تأثیر افزودن مقادیر مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بعنوان آنتی‌اکسیدان سنتتیک بر فرآیند انجماد - یخ گشایی منی قوچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 3 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: یکی از دلایل کاهش باروری اسپرم، تولید مقادیر زیاد رادیکال آزاد طی فرآیندهای انجماد، نگهداری و یخ­گشایی است. رادیکال­های آزاد منجر به تغییرات فراساختاری و بیوشیمیایی غشاء اسپرم وکاهش میزان زنده­مانی آنها پس از یخ­گشایی می­شوند. بوتیلید هیدروکسی تولوئن (BHT) یک آنالوگ سنتتیک ویتامین E است که با تبدیل کردن رادیکال­های پروکسی به هیدروپروکساید، باعث کنترل اتواکسیداسیون می­شود. هدف: هدف این تحقیق بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف BHT به منظور بهبود کیفیت منی قوچ در فرآیند انجماد- یخ­گشایی بود. روش­کار: از پنج قوچ، دوبار در هفته اسپرم گیری شد. سطوح مختلف BHT (1، 5/1، 2 و 3 میلی­مولار) به رقیق­کننده بر پایه تریس افزوده شد. بعد از یخ­گشایی نمونه­های منی،  فراسنجه­های حرکتی، زنده­مانی، یکپارچگی غشاء، شمار اسپرم­های غیر طبیعی و مقدار لیپید پراکسیداسیون (MDA) ارزیابی شدند. نتایج: افزودن سطوح 5/1 و 2 میلی­مولار BHT باعث افزایش درصد زنده­مانی، یکپارچگی غشای پلاسمایی و تحرک کل اسپرم­ها و کاهش درصد اسپرم های غیرطبیعی نسبت به گروه کنترل شد (05/0P<). افزودن 5/1 و 2 میلی­مولار از BHT باعث کاهش معنی­دار میزان MDA شد (05/0P<). افزودن سطوح مختلف BHT باعث کاهش معنی­دار حرکت پیش­رونده اسپرم­ها نسبت به گروه شاهد شد (05/0P<). تیمارهای 1 و 2 میلی­مولار باعث کاهش معنی­داری سرعت حرکت اسپرم­ها در مسیر مستقیم شدند (05/0P<). افزودن سطوح مختلف BHT تاثیر معنی داری در فراسنجه های تناوب عرضی زنش، خطی بودن حرکت و سرعت در مسیر منحنی نسبت به گروه شاهد ایجاد نکرد. تیمارهای 5/1 و 3 میلی­مولار راستی مسیر طی شده اسپرم­ها را نسبت به گروه شاهد بطور معنی­داری افزایش دادند. نتیجه­گیری: داده­های حاصل از آنالیز آماری نشان داد که افزودن BHT به رقیق کننده منی باعث بهبود اکثر پارامترهای اسپرم­ها، بعد از یخ گشایی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of adding Butylated hydroxytoluene as a synthetic antioxidant on freezing/thawing process of ram semen

نویسندگان [English]

  • F Z 1
  • H D 2
  • Gh M 3
  • S A 3
تجویدی عصر ص، کهرام ح، بهشتی ر و اشرفی ا، 1391. اثر آنتی­اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بر فراسنجه­های اسپرم گاومیش پس از فرآیند انجماد-یخ­گشایی. تحقیقات دام و طیور. جلد 1، شماره3، ص 9 تا 17.
صادقی پناه ح، نائیجیان ح ر و مسعودی ر، 1394. اثرات آنتی­اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز. دامپزشکی ایران. جلد 2، شماره 11، ص 1 تا 10.
Aitken RJ, 1995. Free radicals, lipid peroxidation and sperm function. Reproduction, Fertility, and Development 7: 659-668.
Aitken RJ and Clarkson JS, 1988. Significance of reactive oxygen species and antioxidants in defining the efficacy of sperm preparation techniques. Journal of Andrology 9: 367-376.
Aitken RJ, Paterson M, Fisher H, Buckingham DW and Van Duin M, 1995. Redox regulation of tyrosine phosphorylation in human spermatozoa is involved in the control of human sperm function.  Journal of Cell Science 108: 2017–2025.
Bailey JL, Bilodeau JF and Cormier N, 2000. Semen cryopreservation in domestic animals: A damaging and capacitating phenomenon. Journal of Andrology 21: 1-7.
Bamba K and Cran DG, 1992. Effects of treatment with butylated hydroxytoluene on the susceptibility of boar spermatozoa to cold stress and dilution. Journal of Reproduction and Fertility 95: 69-77.
Bansal AK and Bilaspuri GS, 2011. Impacts of oxidative stress and antioxidants on semen functions. Veterinary Medicine International 1-7.
Forouzanfar M, Fazilati M, Hosseini SM, Moulavi F, Hajian M, Salehi AE, Rabiei AE and Nasresfahani MH, 2007. Investigation of different glycerol and Egg Yolk concentration on freezing Bakhtiari Ram Semen. Iranian Anatomical Sciences 5: 17-25.
Graham JK and Hammerstedt RH, 1992. Differential effects of butylated hydroxytoluene analogs on bull sperm subjected to cold-induced membrane stress. Cryobiology 29: 106-117.
Ijaz A‚ Hussain A‚ Aleem M, Yousaf MS and Rehman H, 2009. Butylated hydroxytoluene inclusion in semen extender improves the post-thawed semen quality of Nili-Ravi buffalo (Bubalus bubalis). Theriogenology 71: 1326-1329.
Khalifa TA, Lymberopoulos AG and El-Saidy BE, 2008. Testing usability of butylated hydroxytoluene in conservation of goat semen. Reproduction in Domestic Animals 43: 525-530.
Maxwell WMC and Watson PF, 1996. Recent progress in the preservation of ram semen. Animal Reproduction Science 42: 55-65.
Memon AA, Wahid H, Rosnina Y, Goh YM, Ebrahimi M, Nadia F and Audrey G, 2011. Effect of butylated hydroxytoluene on cryopreservation of Boer goat semen in Tris egg yolk extender. Animal Reproduction Science 129: 44–49.
Merino O, Aguagüina WE, Esponda P, Risopatrón J, Isachenko E, Isachenko V and Sánchez R, 2015. Protective effect of butylated hydroxytoluene on sperm function in human spermatozoa cryopreserved by vitrification technique. Andrologia. 47:186–193.
Pursel VG and Graham EF, 1967. Phospholipids of bovine spermatozoa and seminal plasma. Journal Reproduction and Fertility 14: 203-211.
Revell SG and Mrode RA, 1994. An osmotic resistance test for bovine semen Animal Reproduction Science 36: 77-86.
Roca J‚ Gil MA, Hernandez M, Parrilla I, Vazquez JM and Martinez EA, 2004.  Survival and fertility of boar spermatozoa after freeze-thawing in extender supplemented with butylated hydroxytoluene. Journal of Andrology 25: 397-405.
Shoae A and Zamiri MJ, 2008. Effect of butylated hydroxytoluene on bull spermatozoa frozen in egg yolk-citrate extender. Animal Reproduction Science 104: 414-418.
Trzcinska M, Bry1a M‚ Gajda B and Gogol P, 2015. Fertility of boar semen cryopreserved in extender supplemented with butylated hydroxytoluene. Theriogenology 83: 307-313.
Watson PF and Anderson WJ, 1983. Influence of butylated hydroxytoluene (BHT) on the viability of ram spermatozoa undergoing cold shock. Journal of Reproduction and Fertility 69: 229-235.