ارزیابی رفتارهای درپوش برداری و تخلیه¬ی لاروهای آلوده و همبستگی آن¬ها با تولید عسل،جمعیت ورفتار دفاعی کلنی¬های زنبورعسل ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of uncapping and removing behavior of brood infested and their correlation with honey production, population and defensive behavior in Iranian honey bee colonies