برآورد وراثت¬پذیری و ارزیابی تغییرات ژنتیکی ناشی از انتخاب برای صفت وزن هشت هفتگی در مرغان بومی خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Heritability estimation and evaluation of genetic change resulted from selection for body weight at week eight in native chickens of Razavi Khorasan