تاثیرمکمل‌سازی پودر فلفل قرمز تند و آویلامایسین برعملکرد، خصوصیات‌لاشه، پروفایل چربی خون و اندام‌‌های لنفاوی جوجه‌‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم‌دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه علوم‌دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه علوم‌دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 3 کارشناس‌ارشد ایستگاه تحقیقاتی خلعت‌پوشان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: فلفل تند به دلیل وجود ماده مؤثر کپسایسین دارای خواص دارویی بوده و در حیوانات به عنوان محرک رشد استفاده می‌شود. هدف: در این تحقیق اثرات سه سطح پودر فلفل قرمز تند (کپسایکوم آنوم) (5/0، 1 و5/1 درصد) در مقایسه با 15 میلی‌گرم در کیلوگرم آویلامایسین بر عملکرد و برخی فرا سنجه‌های خونی جوجه­های گوشتی موردبررسی قرار گرفت. روش­کار: برای این منظور از 300 قطعه جوجۀ نر یک‌روزۀ سویۀ راس (308) در پنج تیمار و پنج تکرار به ازای هر تیمار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص پیدا کرد. تیمارهای آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: افزایش وزن جوجه­های تغذیه شده با سطح 1 درصد فلفل به طور معنی‌داری بالاتر از جوجه­های تغذیه شده با جیرۀ شاهد و 5/1 درصد فلفل بود (05/0>P). ضریب تبدیل خوراک جوجه­های تغذیه شده با سطح 1درصد فلفل پایین تر از مقدار آن در جیره شاهد بود (05/0>P). اما در میزان مصرف خوراک بین جیره‌­های آزمایشی وجیره‌ی شاهد اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد.­ نتایج نشان داد که، افزودن 5/1 درصد فلفل قرمز در جیره باعث افزایش وزن بورس و طحال و کاهش کلسترول خون در جوجه­ها می شود (05/0P<). نتیجه­گیری نهایی: به طور کلی مصرف 1 درصد فلفل تند در جوجه­های گوشتی بهترین رشد و بهره وری را باعث ­شد. همچنین سطح بالاتر فلفل تند (5/1 درصد) باعث افزایش وزن بورس و طحال، و کاهش سطح کلسترول پلاسما گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of replacement dietary hot red pepper on performance, carcass characteristics, some blood parameters and lymphoid organs of broilers chickens

نویسندگان [English]

  • S Hossein zadeh 1
  • R Najafi 2
  • M DaneshYar 3
  • KH Parsaee mehr 4
اکبری­ م، کرمانشاهی ­ح و کلیدری­ غ، 1383. بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی .­ علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال8، شماره­ی3.
شیوازاده م و صیداوی ع، 1385. تغذیه طیور. چاپ اول. موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ص،172-178.
اربابیان­ ه، عبدالمنصور­ ط و وکیلی ­ر،1390. نشریه پژوهش­های علمی ایران، جلد3، شماره4، ص393-405.
Al-Kassie GAM and Al-Nasrawi MAM, 2011. The effects of using hot red pepper a diet supplement on some performance traits in broiler. Pakistan Journal of Nutrition 10: 842-845.
Atapattu NSBM and Belpagodagamage UD, 2010. Effect of dietary chili powder growth performance and serum cholesterol contents of broiler chicken. Tropical Agricultural Research and Extension 13: 106-109.
Barreto MSR, Racanicci A MC and Rizzo PV, 2008. Plant extracts used as Growth Promoters in Broilers. Poultry Science Journal 2: 109 – 115.
Chaiyasit K, Khovidhunkit W and Wittayalertpanya S, 2009. Pharmacokineticand the effect of capsaicin in Capsicum frutescens on decreasing plasma glucoselevel. Journal of the Medical Association of Thailand  92:108-113.
De Simon C, Misefari A, Covelli V, Maffione B, Antonaci S and Jirillo E, 1989. Effects of substance P on the spontaneous binding of Salmonella minnesota R 345 (Rb) to human peripheral blood lymphocytes. Journal of Clinical Laboratory Analysis 3: 345-349.
Galib AM, Butris Y, Saba B and Ajeena J, 2012. The potency of feed supplemented mixture of hot red pepper and black pepper on the performance and some hematological blood traits in broiler diet. International Journal of Advanced Biological Research 2:53-57.
Hernandez F, Madrid J, Garcia V, Orengo J and Megias MD. 2004. Influence of Two plant extracts on high fat diet. Nutrition Journal 116:1272–1278.
Kawada TK and Hagihara KI, 1986. Effects of capsaicin on lipid metabolism in rats fed a high fat diet. Nutrition Journal 116: 1272-1278.
Mariam A, Eldeeb MA, Metwall Y and Galal AE, 2004. The impact of botanical extract, capsicum (capsicumfrutescence l), oil supplementation and their interactions on the productive performance of broiler chicks. Egypt Department of Animal and Poultry Science 71516.
Mohamed A, Saleh A, 2010. J Medical Plants Research Journal. 4: 2533-2538.
Negulesco JA, SA Noel, HAI Newman, EC Naber, HB Bhat and DT Witiak,1986. Effects of pure capsaicinoids (capsaicin and dihydrocapsaic) on lipoprotein lipid and plasma concetrion tureky pults Atherosclerosis. Science Direct Journal 64(2–3): 85.
Paraksa N, 2011. The Miracle of Capsicum in Animal Production. Pp. 178-184. Paper presented on the 3rd International Conference on sustainable animal agriculture for developing countries. Nakhon Ratchasima, Thailand.
Platel K, Srinivasan K, 2003. Digestive stimulant action of spices: A myth or reality. Indian Journal of Medical Research 167-179.
Silva Mad and Pessotti BMdS, 2010. Brazilian red pepper oil use on the performance and intestinal morphometry of broilers. Ciência Rural Journal 40: 2151- 2156.