.
Morrill KM, Conrad E, Lago A, Campbell J, Quigley J and Tyler H, 2012. Nationwide evaluation of quality and composition of colostrum on dairy farms in the United States. Journal of Dairy Science 95(7): 3997-4005.
Morrill KM, Robertson KE, Spring MM, Robinson AL and Tyler HD, 2015. Validating a refractometer to evaluate immunoglobulin G concentration in Jersey colostrum and the effect of multiple freeze–thaw cycles on evaluating colostrum quality. Journal of Dairy Science 98(1): 595-601.
Nouri M, Zarrin M, Ahmadpour A, Castro N, González-Cabrera M and Hernandez-Castellano LE, 2023. Feed restriction around parturition does not affect colostrum immunoglobulin G concentration in dairy fat-tailed sheep but does affect performance and blood metabolites in newborn lambs. Journal of Dairy Science 106. https://doi.org/10.3168/jds.2022-22505.
Pavlíková E, Blaško J, Górová R, Addová G, Kubinec R, Margetín M and Soják L, 2010. Variation in fatty acid composition of ewes’ colostrum and mature milk fat. 6th NIZO Dairy Conference - Dairy Ingredients: Innovations in Functionality 20: 637–641.
Rodríguez C, Castro N, Capote J, Morales-Delanuez A, Moreno-Indias I, Sánchez-Macías D and Argüello A, 2009. Effect of colostrum immunoglobulin concentration on immunity in Majorera goat kids. Journal of Dairy Science 92: 1696–1701.
Romero T, Beltrán MC, Rodríguez M, De Olives AM and Molina MP, 2013. Short communication: Goat colostrum quality: Litter size and lactation number effects. Journal of Dairy Science 96: 7526–7531.
Sánchez-Macías D, Moreno-Indias I, Castro N, Morales-delaNuez A and Argüello A, 2014. From goat colostrum to milk: Physical, chemical, and immune evolution from partum to 90 days postpartum. Journal of Dairy Science 97: 10–16.
Silva SR, Sacarrão-Birrento L, Almeida M, Ribeiro DM, Guedes C, González Montaña JR, Pereira AF, Zaralis K, Geraldo A, Tzamaloukas O, Cabrera MG, Castro N, Argüello A, Hernández-Castellano LE, Alonso-Diez ÁJ, Martín MJ, Cal-Pereyra LG, Stilwell G and de Almeida AM, 2022. Extensive sheep and goat production: the role of novel technologies towards sustainability and animal welfare. Animals 12: 885.
Vilar ALT, Costa RG, Souza PM, Medeiros AN, Queiroga RRE and Fernandes MF, 2008. Efeito da ordem de parição e do período de ordenha na produção e composição do colostro e do leite de transição de cabras Saanen. Revista Brasileira de Zootecnia 37: 1674–1678.
Vonnahme KA, Hess BW, Nijland MJ, Nathanielsz PW and Ford SP, 2006. Placentomal differentiation may compensate for maternal nutrient restriction in ewes adapted to harsh range conditions. Journal of Animal Science 84: 3451–3459.
Yilmaz OT, Kaşıkçı G and Gunduz MC, 2011. Benefits of pregnant sheep immunostimulation with Corynebacterium cutis on post-partum and early newborn's life IgG levels, stillbirth rate and lamb's weight. Small Ruminant Research 97(1-3): 146-151.
Zarrilli A, Micera E, Lacarpia N, Lombardi P, Pero ME, Pelagalli A and Avallone L, 2003. Evaluation of ewe colostrum quality by estimation of enzyme activity levels. Revue de Médecine Vétérinaire, 154: 521-524.
Zarrin M, Grossen-Rösti L, Bruckmaier RM and Gross JJ, 2017. Elevation of blood β-hydroxybutyrate concentration affects glucose metabolism in dairy cows before and after parturition. Journal of Dairy Science 100: 2323–2333.
Zarrin M, Sanginabadi M, Nouri M, Ahmadpour A and Hernández-Castellano LE, 2021. Prepartum and postpartum feed restrictions affect blood metabolites and hormones reducing colostrum and milk yields in fat-tailed dairy sheep. Animals 11: 1258.