دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، آذر 1394 

مقاله پژوهشی

تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تخمیری و فیزیکی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز

صفحه 1-12

سمیرا سروری؛ علی حسین‌خانی؛ اکبر تقی زاده؛ حسین جان محمدی؛ حسین دقیق کیا؛ حمید محمدزاده


بررسی 24 روز تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

صفحه 61-72

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی


مطالعه امکان تنظیم جیره غذایی عاری از پودر ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 95-106

محمدرضا مالکی مقدم؛ حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده؛ نجمه شیخ زاده


تعدیلات غیرخطی قیمت‌ها در بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی

صفحه 133-150

محمد قهرمان‌زاده؛ سمانه خلیلی ملکشاه؛ آزاده فلسفیان


متاآنالیز اثر روغن های گیاهی غنی از 18:2n-6 روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده

صفحه 167-186

مینا وزیری‌گهر؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ اردشیر نجاتی جوارمی