مطالعه تاثیر سطح تولید شیر و تعداد زایش بر فعالیت فولیکولی تخمدان در اوایل دوره پس از زایش در گاوشیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of milk production level and parity on early postpartum ovarian follicular function in dairy cow