اثر وزن کشتار بر صفات کمّی و کیفی لاشه در برههای نر پروار شدهی نژادهای قزل و مهربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of slaughter weight on quantitative and qualitative characteristics of carcass of fattened Ghezel and Mehraban male lambs