بررسی اثر سن و فصل‌ بر کارکرد غده تیروئید در نریان عرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی علوم دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 3 استاد گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 4 استاد گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه مطالعاتی: تغییرات سن و فصل ممکن است بر عملکرد غده تیروئید که تنظیم کننده میزان سوخت و ساز در بدن می‌باشد تأثیرگذار باشند. هدف: این آزمایش  به منظور بررسی اثر سن و فصل بر تغییرات غلظت هورمون­های تیروئیدی T3، T4، مقادیر برداشت T3 ، T3 /T4 و اندیس تیروکسین آزاد بود. روش­کار: خونگیری از ورید وداج 21 رأس نریان اصیل عرب شناسنامه­دار و سالم که تحت مدیریت و برنامه تغذیه­ای یکسانی بودند، در سه رده سنی 2 تا 6، 6 تا 10 و 10 تا 14 سال در دو فصل تابستان (تیرماه) و زمستان (دی‌ماه) 1390 انجام شد. پس از سانتریفیوژ نمونه­های خون و جدا­سازی سرم آنها به آزمایشگاه منتقل و هورمون‌های T3، T4 و مقادیر برداشت T3  به روش رادیوایمینواسی (RIA) اندازه­گیری شد. نتایج: نتایج نشان داد میانگین غلظت T4، مقادیر برداشت T3  و نسبت T4/T3 بین فصول تابستان و زمستان دارای تفاوت آماری معنی­داری می‌باشند (05/0>P). میانگین غلظت هورمون T3 و  اندیس تیروکسین آزاد بین فصول تابستان و زمستان تفاوت معنی­داری نشان نداند (05/0<P). در تابستان غلظت T4 و میزان اندیس تیروکسین آزاد  در رده سنی 2 تا 6 و نسبت  T4به  T3در رده سنی 10 تا 14 سال با دیگر رده­های سنی تفاوت معنی­داری داشتند (05/0>P). در فصل زمستان تفاوت معنی­داری برای فراسنجه­های تیروئیدی بین سنین مختلف یافت نشد (05/0<P). نتیجه‌گیری کلی: بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که تحت شرایط ثابت، عملکرد غده تیروئید نریان عرب تا حدی تابع تغییرات فصلی و سن می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of age and season on Function of thyroid gland in Arabian male horse

نویسندگان [English]

  • A M 1
  • K M 2
  • S T 2
  • M M 3
  • H N 4
1 a
2 a
3 a
4 a
توحیدی آ، 1375. تعیین ترشح هورمون های تیروئیدی در شترهای ماده بالغ و نابالغ. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران. چکیده.
رشنوادی م، رسولی آ و نوری م، 1388. بررسی فعالیت غده تیروئید گاومیش در شرایط آب و هوایی گرم و سرد درشهرستان اهواز. مجموعه مقالات دومین همایش ملی گاومیش ایران .دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. ص: 226-222.
قدردان مشهدی ع، خواجه غ ح و محمدی ن، 1388. مقایسه میزان سرمی تیروکسین و تری­یدوتیرونین اسب­های عرب در دو فصل سرد و گرم در اهوازمجله دامپزشکی ایران. دوره پنجم. شماره 2. صفحات 60 -56.
گودمن اچ ام، 1377. مبانی هورمون شناسی پزشکی. ترجمه دکتر محمد جواد ضمیری. انتشارات دانشگاه شیراز. صفحات 92-59.
محمدی ا، میرزاده خ، بیگی نصیری م ت، ممویی م و طباطبایی وکیلی ص، 1390. بررسی ارتباط بین غلظت هورمون­های تیروئیدی با برخی پارامترهای خونی در شترهای یک­کوهانه در فصل گرم و سرد. اولین کنگره ملی شتر. مشهد مقدس. 29 و 30 فروردین. صفحات 88-90.
میاحی م، ممویی م، طباطبایی وکیلی ص و میرزاده خ، 1390. بررسی تفاوت غلظت هورمون­های تیروئیدی بین فصول گرم و سرد در گاومیش نر خوزستان. نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام وطیور در مناطق گرمسیری. 16 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان. صفحات 280-284.
میرزاده خ، 1384. بررسی تغییرات هورمون­های تیروئیدی با تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت تیروئید درگوسفندان ارجاع شده به کشتارگاه اهواز در فصول تابستان و زمستان. پایان نامه دکترای تخصصی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز. صفحات 56-39.
Aebulj N, Kosec M and Cestnik V, 2002. Serum Triiodothyronine (T3) and Thyroxin (T4) Concentrations in Lipizzan Horses. Clinic for Reproduction and Horses Veterinary Faculty, University of Ljubljana, Slovenia. PP: 17-22.
Agarwal SP, Khanna ND, Agarwal VK and Dwaraknath PK, 1989. Circulating concentrations of thyroid hormones in pregnant camels (Camelus dromedarius). Veterinary Physiology 6: 1239-1247.
Altinsaat C, Aykut GU, Nesrin S and Ahmet E, 2008. Seasonal changes of serom Leptin, Triiodothyronine and Thyroxine levels in Arabian Mares.Ankara University Veterinary Faculty. Department of Physiology, 14(2): 217-222.
David S, Frank C, David L, Rebecca K and Burton W, 2005. Thyroid Status in exercising horses and laminitic ponies. Department of Vertebrate Animal Physiology, PP: 109-112.
Davies morel MCG, 2002. Equine reproductive physiology, breeding and stud management. 2th ed , cabi publishing. New York. pp: 44-45.
Davies SE, 2010. Quantitative Pertechnetate Thyroid Scintigraphy and the Ultrasonographic Appearance of the Thyroid Gland in Clinically Normal Horses. April 28th, pp:1- 3.
Eshratkhah B, Beheshti R and Sabri Nahand MR, 2010. Variations of Plasma Thyroid Hormones Concentrations and Their Percentages During Different Ages of Sarabi Calves. Global Veterinaria 4 (4): 357-361.
Eswari S, Viswanathan S, Leeia V, Nayeem Md and  Jajendran K, 2001. Traits influencing tri-iodothyronine levels in sheep. Indian Veterinary Journal 78: 1000-1002.
Florist B, Bini PP, Nuvole P and DiMeglio FG, 1990. The horses of Giara: variation of the thyroid activity and certain blood parameters between winter and summer. Istituto di Nutrizione e Endocrinologia, Università di Sassari. Article in Italian 66(9): 849-856.
Frank N, Sojka J and Latour M, 2003. Effects of hypothyroidism and withholding of feed on plasma lipid concentrations, concentration and composition of very-lowdensity lipoprotein, and plasma lipase activity in horses. American Journal of Veterinary Research 64:823-828.
Gill J, 1988. Levels of T4, T3 and Cortisol in the blood serum of the European (Bison Bonasus) in the winter period. Department of Vertebrate Animal Physiology, 93: 02-089.
Gundogan M, 2007. Seasonal variation in serum testosterone, t3 and andrological parameters of two Turkish sheep breeds. Small Ruminant Research 67: 312-316.
Klein A, margit K, virag K, Matics R, Rudas P, Torok J and Huszenicza GY, 2006. effects of environmental temperature on thyroid hormones in the barn owl (tyto alba). Acta Veterinaria Hungarica. 54 (3), pp. 321–331.
Malinowski K, Christensen RA, Hafs HD and Scanes CG, 1996. Age and breed differences in thyroid hormones, insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF binding proteins in female horses. Department of Animal Science, 74 :1936–1942.
Nazifi S, Saeb M and Abedi M, 2003. Serum lipid profiles and their correlation with thyroid hormones in clinically healthy Turkoman horses. Springer-Verlag London Limited. PP: 12: 49–52.
Oki C and Atkinson S, 2004. Diurnal patterns of cortisol and thyroid hormones in the Harbor seal (phoca vitulina) during summer and winter seasons. General and Comparative Endocrinology136: 289-297.
Perez CRForsberg M and Rodriguez MH, 2007. Seasonal variation in live weight, testes size, testosterone, LH secretion, melatonin and thyroxine in Merino and Corriedale rams in a subtropical climate. Department of Animal Anatomy and Physiology Faculty of Agriculture. pp: 524- 529.
Perez-Clariget R, Forsberg M and Rodriguez-Martinez H, 1998. Seasonal variation in live weight, testes size, testosterone, LH secreation, melatonin and thyroxin in Merino and Corriedale rams in a subtropical climate. Acta Vet Scand 1998;39(1):35-47
Peterson ME, 1995. Hyperthyroidism Disease. In: Ettinger, S.j. and Feldman, E.c.(Eds). Text book of veterinary internal Medicine. Saunder Company, U.S.A, pp: 1466-1467.
Petrie A and Watson P, 2006. Statistics for veterinary and animal seiences. 2nd Edn. Blakwell, London, pp: 90-130.
Slebodzinski A, 1994. Schilddrüse. In: Docke, F. Ed.: Veterinärmedizinische Endokrinologie. Gustav Fischer, Jena pp. 228-269.
Zamiri MJ and Khodaei HR, 2005. Seasonal thyroid activity and reproductive characteristics of Iranian fat-tailed rams. Anim Reprod Sci. 88: 245-25.