تحلیل بکارگیری فناوری‌های اطلاعات (اتوماسیون) در واحدهای مرغداری‌ شهرستان خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

2 2 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

3 3 دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

4 4 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: کشور ایران همگام با بسیاری از کشورهای جهان نسبت به توسعه فناوری اطلاعات حرکت کرده است. بکارگیری فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم در پیشرفت و افزایش بهره­وری واحدهای مرغداری است. هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات در واحدهای مرغداری­های شهرستان خوی در سال 1393 صورت گرفت. روش­کار: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن را مدیران 107 واحد مرغداری­ تشکیل می­دادند. از این تعداد به ترتیب 87 واحد گوشتی، 12 واحد تخم­گذار و 8 واحد مرغ مادر بودند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 30 واحد مرغداری­ گوشتی انتخاب شدند. واحدهای مرغ مادر و تخمگذار نیز تمام شماری شدند. میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  81/0 به دست آمد. نتایج: آنالیز داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معنا­داری بین متغیر وابسته "بکارگیری فناوری اطلاعات در واحدهای مرغداری" با متغیرهای مستقل نظیر؛ تحصیلات، نگرش نسبت به اتوماسیون، ریسک­پذیری، بازدید از نمایشگاه­ها، استفاده از تسهیلات بانکی، دانش کامپیوتر و اینترنت، مساحت سالن مرغداری و میزان گله وجود داشت. نتیجه­گیری نهایی: همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که ریسک­پذیری، میزان گله و بازدید از نمایشگاه 1/61 درصد از واریانس میزان به کارگیری اتوماسیون در واحدهای مرغداری را تبیین می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application analysis of ‌ITs (automation) on aviculture units in Khoy county

نویسندگان [English]

  • H YadAvar 1
  • A Varmzyar 2
  • G Dashti 3
  • SA Mir glanj 4
چکیده [English]

BACKGROUND: Iran along with many countries of the world moves to using of information technology. Applying the information technology is one of the most important factors in the development and increase of efficiency of aviculture units. OBJECTIVES: The aim of the present study is an examination and analysis of applying information technology in the aviculture units in the Khoy County in 2014. METHIDS: Type of research is descriptive-correlational and statistical population is all (107) the aviculture unit managers in the Khoy County. From these units, respectively, there are 87 meat chicken unit, 12 laying hens unit and 8 breeder unit. For determining sample size of meat chicken units, random sampling method with Cochrane formula was used and then 30 units selected. Also we used census method for laying hens and breeder. The rate of alpha coefficient for reliability of questionnaire was calculated equals 0.81. RESULTS: According to results, there are positive and significant correlation between depended variable (using information technology in the management of aviculture units) and independent variables such as; education level, attitudes towards automation, risk adoption, visit of exhibitions, use of banking facilities, computer and internet knowledge’s, poultry hall area  and size of the herd. CONCLUSIONS: Also the result of regression analysis showed that the risk adoption, size of the herd and visit of exhibitions is determining 61.1% of the use of information technology variance.

توربان ا، 1386. فناوری اطلاعات در مدیریت/دگرگونی سازمان­ها در اقتصاد دیجیتالی. (ترجمه) حمیدرضا ریاحی و دیگران. انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، 87-65.
خلیل مقدم ب، خاتون­آبادی ا و کلانتری خ، 1387. بررسی عوامل موثر بر میزان پدیرشICT در مرکز جامع خدمات ICT قرن­آباد در استان گلستان. فصلنامه روستا و توسعه، ،سال11، شماره 3. صفحه­های 67-51.
گروه تحقیق و توسعه شرکت رویان صنعت،1391. اتوماسیون و هوشمندسازی سالن ­های مرغداری. انتشارات آرام دل. ص69.
فلاح ن، 1385. تحلیل عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در گسترش کشاورزی در استان گیلان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.صفحه­های 114-110.
قارون ز، شعبانعلی فمی ح، کلانتری خ و معصومیان اصل ا، 1391. عوامل موثر بر بکارگیری فناوری­های اطلاعات در مدیریت گاوداری­های صنعتی شیری غرب استان تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 4.صفحه­های 572-561
مرکز آمار ایران، 1388. طرح آمارگیری مرغداری­های صنعتی کشور.
مرکز آمار ایران، 1391. چکیده نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال1391.
Corkery  C, Ward  Sh,  Kenny C and Hemmingway  Ph, 2013. Incorporating smart sensing technologies into the poultry industry. Journal of World's Poultry Research 3(4): 106-128.
Curtain A, 2003. Factors related to computer use by teachers in classroom instruction doctoral dissertation Virginia polytechnic institute and state university. Retrieved from: http://www.tcet.unt.edulresearch/dissert/rhondac.
Park  K  and  Pokolbin T, 1998. Technology and farm management practices of the Australian dairy industry. Dairy Research Foundation Symposium, ABARE   Conference paper 98-17, PP.1-11.
Paxton  K,  Mishra  A,  Chintawar  S,  Roberts  R,  Larson  J, English  B,  Lambert  D, Marra M, Larkin Sh, Reeves J and Martin S, 2011. Intensity of precision agriculture technology adoption by cotton producers, Agricultural and Resource Economics Review 40/1 (April 2011): 133–144.
Raihan  S and  Mahmud  N, 2008. Trade and poverty linkages a case study of the poultry industry in Bangladesh. Department of Economics, university of Dhaka, Bangladesh. No: 6/2008.
Winstead A T,  Norwood S H,  Griffin T W,  Runge M,  Adrian A M,  Fulton J P and Kelton J, 2010. Adoption and use of precision agriculture technologies by practitioners. Pp. CD-ROM 18–21. Proceedings of the 10th International Conference on Precision Agriculture (ICPA), Denver, USA.