خصوصیات شیمیایی، محتوی انرژی و فراسنجه¬های تجزیه¬پذیری ماده خشک، پروتئین خام و ماده آلی علوفه یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Chemical compositions, energy contents and in situ dry matter, crude protein and organic matter degradability of second harvest alfalfa samples from Kurdistan province