تحلیل کارایی تکنیکی و شکاف تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: محدودیت منابع تولید در جوامع مختلف، سبب شده که افزایش تولیدات مختلف کشاورزی با تاکید ویژه بر ارتقای بهره­وری عوامل تولید، مدنظر سیاست­گذاران قرار گیرد. در این میان بهبود کارایی واحدهای تولیدی و نسبت شکاف تکنولوژی آنها یک راهکار عملی در راستای ارتقای بهره‍وری عوامل تولید محسوب می‍شود.هدف: هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل کارایی و شکاف تکنولوژی مرغداری­های گوشتی شهرستان سنندج می‍باشد. روش کار: آمار و اطلاعات مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برای دوره زمانی 91-1388  تهیه شد. جهت انجام این تحقیق از رهیافت اقتصادسنجی و برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع مرزی پوششی استفاده گردید. نتایج:تخمین تابع تولید مرزی گروهی گویای این بود که کارایی تکنیکی برای گروه­های مختلف در محدوده 89 تا 95 درصد و میانگین کارایی تکنیکی براساس تابع تولید فرامرزی در محدوده 44 تا 76 درصد بوده و نسبت شکاف تکنولوژی گروه­ها به ترتیب 46/0، 84/0 و 48/0 است، که گروه دوم (واحدهای با ظرفیت متوسط) بیشترین نسبت شکاف تکنولوژی را دارد. نتیجه گیرینهائی: واحدهای مرغداری با ظرفیت متوسط از لحاظ نسبت شکاف تکنولوژی وضعیت مطلوب­تری دارند. به همین دلیل اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم در جهت تعدیل ظرفیت واحدهای تولیدی در راستای گسترش مرغداری­های با ظرفیت متوسط لازم توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the technical efficiency and technology gap of poultry units in Sanandaj county

نویسندگان [English]

  • E A 1
  • G D 2
  • M G 2
  • J H 2
اسفنجاری کناری ر، و زیبایی م، 1391. بررسی کارایی فنی و شکاف تکنولوژی واحدهای پرورش مرغ تخم­گذار ایران، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 26، شماره چهارم،  صفحه­های260-252.
امیر تیموری س، وخلیلیان ص، 1386. رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم‌انداز آن در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه.15(59)، صفحه­های 52-37.
زیبایی م، و جعفری ثانی م، 1386. تعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحدهای تولید شیر در ایران، مطالعه موردی استان­های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان، فارس و یزد، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره 43 (الف)،صفحه­های 324-315.
مرادی شهرآبادی ب، و یزدانی س، 1384. تعیین کارایی اقتصادی و عوامل موثر بر تولید سیب­زمینی در استان کرمان، مطالعه موردی شهرستان بردسیر، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مهرابی بشرآبادی ح، 1387. بررسی رابطه بین نسبت شکاف تکنولوژیکی و اندازه مزرعه برای گندم­کاران استان کرمان، مجله علوم و صنایع کشاورزی، ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 22، شماره 1، صفحه­های 116-105.
Battese GE and Celli TJ, 1992. Frontier production function, technical efficiency and panel data; with application to paddy farmers in India, Journal of Productivity Analysis 3:153-169
Battese GE and RaoDSprasado, 2002. Technology gap, efficiency, and stochastic meta frontier function. International Journal of Business and Economics 2: 87-93.
Battese GE, Rao D Sprasado and O Donnell, Christopher J. 2004. A meta frontier production function for estimation of technical efficiencies and technology gaps for firms operating under different technologies, Journal of Productivity Analysis 21: 91-103.
Battese GE and Coelli T, 1995.A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics 20:325-332.
Meeusen W, and Van Den Broak J, 1977. Efficiency estimation Cobb-Douglas production function with composed error. International Economic Review 18: 435-444.
Mehrabi Boshrabadi H, Renato Villano and Euan Fleming, 2008. Technical efficiency and environmental-technological gaps in wheat production in Kerman province of Iran. Agricultural Economics 38: 67-76.
Moreira VH and Bravo-Ureta BE, 2010.Technical efficiency and meta technology ratios for dairy farms in three southern Cone countries; a Stochastic meta frontier model. J Prod Anal 33:33-45
Nkamleu G, Nyemeck J and Gockowski J, 2010. Technology gap and efficiency in cocoa production in west and central Africa; implications for cocoa sector development, Working Paper Series N 104, African Development Bank, Tunis, Tnnisia.
O Donnell C, Battes GE and Rao DSP, 2005. Meta frontier frame work for the study of firm-level efficiencies and technology ratios. Unpublished Paper, Center for Efficiency and Productivity Analysis, University of Queensland, Brisban.