مطالعه شبیه‌سازی روند تغییرات ژنتیکی صفات رشد و هم‌خونی گوسفند نژاد زندی ا یران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 2 استادیار گروه انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

زمینه مطالعاتی: مدل‌سازی برنامه‌های اصلاح‌نژادی برای پیش‌بینی و مقایسه نتایج، قبل از اینکه یک راهبرد در عمل اجرا شود، مفید می‌باشد. هدف: به منظور مقایسه روند تغییرات ژنتیکی  صفات رشد و هم‌خونی گوسفند زندی با شرایط واقعی، برنامه شبیه‌سازی تحلیل ژنتیکی طراحی شد. روش کار: برای شبیه‌سازی از نرم افزار  R نسخه 0/13/2 استفاده شد. از پارامتر‌های مدیریتی و میانگین صفات گله‌های مورد پرورش در روش روستایی گوسفند نژاد زندی  به عنوان ورودی‌های مدل و از ضرایب ا قتصادی همان نژاد در ارزیابی ژنتیکی در معادلات شاخص انتخاب استفاده شد. نتایج: نتایج حاصل ازپانزده سال انتخاب  به روش شبیه‌سازی نشان داد که در روش پرورش روستایی گوسفند زندی، پیشرفت ژنتیکی برای صفات مورد مطالعه مثبت می‌باشد. میزان پیشرفت ژنتیکی تجمعی پس از پانزده سال برای صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن زنده در شش‌ماهگی و وزن زنده در نه‌ماهگی به ترتیب 4/504 گرم، 008/3 کیلو گرم، 433/4 کیلوگرم و 509/5 کیلوگرم محاسبه شد. روند ژنتیکی صفات وزن توّلد، شیرگیری، شش‌ماهگی و نه‌ماهگی درروش پرورش روستایی گوسفند زندی به ترتیب 0007/0± 08/34، 0057/0± 12/218، 0086/0± 03/326 و0097/0± 20/395 گرم در سال و معنی­دار (01/0>P) برآورد شد. میانگین ضریب هم‌خونی پس از پانزده سال 411/1 درصد و ارزش ژنوتیپی کل پس از پانزده سال انتخاب براساس شاخص چند صفتی7 /249883 ریال برآورد شد. نتیجهگیری نهایی: نتایج شبیه‌سازی ژنتیکی نشان داد با تعریف اهداف اصلاحی و ارزیابی صفات با مدل‌های مناسب و شدت انتخاب مناسب می توان انتظارداشت که در اثر پیشرفت ژنتیکی، میانگین عملکرد در نژاد‌های ایرانی بیشتر از گزارش‌های فعلی منتشر شده باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A simulation study of genetic trend of growth traits and inbreeding in Zandi sheep breed

نویسندگان [English]

  • K Afshari 1
  • J Davoodi 2
چکیده [English]

 BACKGROUND:Modeling of breeding programs is useful to predict and compare the results before a strategy is implemented.OBJECTIVES:In order to compare of the genetic trend of growth traits and inbreeding in Zandi sheep with real condition, a simulation program was designed. METHODS: To design the simulating program, the R software of 2.13.0 version was used. Management parameters and average of traits in rural sheep production system for Zandi breed were used as input of the model. Economic values estimated for Zandi breed were used in selection index equations. RESULTS: The results of a 15-year selection by the simulation method indicated that in the Zandi rural sheep production system, genetic improvement was positive for the traits under study. The accumulative genetic gain after 15 years for BW0, BW3, BW6 and BW9 were estimated to be 0.504, 3.008, 4.433 and 5.509 Kg respectively. The genetic trend of BW0, BW3, BW6 and BW9 were estimated to be 34.08 ±0.0007, 218.12±0.0057, 326.03 ±0.0086 and 395.20 ±0.0097 g per year respectively. The inbreeding coefficient average after 15 years was 1.411% and the aggregate genotype after 15 years of selection based on multi-traits index was 249883.7 Rls. CONCLUSIONS: The genetic simulation results showed that with genetic evaluation by the convenient methods and selection intensity, it can be expected that the performance average due to genetic improvement in Iranian breeds is more changed compared with the current report is published.

پهلوان افشاری ک، عباسی م ع، امین افشار م و وطن خواه م،1391 . تحلیل اقتصادی و ژنتیکی سیستم پرورش صنعتی گوسفند در ایران با استفاده از شبیه سازی رایانه ای، رساله دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
پهلوان افشاری ک، عباسی م ع، امین افشار م ، وطن خواه م و صادقی پناه ح، 1392. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم در گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستایی  با استفاده از مدل زیست –اقتصادی، پژوهش‌ در نشخوارکنندگان، جلد اول، شماره چهارم، 1392.
حسنی س و امام وردی ا، زره داران س، آهنی آذری م و فرهنگ فر ه، 1389. براورد روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره گل، مجله علوم دامی ایران، دوره 41، شماره 4، صفحه های 349-343.
صمدی س، همتی ب، هنرور م و فرهوش ط، 1391. برآورد مولفه‌های (کو) واریانس صفات وزن بدن در گوسفند نژاد زندی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی، دانش و پژوهش علوم دامی، جلد 11 .
عباسی م ع، نجاتی جوارمی ا، واعظ ترشیزی ر و عصفوری ر، 1386. تعیین برنامه مناسب برای اصلاح‌نژاد گوسفند بلوچی، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 76 .
محمدی ح، مرادی شهر بابک م و صادقی م، 1390. برآورد روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی، ژنتیک نوین، دوره ششم، شماره 2، صفحه های57 -49.
وطن خواه م، 1391. نگرشی بر حال و آینده اصلاح نژاد دام در ایران، پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 1391.
Dekkers J, 2001. Economic aspects of applied breeding program. Notes for summer short course. University of Guelph. June 9-13. www.cgil.uoguelph .ca /pup /theses/Ansell /chapter5, references.pdf.
Dorostkar M., Faraji Arough, H, Shodja J, Rafat SA, Rokouei M and Esfandyari H, 2012. Inbreeding and Inbreeding Depression in Iranian Moghani, Journal of Agricultural Science and Technology 14: 549-556.
Gorjanc G and Henderson A, 2014. Package 'GeneticsPed', R library.
Griza S, Lemma S, Komen H, Johan AM and Arendonk V, 2007. Estimates of genetic parameters and genetic trend for live weight and fleece traits in Menz sheep, Journal of Small Ruminant Research 70:145-153.
Hanford KJ, Van Vleak LD and Snowder GD, 2003. Estimates of genetic parameters and genetic change for reproduction, weight and wool characteristics of Targhee sheep, Journal of Animal Science 81: 630-640.
Kosgey IS, Van der Werf BP, Van Arendonk JAM and Baker RL, 2002. Alternative Breeding Schemes for Meat Sheep in the Tropics, 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France.
Kovac M and Groenevedl E, 1990. Genetic and environmental trends in German swine herd book populations, Journal of Animal Science 68: 3523-3535.
Lasslo LL, Bradford GE, Torell DT and Kennedy BW, 1985. Selection for weaning weight in Targhee sheep in two environments, II. Correlated effects. Journal of Animal Science 61: 387-395.
Norberg E and Sorensen AC, 2007. Inbreeding Trend and Inbreeding Depression in the Danish Populations of Texel, Shropshire, and Oxford Down, Journal of Animal Science 85: 299-304.
Petrović PM, 2005.  Sustainable sheep breeding, Institute for Animal Husbandry, Belgrade, 256 pp.
Piper L and Ruviskey A, 1997. The genetic of sheep, Cab International, UK.
Rzewuska K, Klewiec J and Martyniuk E, 2005. Inbred Effect on Reproduction and Body Weight in. a Closed Flock of Barolo Sheep, Animal Science Papers and Reports 23:237-247.
Swanepoel JW, Van Wyk JB, Cloete SWP and Delport GJ, 2007. Inbreeding in the Dohne Merino Breed in South Africa, South African Journal of Animal Science 37:176-179.