دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-208