تأثیر سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر عملکرد، خصوصیّات لاشه و برخی پارامترهای خونی جوجه¬های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of lysine and pyridoxine on growth, carcass characteristics and some blood parameters of broilers under heat stress condition