بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت‌شناسی ژژونوم جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه طیور دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نورتهران

4 4 دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی دام دانشگاه گرگان

چکیده

زمینهمطالعاتی:پوست درخت دارچین  (Cinnamomum zeylanicum)به دلیل داشتن ماده موثر سینامالدهید دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضد‌میکروبی است که می‌تواند در تغذیه جوجه‌های گوشتی مفید باشد. هدف: این آزمایش به منظور بررسی اثرات افزودن سطوح مختلف پودر دارچین به جیرۀ غذایی با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد و خصوصیات ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی انجام شد.روشکار: آزمایش با 384 قطعه جوجه نر یکروزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار (شامل: 1- جیره پایه 2- جیره پایه + 1/0درصد پودر دارچین 3- جیره پایه + 2/0درصد پودر دارچین 4- جیره پایه + 3/0درصد پودر دارچین 5- جیره پایه + پریمالاک 6- جیره پایه + پریمالاک + 2/0درصد پودر دارچین 7- جیره پایه + ویرجینیامایسین 8- جیره پایه + ویرجینیامایسین + 2/0درصد پودر دارچین) ، چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت.نتایج: نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیری بر صفات عملکرد جوجه‌های گوشتی در طی 1 تا 21 روزگی و 1 تا 42 روزگی نداشتند (05/0­>­P). همچنین تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی‌داری بر وزن و طول روده باریک نشان ندادند (05/0­>­P). نتایج مربوط به شاخص‌های ریخت‌شناسی ژژنوم نشان داد که شاخص ضخامت لایه اپیتلیوم در تیمار 3 اختلاف معنی‌داری را با سایر تیمارها و تیمار شاهد داشت(05/0­<­P). نتیجه‌گیرینهایی: می‌توان چنین استنباط کرد که استفاده از پودر دارچین بر عملکرد پرنده تأثیرگذار نبود ولی باعث کاهش ضخامت اپیتلیوم بافت ژژنوم جوجه‌های گوشتی گردید که می‌تواند منجر به افزایش سطح جذب مواد مغذی در روده باریک گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of supplementation different levels of cinnamon powder, antibiotic and probiotic on performance and jejunum morphometric charasteristics of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • MA B 1
  • A hasan abadi 2
  • M Behruzlak 3
  • S Beheshti 4
چکیده [English]

خسروی نیا ح و درویش نیا م ، 1393 . تاثیر گرسنگی قبل از کشتار بر کاهش وزن زنده، جمعیت میکروبی و pH چینه‌دان، جذب آب و راندمان لاشه در مرغ های گوشتی. مجله پژوهش‌های علوم دامی،جلد 24، شماره اول، صفحه‌های 23-34.
Al-Kassie GAM, 2009. Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal 29(4): 169-173.
Aviagen, 2007. Ross 308 broiler nutrition specification. Newbridge, Midlothian, UK.
 Barreto MSR, Menten JFM, Racanicci AMC,  Pereira PWZ and Rizzo P, 2008. Plant extracts used as growth promoters in broilers. Brazilian Journal of Poultry Science 2: 109-115.
Bradley GL, Savage TF and Timm KI, 1994. Effect of supplementing diets with saccharomyces cervisiae var. boulardi on male poult performance and ileal morphology. Journal of Poultry Science73: 1766-1770.
Brenes A and Roura E, 2010. Essential oils in poultry nutrition: main effects and modes of action. Animal Feed Science and Technology 158: 1-14.
Castanon JIR, 2007. History of antibiotics as growth promoters in European poultry feeds. Poultry Science 86: 2466-2471.
Ciftci M, Simsek UG, Yuce A, Yilmaz O and Dalkilic B, 2010. Effects of dietary antibiotic and Cinnamon oil supplementation on antioxidant enzyme activities, cholesterol levels and fatty acid compositions of serum and meat in broiler chickens. Acta Veterinaria Brno 79: 33-40.
Cross DE, McDevitt RM, Hillman K and Acamovic T, 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science48: 496-506.
Dibner JJ, Kitchell ML, Atwell CA and Ivey FJ, 1996. The effects of dietary ingredients and age on the microscopic structure of the gastrointestinal tract in poultry. Journal of Applied Poultry Research 5: 70–77.
Dibner JJ and Richards JD, 2005. Antibiotic growth promoters in agriculture: History and mode of action. Poultry Science 84: 634–643.
Duncan DB, 1955. Multiple rang and multiple F tests. Biometrics 11:1.
Ertas ON, Guler T, Çiftci M, Dalkilic B and Simsek ÜG, 2005. The effect of an essential oil mix derived from oregano, clove and anise on broiler performance. International Journal of Poultry Science 4: 879-884.
 Faix S, Faixová Z, Placa I and Koppel J, 2009. Effect of cinnamomum zeylanicum on antioxidant status in broiler chickens. Acta Veterinaria Brno 78: 411-417.
GarciaV, Catala-Gregori P, Hernandez F, Megias MD and Madrid J, 2007. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Poultry Science 16: 555-562.
Griggs JP and Jacob JP, 2005. Alternatives to antibiotics for organic poultry production. Journal of Applied Poultry Research 14: 750–756.
Gunal M, Yayli G, Kaya O, Karahan N and Sulak O, 2006.  The effects of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broilers. International Journal of Poultry Science 5(2): 149-155.
Iji PA, Hughes RJ, Choct M and Tivey DR, 2001. Intestinal structure and function of broiler chickens on wheat-based diets supplemented with a microbial enzyme. Animal Science 14: 54-60.
Jamroz D, Wertelecki T, Houszka M and Kamel C, 2006. Influence of diet type on the inclusion of plant origin active substances on morphological and histochemical characteristics of the stomach and jejunum walls in chicken. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 90: 255–268.
Lee KW, Everts H, Kappert HJ, Frehner M, Losa R and Beynen AC, 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science44:450–457.
Lee KW, Everts H and Beynen AC, 2004. Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science 3: 738-752.
Miles RD, Butcher GD, Henry GD and Littell RC, 2006. Effect of   antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal Growth Parameters, and Quantitative Morphology. Poultry Science 85: 476–485.
Northcutt JK, Buhr RJ, Berrang ME and Fletcher DL, 2003. Effects of replacement finisher feed and length of feed withdrawal on broiler carcass yield and bacteria recovery. Poultry Science 82:1820–1824
Patterson JA and Burkholder KM, 2003. Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poultry Science 82: 627–631.
Pelicano ERL, Souza PA, Souza HBA, Figueiredo DF, Boaigo MM and Carvalho RM, 2005. Intestinal mucosa development in broiler chickens fed natural growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science 4: 221-229.
SAS, 2009. SAS Users guide: Statistics. Version 9.2 SAS Institute Inc., Cary, NC.
Visek WJ, 1978. The mode of growth promotion by antibiotics Journal of Animal Science 46: 1447–1469.