اثر تغذیه علوفه خارشتر به میش های شیری بر تولید شیر و عملکرد بره ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding Alhaji browse to lactating ewes on milk yield and performance of lambs