تخمین پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات رشد بره‌های لری‌بختیاری استان خوزستان با در نظر گرفتن اثرات مادری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

زمینه مطالعاتی: برای ارزیابی برنامه­های اصلاح نژادی ومدیریتی گذشته و طرح­ریزی برنامه­های آینده لازم است که پارامترهای ژنتیکی صفات مهم در سال­های گذشته برآورد گردند. هدف: هدف از پژوهش حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی با در نظر گرفتن اثرات مادری بر صفات رشد بره­های نژاد لری­بختیاری استان خوزستان بود. در پژوهش حاضر از اطلاعات شجره­ای و رکوردهای وزن بدن که طی سال­های 1385 تا 1390 در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان جمع­آوری شده بود استفاده شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تولد، وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی، به ترتیب دارای 7238، 6941 و 6663 رکورد برای صفات مذکور بود. روش کار: ویرایش داده­ها با استفاده از نرم­افزار FOXPRO صورت گرفته و برای تصحیح اثر عوامل محیطی از رویه  GLMنرم­افزار  SAS9.1استفاده گردید. نتایج: عوامل محیطی سال تولد، تیپ تولد، جنس بره و سن مادر هنگام زایش بر تمام صفات معنی­دار بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه­گیری گیبس، با وجود و بدون در نظر گرفتن اثرات مادری و نرم افزار MTGSAM انجام شد و در نهایت بهترین مدل با استفاده از معیار اطلاعات آکائیک (AIC) محاسبه گردید. براساس برازش مناسب­ترین مدل، برای وزن تولد مدل دارای اثر ژنتیکی مستقیم و اثر محیطی دائمی مادری (مدل 2) و برای صفت وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی مدل حاوی اثر ژنتیکی مستقیم، ژنتیک مادری و محیطی دائمی مادری (مدل 6 و 5) مناسب بود. وراثت­پذیری مستقیم وزن تولد، وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی به ترتیب 32/0، 18/0 و 25/0برآورد شد. نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتیجه پژوهش حاضر اثرات مادری بخشی از تنوع موجود در صفات رشد بدن بره­های لری­بختیاری را به خود اختصاص می­دهد و سبب برآورد دقیق­تر مؤلفه­های واریانس و وراثت­پذیری می­شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters of some of growth traits in Lori-Bakhtiari lambs of Khuzestan province with considering the maternal effects

نویسندگان [English]

  • G Farhadi 1
  • H Roshanfekr 2
چکیده [English]

BACKGROUND: Estimation of animal breeding and management in past time is taken to measure the genetic parameters and management programs and design of programs for the future. OBJECTIVES: The object of the present study was to estimate of genetic parameters with considering the maternal effects on growth traits in Lori-Bakhtiari lambs of Khuzestan province. The present study using pedigree information and record of body weight during the years 2006 to 2011 were collected by Jahad Agriculture Khuzestan using was conducted. The studied traits were body weight at birth (BW), weaning weight (WW) and six-month weight (6MW) and 7238, 6941 and 6663 record for these traits, respectively. METHODS: The data editing is done using the software FOXPRO 16 and the estimate the effect of environmental factors of procedure GLM Software SAS 9.1. Environmental factors like birth year, sex, type of birth and age of mother on lambing time had significant effect on traits. The variances and genetic parameters were estimated by Bayesian via Gibbs, with and without maternal effects and done software MTGSAM and finally best model was determined using the Akaike information criterion for each trait.  RESULTS: Based on the best model, for birth weight was model has a direct genetic effect and maternal permanent environmental effect (model 2) and for weaning weight and six-month weight traits the model contains a direct genetic effect, maternal genetic and maternal permanent environmental (model 6 and 5). Estimated direct heritability BW, WW and 6 MW 0.32, 0.18 and 0.25, respectively. CONCLUSIONS: Considering results of present study maternal effects gives accounted of variation in body growth Lori-Bakhtiari sheep, and lead to more accurate estimates of the variance components and heritability. 

بیرانوند ف، فیاضی ج، بیگی نصیری م ت و اسدالهی ص، 1392. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی در گله­های عشایری گوسفند لری. تحقیقات تولیدات دامی. سال دوم. شماره سوم.  صفحه­های 21-30.
جسوری م، علیجانی ص، طالبی ر و حسن­زاده آ، 1393. اثر عوامل مادری بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند قزل با استفاده از روش بیزی مبتنی بر روش نمونه­گیری گیبس. نشریه پژوهش­های علوم دامی. صفحه­های 47-55.
راشدی­ده­صحرایی آ، فیاضی ج، وطن­خواه م و بیگی­نصیری م ت، 1392. برآورد اجزای (کو)واریانس و فراسنجه­های ژنتیکی صفات رشد در بره­های لری­بختیاری با استفاده از روش نمونه­گیری گیبس. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. جلد اول. شماره دوم. صفحه­های 109- 127.
ستایی مختاری م، رشیدی ا، محمد آبادی م ر و مرادی شهر بابک ح، 1388. برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی. مجله علوم کشاورزی ایران، دانشگاه تهران. 1388-جلد 40، 57-51.
کارگر ن، مختار ع ع و شفیعی م، 1393. برآورد پارامترها و روندهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی. نشریه علمی، ترویجی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. صفحه­های 11-22.
کلوندی ا، قاضی­خانی­شاد ع و شکرالهی ب، 1390. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی در بز مرخز. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. صفحه­های 47-51.
محمدی ک. 1388. بررسی عوامل ژنتیکی مستقیم و مادری روی صفات رشد در گوسفند زندی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
Akaike H, 1983. Information measures and model selection. Proceedings of the 44th Session of the International Statistical Institute. 1: 277-291.
GhaviHossenZadeh N and Ardalan M, 2010. Estimation of genetic parameters for body weight traits and litter size of Moghani sheep, using a Bayesian approach via Gibbs sampling. Journal.of Agricultural Science 148:363-370.
Gowan GR, Chopra A, Prakash V and Arora AL, 2010. Estimates of (co)variance components and genetic parameters for bodyweights and first greasy fleece weight in Malpura sheep. Livestock Science. 131: 94–101.
Hohenboken WD, 1985. Maternal effects In General and Quantitative Genetics. Elsevier, Amsterdam, A B Chapman, Education. 135-150.
Maniatis N and Pollott GE, 2002. Maternal effects on weight and ultrasonically measured traits of lambs in a small closed Suffolk flock. Small Ruminant Research 45: 235-246.
Meyer K, 2006 WOMBAT – A Program for Mixed Model Analyses by Restricted MaximumLikelihood. User Notes. Animal Genetics and Breeding Unit, Armidale, 58 pp.
MiraeiAshtiani SR, Seyedalian AR and MoradiShahrbabak M. 2007. Variance components and heritabilities for body weight traits in Sanjabi sheep, using univariate and multivariate animal models. Small Ruminant Research 73: 109-114.
Mohammadabadi MR and Sataimokhtari R, 2013. Estimation of (Co) Variance Components Of Ewe Productivity Traits In Kermani Sheep. Slovak Journal of Animal Science 46: 45-51.
Rashidi, A., Mokhtari, M.S., Safi Jahanshahi, A and Mohammad Abadi, M.R. 2008. Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep Small Ruminant Research 74:165-171.
Sargolzaei M and Edriss MA, 2004. Estimation of phenotypic, genetic and environmental trends of some of the growth traits in Bakhtiari sheep. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 8: 125-133.
SAS Institue, 2003. SAS /STAT Users Guide: Statistics. Release 8. 2. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Shojaei M, Mohammad Abadi MR, Asadi Fozi M, Dayani O, Khezri A and Akhondi M, 2010. Association of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheep. Journal of Cell and Molecular Research 2: 67-73.
Shokrollahi B and Baneh H, 2012. (Co) variancecomponents and genetic parameters for growth traits in arabi sheep using different animal models. Genetics and Molecular Research. 11:305-314.
Shokrollahi B and Zandieh M, 2012. Estimation of genetic parameters for body weights of Kurdish sheep in various ages using multivariate animal models. African Journal.of Biotechnology. 11: 2119-2123.
Talebi MA, Moradi Shahre Babak M, Nejati-Javaremi A and Miraei-Aashtiani SR. 2005. Relationship between growth and carcass traits in Lori-Bakhtiari sheep. Journal.of Agricultural. Science. 39(1): 29-37.
Talebi MA. 2009. Selection index to improve growth traits and carcass compotion in Lori-Bakhtiari sheep. Ph.d. thesis, Faculty of agriculture, University of Tehran.
Van Tassell CP and Van Vleck LD, 1995. A Manual for Use of MTGSAM. A Set of Fortran Programs to Apply Gibbs Sampling to Animal Models for Variance Component Estimation [DRAFT]. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.
Vatankhah M, MoradiShahrbabak M, Nejatijavarmi A, MirasiAshtiani R and VaezTorshizi R. 2009. Determination of breeding objective and economic values for Lori_Bakhtiari breed of sheep in the village.  System. Animal Science Research 82: 17-25.