اثر تزریق هورمون hCG بر هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسمای قوچ قزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 2 استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

3 3 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه­یمطالعاتی: دستگاه تولیدمثل دام­ها تحت تاثیر هورمون­ها میباشد پس میتوان با استفاده از هورمون­های سنتتیک فرایند تولید­مثل دام­ها را کنترل کرده و از ظرفیت تولید­مثل آنها حداکثر استفاده را نمود. هدف: از انجام این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون hCG  بر روی هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسمای قوچ قزل بود. روش کار: در این تحقیق از 6 راس قوچ نژاد قزل خالص 4-3 ساله استفاده شد. به گروه تیمار هورمون hCG 500 واحد بین المللی در فصل تولید مثلی تزریق شد و تزریق هورمونhCG  هر هفت روز یکبار به مدت 9 هفته تکرار گردید. نمونه­های خون از گروه شاهد قبل از تزریق هورمون و از گروه تیمار در زمان­های 30،60و90 دقیقه بعد از تزریق عضلانی هورمون از ورید گردنی گرفته­شدند. برای تهیه سمینال پلاسما، اسپرم­گیری قبل از تزریق از گروه شاهد و 1و 7 روز بعد از تزریق hCG از گروه تیمارانجام شد و هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسما با استفاده از کیت مربوط و دستگاه الیزا تعیین­شد. نتیجه­گیری: نتایج نشان دادند ترزیق hCG سبب افزایش سطح تستوسترون سمینال پلاسما و سرم خون گردید که سطح تستوسترون سرم خون در زمان 90 دقیقه بعد از تزریق هورمون hCG به پیک رسید ولی بین 30 و 60 دقیقه بعد از تزریق بیشترین شیب افزایش را داشت. میزان تستوسترون سمینال پلاسما در روز 1 بعد از ترزیق به پیک مقدار خود رسید و در روز 7 بعد از ترزیق کاهش یافته و نزدیک به مقدار پایه رسید. احتمالا تزریق hCG ازطریق افزایش تستوسترون خون منجربه بهبود ویژگی­های تولیدمثلی می­گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hCG injection on serum and seminal plasma testosterone in Ghezel ram

نویسندگان [English]

  • H rangraz 1
  • G Mogadam 2
  • H Dagig kia 3
  • SA Rafat 3
چکیده [English]

BACKGROUND: Reproductive system is affected by hormones so we can control livestock reproduction process by using synthetic hormones and use maximum of their reproductive capacity. OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effect of hCG injection on serum and seminal plasma testosterone. METHODS: In this study, six 3-4 years old Ghezel rams were used. Rams was studied with an injection of 500 IU hCG hormone in reproductive season and hCG injection were repeated every seven days for 9 weeks. Blood samples were taken before injections and 30, 60 and 90 minutes after intramuscular injection of hCG from jugular vein. Ejaculate samples were collected at a distance of zero, 1 and 7 days after injection of hCG and serum and seminal plasma testosterone were determined by using ELISA kits. RESULTS: The results showed that hCG injections increased testosterone levels in seminal plasma and serum that serum testosterone levels at 90 minutes after injection of hCG reached to peak, but between 30 and 60 minutes after injection had the greatest increase. Seminal plasma testosterone levels reached the peak value 1 day after injection but 7 days after injection was reduced and close to the base. CONCLUSIONS: As a result, hCG injections can improve reproductive traits by increasing serum testosterone.

دقیق کیا حسین، مقدم غلامعلی و وفایی غلامرضا. 1385. فیزیولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعه ای.انتشارات دانشگاه تبریز. جلد اول.
Attal J, 1970. Mesure des oestrogènes et des androgens testiculaires et plasmatiques dans l'espèce ovine par des microméthodes de Chromatographie en phase gazeuse: influence de l'âge, de la saison et du cycle diurne. Thèse de Sciences, Paris, No CNRS pp.143.
Bearden j and Fuquay JW, 2003. Applied Animal Reproduction. 6th Edition, Upper Saddle River Pp. 176-195.
Dimov D and Georgiev G, 1977. Ram semen prostaglandin concentration and its effect on fertility. J Anim Sci 44:1050-4.
Hales DB, 2003. Immune Endocrine interactions in the control of Leydig cell function: an overview of research in the Hales' laboratory. J Endocrinol 10: 201-217.
Illius AW, Haynes NB, Purvis K and Lamming GE, 1976. Plasma concentrations of testosterone in the developing ram in different social environments. J Reprod Fert 48: 17-24.
Kishk WH, 2008. Interrelationship between ram plasma testosterone level and some semen characteristics. Slivak J Anim Sci 41: 67-71.
Oliveira Souza LM, Andrade AFC, Celeghini ECC, Negrão JA and Arruda RP, 2011. Correlation between sperm characteristics and testosterone in bovine seminal plasma by direct radioimmunoassay. R Bras Zootec 12: 2721-2724.
Pavlovich CP, King P, Goldstein M and Schlegel PN, 2001. Evidence of a treatable endocrinopathy in infertile men. J Urol 165:837-41.

Purvis K, Illius AW and Haynes NB, 1974. Plasma Testostrone concentrations in the ram. J Endocrinol 61:241-253.

  Sanford LM, Palmer WM and Howland BE, 1977. Changes in the profiles of serum LH, FSH and Testosteone, and in mating performance and ejaculate volume in the ram during the ovine breeding season. J Anim Sci 45: 1382-1391.
Senger PL, 2005. Pathways to pregnancy and parturition, 2nd rev ed.
Shore L, Yehuda R, Marcus SH, Bartoov B and Shemesh M, 2003. Effect of hCG injection on prostaglandin E concentration in ram seminal plasma. PGs and lip med 70: 291-301.
Sundby A and Torjesen PA, 1978. Plasma levels of testosterone in bulls, Response to repeated hCG injection. Acta Endocrinol 88: 784-92.
Taha TA, Abdel-Gewad EI and Ayoub MA, 2000. Monthly variation in some reproductive parameters of Braki and Awassi rams throughout 1 year under subtropical conditions1. Semen chararacteristics and hormonal levels. J Anim Sci 71: 317-24.
Walkden-Brown SW, Martin GB and Restall BJ, 1999. Role of male–female interaction in regulating reproduction in sheep and goats. J Reprod Fertil 52: 243-257.
Wang C, 1999. Male reproductive function. Kluwer Academic Publisher. Pp.6-11.
Zamiri MJ and Khodaei HR, 2005. Seasonal thyroidal activity and reproductive characteristics of Iranian fat-tailed rams. Anim Reprod Sci 88: 245-255.