برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل تابع کواریانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده

زمینه مطالعاتی: برای طرح­ریزی یک برنامه اصلاح­نژادی موفق، آگاهی از پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی اهمیت زیادی دارد. هدف: این تحقیق با هدف برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای هلشتاین استان تهران انجام شد. روش­کار: رکوردها توسط مرکز اصلاح­نژاد دام کشور طی سال­های 1376 تا 1388 گردآوری شده بود. ویرایش داده­های خام، توسط نرم­افزارهای بانک اطلاعاتی اکسل و فاکس پرو انجام شد که در آن تعداد روزهای شیردهی در دامنه 305-5 روز و سن نخستین زایش به 36-18 ماه محدود گردید. داده­های نهایی شامل 122850 رکورد روز آزمون شیر مربوط به 12285 رأس گاو هلشتاین زایش اول (هر گاو با 10 رکورد) در 147 گله بود. تجزیه و تحلیل عوامل محیطی توسط یک مدل مختلط خطی انجام شد. مدل مزبور شامل گروه تولید، سال زایش، فصل تولید، نوع اسپرم، اثرات متقابل دوطرفه، و متغیرهای کمکی مربوط به تابع ویلمینک، سن گاو هنگام رکوردگیری، درصد ژن هلشتاین و اثر تصادفی پدر حیوان بود. تجزیه و تحلیل ژنتیکی داده­ها با استفاده از یک مدل تابع کواریانس بر پایه چندجمله­ای­های متعامد لژاندر انجام شد. نتایج: همه­ی اثرات گنجانده شده در مدل مختلط، بر رکوردهای روز آزمون شیر اثر معنی­دار آماری داشتند (001/0P<). کمترین و بیشترین واریانس ژنتیکی افزایشی به­ترتیب مربوط به ابتدا (678/3 توان دوم کیلوگرم) و انتهای (305/8 توان دوم کیلوگرم) دوره­ی شیردهی بود. بیشترین واریانس محیط دائمی و باقی­مانده        به­ترتیب در انتها (71/17 توان دوم کیلوگرم) و ابتدای (25/19 توان دوم کیلوگرم) دوره­ی شیردهی حاصل شد. کمترین وراثت­پذیری شیر روز آزمون در ماه اول شیردهی (099/0) و بزرگترین آن مربوط به ماه شیردهی هفتم (251/0) بود. همبستگی­های ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی رکوردهای روز آزمون با افزایش فاصله بین آن­ها کاهش یافت.       نتیجه­گیری نهایی: نتایج این تحقیق نشان می­دهد که رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای شیری ایران در ماه­های مختلف شیردهی، تظاهری از یک صفت واحد نیستند؛ و لذا برای ارزیابی ژنتیکی باید از مدل­های روز آزمون با تابعیت تصادفی استفاده نمود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters for testday milk records in Holstein cows of Tehran province using the covariance function

نویسندگان [English]

  • H F
  • M S
  • MR A
امام­جمعه کاشان ن، 1376. ارزیابی ژنتیکی در دامپروری. انتشارات مؤسسه علمی- فرهنگی نص، تهران.
امام­جمعه کاشان ن، 1387. اصلاح­نژاد دام (روش­های پیش­بینی ارزش ژنتیکی) (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.
بهلولی م، شجاع ع و علیجانی ص، 1392. بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون. نشریه پژوهش در نشخوارکننگان، شماره 2. صفحات 108-93.
خیرآبادی خ و علیجانی ص، 1393. مقایسه دو مدل رگرسیون تصادفی تک­صفتی و چندصفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری هلشتاین. مجله پژوهش­های تولیدات دامی، شماره 10. صفحات 189-179.
دادپسند طارمسری م، 1378. مطالعه روند تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران. پایان­نامه کارشناسی­ارشد اصلاح­نژاد دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
رزم­کبیر م، مرادی شهر بابک م، پاکدل ع و نجاتی جوارمی ا، 1389. برآورد اجزای واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران. صفحات  2756 تا 2758. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، کرج.
رستمی­انگاسی م و سوداگر امیری ا، 1389. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در جمعیت گاوهای هلشتاین ساری. فصل­نامه تخصصی علوم دامی، شماره 3. صفحات 35- 41.
رستمی انگاسی م، ١٣٨٢. بررسی قابلیت­های ژنتیکی تولید شیر گاو نژاد هلشتاین در شهرستان ساری. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین دانشگاه شهید چمران اهواز.
سیددخت ع، اسلمی­نژاد ع ا، طهمورث­پور م، نعیمی­پور ح، مهدوی م و ضابطیان حسینی م، 1391. برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی. مجله تحقیقات تولیدات دامی، شماره 1. صفحات 18-9.
عوضی یادکوری ح، 1377. بررسی روند تغییرات پیشرفت ژنتیکی صنعت تولید شیر در گاوهای هلشتاین کشت و صنعت دامپروری مغان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد اصلاح­نژاد دام. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
فرهنگ­فر ه و رضایی ه، 1383. مطالعه ژنتیکی صفت تولید شیر در آزمون ماهیانه گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی. طرح پژوهشی دانشگاه بیرجند.
فرهنگ­فر ه و نعیمی پور یونسی ح، 1386. برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم، شماره اول. صفحه­های 431- 440.
مرادی شهربابک م، 1380. تخمین اجزاء واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از رکوردهای روزانه. صفحه­های 1 تا 5. مجموعه مقالات اولین سمینار ژنتیک و اصلاح­نژاد دام، طیور و آبزیان کشور. دانشکده کشاورزی کرج.
Beerda B, Ouweltjes W, Sebek LB, Windig JJ and Veerkamp RF, 2007. Effects of genotype by environment interactions on milk yield, energy balance and protein balance. Journal of Dairy Science 90:219-228.
Bignardi AB, Ei Faro L, Cardose VL, Machado PF and Albuquerque LG, 2009. Parametric correlation functions to model the structure of permanent environmental (co)variances in milk yield random regression models. Journal of Dairy Science 92:4634-4640.
Bilal G, Khan MS, Bajwa IR and Shafiq M, 2008. Genetic control of test day milk yield in sahiwal cattl. Journal of Pakistan Veterinary 28:21-24.
Brotherstone S, White IMS and Meyer K, 2000. Genetic modeling of daily milk yield using orthogonal polynomials and parametric curves. Journal of Animal Science 70:407-415.
Gengler N, Tijani A, Wiggans GR and Misztal I, 1999. Estimation of (co)variances function coefficient for test-day yield with expectation maximization restricted maximum likelihood algorithm. Journal of Dairy Science 82:225.
Hill, WG, Edwards, MR, Ahmed, MKA and Thompson R, 1983. Heritability of milk yield and composition at different levels and variability of production. Animal Production 36:59-68.
Jakobsen JH, Madsen P, Jensen J, Pedersen J, Christensen LG and Orensent DA, 2002. Genetic parameters for milk production and persistency for Danish Holsteins estimated in random regression models using REML. Journal of Dairy Science 85:1607-1616.
Jamrozik J and Schaeffer LR, 1997. Estimation of genetic parameters for a test day model with random regressions for yield traits of first lactation for Holstein. Journal of Dairy Science 80:762-770.
Jamrozik J, Schaeffer LR and Dekkers JCM, 1997. Genetic evaluation of dairy cattle using test day yields and random regression model. Journal of Dairy Science 80:1217-1226.
Jamrozik J, Schaeffer LR and Weigel KA, 2002. Estimates of genetic parameters for single and multiple-country test-day models. Journal of Dairy Science 85:3131-3141.
Jensen J, 2001. Genetic evaluation of dairy cattle using test-day models. Journal of Dairy Science 84:2803-2812.
Kirkpatrick M, Lofsvold D and Bulmer M, 1990. Analysis of the inheritance, selection and evolution of growth trajectories. Journal of Genetics 124:979-993.
Kirkpatrick, M, Hill, WG and Thompson R, 1994. Estimating the covariance structure of traits during growth and ageing, illustrated with lactation in dairy cattle. Genetical Research, 64:57-69.
Madsen P, Lidauer MH and Mantysaari EA, 2008. Strategies for estimation of variance components for the joint Nordic yield evaluation. Interbull Meeting, June 16 – 19, Niagara Falls, NY, USA.
Meyer K, 1998a. Modeling ‘repeated records: Covariance functions and random regression models to analyse animal breeding data. In Proceedings of the 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, NSW, Australia, 11-16 January 1998, Volume 25:517-520.
Meyer K, 1998b. DXMRR- A program to estimate covariance functions for longitudinal data by restricted maximum likelihood. In Proceedings of the 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, NSW, Australia, 11-16 January 1998, Volume 27:465-466.
Meyer K, Graser HU and Hammond K, 1989. Estimates of genetic parameters for first lactation test day production of Australian black and white cows. Journal of Livestock Production Science 21:177–199.
Mrode RA and Thompson R, 2005. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values. Second edition, CABI Publishing.
Pool MH, Janss LLG and Meuwissen THE, 2000. Genetic parameters of Legendre polynomials for first parity lactation curves. Journal of Dairy Science 83:2640-2649.
Rekaya R, Carabano MJ and Toro MA, 1999. Use of test-day yields for the genetic evaluation of production traits in Holstein-Friesian cattle. Journal of Livestock Production Science 57:203–217.
Rock JM, 1986. There have been many changes in dairy breeds. Hoards Dairyman 131:305.
Schaeffer LR, 2004. Application of random regression models in animal breeding. Journal of Livestock Production Science 86:35-45.
Vargas B, Perez E and Van Arendonk JAM, 1998. Analysis of test day yield data of Costa Rican dairy cattle. Journal of Dairy Science 81:255- 263.
Weiner G, 1994. Animal Breeding. Macmillan Education Ltd, p.46.