مقایسه مدل‌های مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد با استفاده ازآماره نسبت درست نمایی در گوسفندان نژاد کرمانی


عنوان مقاله [English]

Comparison different models for estimation genetics parameter of growth traits with the likelihood ratio test in Kermani sheep breed

نویسندگان [English]

  • H Moradi Shahrbabak
  • AH Khaltabadi Farahni
  • H Mohammadi