تعیین چندشکلی ژن POU1F1 در گوسفندان نژاد ماکویی به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با برخی از صفات مربوط به رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

POU1F1 gene polymorphism of Makuyi sheep breed and its association with growth- related traits using by PCR-SSCP