بررسی سرولوژیک لپتوسپیروز درگاومیش‌های ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشیار گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 2استاد گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

3 3 دانش‌آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

زمینه مطالعاتی: لپتوسپیروز یکی از بیماری­های مشترک و قابل انتقال از دام­ به انسان بوده  که با علایم بالینی تب، زردی، سقط و ادرار خونی شناخته می­شود. بیماری در مناطق شمالی و جنوب غربی ایران بواسطه وجود گاومیش­های آذربایجان و خوزستان شیوع بیشتری دارد. هدف: 1- تعیین درصد سرمی ابتلاء گاومیش­های ارومیه به لپتوسپیراها، 2- تعیین ارتباط جنس و سن در ابتلا به لپتوسپیروز، 3- تعیین عیار سرمی و آنتی­ژن­های غالب لپتوسپیرا در گاومیش­های ارومیه. روشکار: تعداد 130 نمونه خون در سال 1390جمع­آوری و با آزمایش استاندارد آگلوتیناسیون میکروسکپی و با استفاده از پنج سروتیپ زنده لپتوسپیرا پومونا، گریپوتیفوزا، هارجو، کانیکولا، ایکترهموراژیه و بالوم بررسی گردید. نتایج: تعداد 4/25%  گاومیش­ها (9/26% نرها و 8/23% ماده­ها) به یکی از آنتی­ژن­های لپتوسپیرا با عیار حداقل 1:100 مثبت نشان دادند. سروتیپ پومونا بیشترین (2/16%) و ایکتروهموراژیه کمترین (52/1%) واکنش را داشتند. شایع­ترین عیار سرمی 1:100 با 20% (26 نمونه) و بالاترین عیار سرمی 1:200 با 10% (13 نمونه) بودند. فراوانی نمونه­های  مثبت  در گروه  سنی زیر 5/1 سال کمترین (5/1%) و 3 تا 4 سال بیشترین میزان (16%) را نشان ­دادند. نتایج  نشان می­دهد که از نظر شیوع سرولوژیک بیماری، اختلاف معنی­داری بین دو جنس ماده و نر وجود ندارد. نتیجه­گیرینهایی: لپتوسپیروز در بین جمعیت گاومیش­های ارومیه یک بیماری مطرح و قابل توجه است و از آنجایی­که این دام اغلب در شرایط مرطوب و باتلاقی نگهداری می­شود احتمال انتقال بیماری به دام­های اهلی و انسان زیاد است. لذا با توجه به عدم واکسیناسیون دام­ها در منطقه لازم است توصیه­های بهداشتی در خصوص جایگاه دام، زهکشی باتلاق­ها، مبارزه با جوندگان و اقدامات مراقبتی توسط دامداران و مسئولین دامپزشکی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroinvestigation of buffaloes leptospirosis in Urmia district

نویسندگان [English]

  • G Abdollah 1
  • A Ramin 2
  • D Sanajoo 3
چکیده [English]

BACKGROUND:Leptospirosis is one of the bacterial zoonotic diseases among human and animals which determines by fever, jaundice and haemoglobinuria. Disease is common in north and southwest of Iran where buffaloes breeding widely called as Khozestan and Azarbyjan buffaloes. OBJECTIVES:Determination of the percentage of seropositive to leptospira infection in buffaloes. Age and gender relationships in leptospirosis. 3- Determination of serum titer and predominant leptospira antigens in Urmia buffaloes. METHODS:130 blood samples were collected in Urmia abattoir in 2011.  Sera were separated and serological reaction to leptospira spp was assessed by microscopic agglutination test using live antigens representing leptospira interrogans serogroups: pomona, grippotyphosa, canicola, hardjo, icterrohaemoragia, and ballum. Overall, 25.4% including 26.9% males and 23.8% females with titer of 1:100 had positive reaction to one of the leptospira serovars. Among positive serovars the greatest was pomona (16.2%) and the lowest was icterohaemorrhagiae (1.52%). The most prevalent titer of leptospira was 1:100 included 20% (26 samples) and the highest was 1:200 included 10% (13 samples) of buffaloes. The age distribution in seropositive buffaloes with <1.5 year was the lowest (1.5%) and 3 to 4 years old was the highest (16%). Statistical results also showed the seropositive prevalence to leptospirosis among males and females were not significantly different. CONCLUSIONS: The seropositive to leptospira in Urmia buffaloes must be considered as an important disease and special attention is necessary due to the probable transmission of disease to other buffaloes and human. Thus, in the lack of vaccination programs for animals, the administration of hygienic methods, rodenticides and preventive procedures must be applied by farmers and veterinary organization.

اسمیت براد ف ،1999. طب داخلی دامهای بزرگ (ترجمه مرتضی گرجی دوز ، نیما فرزانه ، محمد مهدی علوی، افشین رئوفی، حسام الدین سیفی، غلامرضا افشاری، سید حسین مرجانمهر)، جلد سوم، صفحات 585-584 (انتشارات نوربخش).
حسن­پور ع، فرتاش وند م، عبداله پور غ ر، مقدم غ، نادعلیان م ق و ستاری س، 1386. تعیین میزان شیوع سرولوژیک آلودگی به لپتوسپیرا در گاوهای شیری اطراف تبریز. پژوهش و سازندگی، شماره 74، صفحات 67-77.
رامین ع ق، عبداله پور غ ر، عزیززاده ف، قهرمانی پ و رامین س، 1392. جستجوی پادتن های ضد لپتوسپیرا درسرم خون گاوها و گوسفندهای ارومیه. مجله دامپزشکی ایران، دوره 9، شماره 3، صفحات 61-54.
رفیعی ع و مقامی غ ر، 1339. لپتوسپیروز در ایران. کنگره پزشکی، رامسر، صفحات 8-4.
طالب خان گروسی م، وندیوسفی ج، فامیل قدکچی ه و نوروزیان ا، 1۳۸۲. بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی لپتوسپیرایی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد. مجله دانشکده دامپزشکی تهران، دوره ۵۸ ، شماره 1، صفحات 94-89.
 واحدی نوری ن، وندیوسفی ج و خرسند ن، 1381. مطالعه شیوع پادتن های لپتوسپیرا اینتروگانس در گله های گاو مشکوک استان مازندران. پژوهش و سازندگی، دوره1۵ ، شماره ۱، صفحات ۱۳-15.
Abdollahpour G, Shafighi ST and Sattari Tabrizi S, 2009 Serodiagnosis of Leptospirosis in cattle in North of Iran, Gilan. International Journal of Veterinary Research 3: 1-10.
Adler D and De La Pena M. 2010. Epidemiology and Pathogenesis of Leptospirosis. pp: 25-27, 88-92 (CAB International).
Brooks FG, Carroll CK, Butel S, Morse J and Stephen A, 2007. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 24th Edn, pp: 235-250 (McGraw-Hill Companies Inc).
Ebrahimi A, Nasr Z and Kojouri GhA, 2004. Seroinvestigation of bovine leptospirosis in Shahrekord district, central Iran. Iranian Journal of Veterinary Research Shiraz University. 5: 111-113.
Ellis WA, 1986. Bovine leptospirosis in the tropics: Prevalence, pathogenesis and control. PreventiveVeterinary Medicine 2: 411- 421.
Haji Hajikolaei MR, Gorbanpour M and Abdollahpour G, 2006. Seroprevalence  of Leptospiral Infection in Buffalo (Bubalus bubalis). Bull Veterinary Institute Pulawy 50: 341-344
Hajikolaei MRH, Ghorbanpour M, Gharibi D and Abdollapour GR, 2007. Serologic study on leptospiral infection in sheep in Ahvaz, southwestern Iran.: Iranian Journal of Veterinary Research 8: 333-336.
Levett P N, Haake DA, Mandel GL, Bennett J E and Raphael D, 2009. Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th Edn, PP: 2789-2795 (Churchill Livingstone Elsevier).
McBride AJ, Athanazio DA, Reis M G and Ko AI, 2005. Leptospirosis. Current Opinion in Infectious Diseases 18: 376–386.
Murray GL, Katherine M, Ellis M and Ben A, 2008. Leptospira interrogans requires a functional heme oxygenase to scavenge iron from hemoglobin. Microbiology Infection 10: 12-26.
Nally E, Jarlath CE, Fishbein CM, Blanco RD and Lovett AM  2005. Changes in Lipopolysaccharide O Antigen Distinguish Acute versus Chronic Leptospira interrogans Infections. Infection Immunology 73: 3251–3260.
Radostits OM., Gay CC, Hinchcliff KW, Veterinary Medicine – A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs, and Goats. 10. ed. Philadelphia: Saunders, 2007. PP:1094-1110.
Rajeev S, Berghaus RD, Overton MW, Pence ME and Baldwin CA, 2010. Comparison of fluorescent antibody and microscopic agglutination testing for Leptospira in pregnant and nonpregnant cows. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 22: 51-54.
Tolouei M, 2014. Prevalence of Serum Antibodies against Six Leptospira Serovars in Buffaloes in Tabriz, Northwestern Iran.  Journal of Buffalo Science 3: 76-81.
Wong-ekkabut J, Chadsuthi S, Triampo W, Doungchawee Galayanee TD and Krittanai C, 2009. Leptospirosis research: Response of pathogenic spirochete to ultraviolet-A irradiation. African Journal Biotechnology 8: 3341-3352.
Zakeri S, Khorami N and Ganji ZF, 2010. Leptospira wolffii, a potential new pathogenic Leptospira species detected in human, sheep and dog. Infection Gentic Evoution 10: 273-277.