دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-194