آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر در زایش نخست گاوهای شیری استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

چکیده

زمینه مطالعاتی: برآورد اجزای واریانس برای طرح ریزی دقیق برنامه­های اصلاح نژادی ضروری است. هدف: پژوهش حاضر برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی زایش نخست در گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. روش­کار: از رکوردهای زایش نخست 4027 گاو شیرده از 148 گله که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جمع آوری شده بود، استفاده شد. اجزای (کو)واریانس صفات تولید شیر با تجزیه­های دو صفتی مدل­های مختلط دامی و با الگوریتم میانگین اطلاعات بیشترین درست­نمائی محدود شده (AI-REML) برآورد شدند. در این مدل­ها اثرات ثابت شامل گله – سال – فصل زایش و درصد هلشتاین (برای همه صفات) و سن زایش (برای صفات تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده براساس چربی و تولید چربی 305 روز) بودند. اثر ژنتیکی افزایشی دام به­عنوان اثر تصادفی در مدل درنظر گرفته شد. نتایج: وراثت­پذیری صفات تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده براساس چربی، درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین 305 روز شیردهی در زایش نخست، به ترتیب 16/0، 17/0، 25/0، 18/0، 20/0 و 14/0 و روندهای ژنتیکی آن­ها به­ترتیب، 510/2 و 010/2 کیلوگرم در سال، 001/0- و 000/0- درصد در سال و 068/0 و 022/0 کیلوگرم در سال برآورد شدند. مقادیر برآورد شده همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات شیر تصحیح شده براساس چربی، درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب، 86/0، 27/0- ، 25/0- ، 60/0 و 90/0 بودند. همبستگی ژنتیکی تولید شیر تصحیح شده با صفات درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب 25/0، 25/ ، 94/0 و 94/0 برآورد شدند. نتیجه­گیری نهایی: با توجه به وراثت­پذیری بالاتر تولید شیر تصحیح برای چربی نسبت به تولید شیر و همچنین همبستگی­های ژنتیکی بالا و مثبت آن با ترکیبات شیر، به­نظر می­رسد که انتخاب بر اساس تولید شیر تصحیح شده برای چربی بهتر از تولید شیر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic analysis of milk yield traits in first lactation of dairy cattle of Hamedan province

نویسندگان [English]

  • p z 1
  • S T 2
  • A gh 2
اسماعیلی زاده م، 1376. بررسی توان تولیدی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در استان یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشکده تربیت مدرس.
امینی ب، مرادی شهربابک م، نجاتی جوارمی ا و صیادنژاد م ب، 1388. اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، دوره 40، شماره 2، صفحه­های 17 تا 22.
بیگی نصیری م ت، 1383. بررسی قابلیت های ژنتیکی تولید شیر گاو نژاد هلشتاین در شهرستان ساری. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. صفحه­های 621 تا 623.
پور مشهدی م ح، 1387. ارزیابی ژنتیکی صفات تولید شیردر گاو های هلشتاین ایران. سومین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه فردوسی.
تهرانی م ­ر، ستائی مختاری م و اعمی ازغدی م، 1387. ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین با استفاده از  مدل های حیوانی تک متغیره و چند متغیره. سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی.
دادپسند طارمسری م، 1378. مطالعه روند تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
رزم­کبیر م، نجاتی جوارمی ا، مرادی شهربابک م، رشیدی ا و صیادنژاد م ب، 1388. برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران. مجله علوم دامی ایران، دوره 40، شماره 1، صفحه­های 7 تا 11.
زمانی، پ، رحیمی ح، طهایی س ع، قاضی­خانی­شاد ع و جسوری م، 1393. برآورد مولفه­های (کو)واریانس و بررسی همبستگی و روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیی برخی صفات تولیدی در سه شکم اول گاوهای هلشتاین استان همدان. ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز، ایران.
طاهری­دزفولی ب و بیگی­نصیری م، 1385. تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین در استان خوزستان. مجله علمی کشاورزی. جلد 29، صفحه­های 11 تا 22.
نافذ م، زره­داران س، حسنی س و سمیعی ر، 1391. ارزیابی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، جلد 4، شماره 1، صفحه­های 69 تا 77.
نعیمی­پور ح، 1384. برآورد روند فنوتیپی و ژنوتیپی صفت تولید شیر در گاوهای نژاد هلشتاین استان خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
 
Castillo-Juarez H, Oltenacu PA and Cienfuegos- Rivas EG, 2002. Genetic and phenotypic relationships among milk production and conception traits in Primiparous Holstein cows in 2 different herd environments. Livest Prod Sci 77: 223-231.
Chegini A, Shadparvar AA and Ghavi Hosein-Zadeh N, 2015. Genetic parameter estimates for lactation curve parameters, milk yield, age at first calving, calving interval and somatic cell count in Holstein cows. Iran J Appl Anim Sci 5: 61-67.
Costa CN, Blacke RW, Pollak EJ, Oltenaca PA, Quaas RL and Searle SR, 2000. Genetic analysis of Holstein cattle population in Brazil and United States. J Dairy Sci 83: 2963-2974.
Dong MC, Van Vleck LD and Wiggans GR, 1988. Effects of relationships on estimation of variance components with an animal model and restricted maximum likelihood. J Dairy Sci 71: 3047-3051.
El-Bayoumi KM, El-Tarabany MS, Abdel-Hamid TM and Mikaeil OM, 2015. Heritability, genetic correlation and breeding value for some productive and reproductive traits in Holstein cows. Res Opin Anim Vet Sci 5: 65-70.
Falconer DS and Mackay TFC, 1996. Introduction to quantitative genetics. 4th Ed. Longman group LTD. England.
Garcia-Cortes LA, Moreno C, Varona L, Rico M and Altarriba J, 1995. (Co)Variance component lactation using animal model. Livest Prod Sci 78: 1057-1064.
Gaydarska V, Kruster K, Simeonova S and Ivanov M, 2001. Influence of environmental and genetic factors on the milk yield and phenotypic parameters of milk composition in black and white dairy cows in Bulgaria.  Biotechnol Anim Husb 17: 11-15.
Gengler N, Tijani A, Wiggans GR, Van Tassell CP and Philpat JC, 1999. Estimation of (co)variances of test-day yields for first lactation Holsteins in the United States. J Dairy Sci 71: 11-15.
Hanford KJ, Van Vleck LD and Snowder GD, 2002. Estimation of genetic parameters and genetic change for reproduction weight and wool characteristics of Columbia sheep. J Anim Sci 80: 3086-3098.
Lasley Jf, 1987. Genetics of Livestock Improvement. (4rd Ed), Prentice Hall, New Jersy.
Meyer K, 2009. A program for mixed model analyses by restricted maximum likelihood user notes. University of New England. NSW. Australia.
Nistor E, Bampidis VA, Pentea M, Matiuti M, Ciolac V and Adebambo F, 2011. Genetic and phenotypic parameters for milk production traits in the first and second lactation in Romanian Simmental dairy cows. Iran J Appl Anim Sci 1: 257-263.
SAS Institute, 2004. User’s Guide version 9.1: Statitistics. SAS Institute, Cary, NC.
Shadparvar AA and Yazdanshenas MS, 2005. Genetic parameters of milk yield and milk fat percentage test day records of Iranian Holstein cows. Asian Austral J Anim Sci 18: 1231-1236.
Silvestre AM, Pteim-Batista F and Cola J, 2005. Genetic parameter estimates of Portuguese dairy cows for milk, fat and protein using spline test-day model. J Dairy Sci 88: 1225-1230.
Stoop WM, van Arendonk JAM, Heck JML, van Valenberg HJF and Bovenhuis H, 2008. Genetic parameters for major milk fatty acids and milk production traits of Dutch Holstein-Friesians. J Dairy Sci 91: 385-394.
Varkoohi S, 2015. Effect of different milk production levels on variance in Iranian dairy cattle. J Harmon Res Appl Sci 3: 111-115.