مطالعه تاثیر جنس نر بر میزان بروز فحلی و رفتار تغذیه¬ای میش¬های نژاد افشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The study of male effect on the incidence of estrus and feeding behavior of Afshari ewes