مقایسه سطوح متابولیت¬ها و هورمون¬های استروژن، پروژسترون، انسولین و فاکتور رشد شبه انسولین-1 در سرم خون و مایع فولیکولی فولیکول¬های بالغ و کیستی در گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of metabolites levels and hormones of estrogen, progesterone, insulin and insulin-like growth factor-1 in blood serum and follicular fluid of mature and cystic follicles in dairy cows