تعیین ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز دانه ماشک، خلر و گاودانه با استفاده از روش تولید گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش آموخته کارشناس ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 2 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 3 دانش آموخته کارشناس ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

زمینه مطالعه: ترکیب شیمیایی دانه‌ها می‌تواند بر تخمیرپذیری آنها در دستگاه گوارش موثر باشد. هدف: این تحقیق به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز دانه ماشک، خلر و گاودانه در شهرستان تبریز صورت گرفت. روش کار: داده‌های بدست آمده در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج: دانه‌های ماشک، خلر و گاودانه از لحاظ پروتئین خام به ترتیب 06/30، 52/28 و 29/23 درصد ماده خشک، NDF (دیواره سلولی) 55/34، 77/31 و 65/30 درصد ماده خشک و خاکستر 68/3، 32/4 و 05/3 درصد بودند. در بین دانه‌های آزمایشی دانه گاودانه با پتانسیل تولید گاز 19/278 میلی‌لیتر، نرخ تولید گاز 106/0 میلی‌لیتر بر ساعت، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر 22/11 میلی‌مول و انرژی قابل متابولیسم 24/9 مگاژول بر کیلوگرم دارای بالاترین پارامترهای تخمیری و دانه ماشک با پتانسیل تولید گاز 22/263 میلی‌لیتر، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر 48/10 میلی‌مول و انرژی قابل متابولیسم 79/8 مگاژول بر کیلوگرم دارای کمترین  بود. دانه گاودانه نسبت به سایر دانه‌های مورد آزمایش به دلیل ویژگی‌های تخمیر و ترکیبات شیمیایی از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می‌باشد. نتیجه‌گیرینهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که دانه‌های مورد آزمایش یک منبع مناسب پروتئین برای نشخوارکنندگان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the chemical composition and gas production parameters Vicia sativa, Lathyrus sativus and Vicia ervilia grain by in Vitro Gas Production Technique

نویسندگان [English]

  • Sh M 1
  • a T 2
  • B N 3
1 a
2 a
3 a
پرند ا و تقی زاده ا، 1389. بررسی قابلیت هضم دانه جو فرآوری شده با روش‌های مختلف با استفاده از روش تولید گاز و دو منبع آنزیمی، مجله پژوهشی علوم دامی، جلد 20، شماره 2، صفحه‌های 2 تا 13.
حسینی م ن، 1372. حبوبات در ایران. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
دانش مسگران م، 1388. روش‌های نوین برون تنیin vitro  در پژوهش‌های علوم دامی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 191.
رزم آذر و، تربتی نژاد ن م، سیف دواتی ج و حسنی ح، 1391. بررسی خصوصیات شیمیایی، تخمیر شکمبهای و قابلیت هضم دانه ماشک، خلر و گاودانه به روش‌های آزمایشگاهی، نشریه پژوهشهای علوم دامی، جلد 22، شماره 2، صفحه‌های 107-119.
ریاسی ا، اله رسانی ع، نعیمی پوریونسی ح و فتحی نسری م ح، 1388. مقایسه روش‌های اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه‌ها و محصولات فرعی خوراک، مجلهپژوهش‌های علوم دامی، جلد 19، شماره 1، صفحه‌های 91-103.
طباطبایی م م، نجف نژاد ب، زمانی پ، احمدی ا، تقی‌زاده ا و علی‌عربی ح، 1390. بررسی ارزش غذایی دانه جو و دانه برخی حبوبات خام و برشته شده به روش‌های in vivo وin vitro، نشریه پژوهش‌های علوم دامی، جلد 21، شماره 2، صفحه‌های 11-21.
Abdullah A, Marwan MM, Rashai Q and Hosam HT, 2010. Effect of bitter vetch (Vicia ervilia) seeds as a replacement protein source of soybean meal on performance and carcass characteristics of finishing Awassi lambs. Trop Animal Health Prod 42: 293–300.
AOAC, 2005. Official Methods of Analysis of AOAC international. AOAC international. Maryland, USA.
Arabi A, 1997. Nutritional value of Vicia ervilia seed and forage by In vitro and in vivo methods in Hamedan province. M Sc. Thesis, Buali University.
Fedorak PM and Hrudey SE, 1983. A Simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultuvesin for serum bottles. Environ Technology letters 4: 425-435.
Gatel F, 1994. Protein quality of legume seeds for non ruminant animals: A literature review. Animal Feed Science Technology 45: 317-348.
Getachew G, Crovetto GM, Fondevila M, Krishna Moorthy U, Singh B, Spanghero  M, Steingass, H, Robinson PH and Kailas MM, 2002. Laboratory variation of 24 h in vitro gas production and estimated metabolizable energy values of ruminant feeds. Animal Feed Science Technology 102: 169-180.
Gurbuz Y, 2007. Determination of nutritive value of leaves of several Vitis vinifera varieties as a source of alternative feedstuff for sheep using in vitro and in situ measurements. Small Ruminant Research 71: 59–66.
Hadjipanayiotou M and Economides S, 2001. Chemical composition in situ degradability and amio acid composition of protein supplements fed to livestock and poultry in Cyprus. Agricultural Research Insitiute, 1516 Nicosia. 22016, Cyprus.
Hanbury CD, White Cl, Mullan BP and Siddique KHM, 2000. A review of the potential of Lathyrus sativus L. and Lathyrus Cicera L. grain for use as animal feed. Animal Feed Science Technology 87: 1-27.
Khanum SA, Yaqoob T, Sadaf S, Hussain M, Jabbar MA, Hussain HN, Kausar R and Rehman S, 2007. Nutritional evalution of varius feedstuffs for livestock production using in vitro gas method. Pakistan Veterinary Journal 27(3): 129-133.
Lopez Bellido L, 1994. Grain legumes for animal feed: Hernando Bermejo, JE and Len J (eds.). Neglected Crops: from a gas production of some tropical feeds used in ruminant diets estimated by in vivo and in vitro gas production techniques. American Journal Animal and Plant Sciences 2 (4): 108-113.
Lopez S, Dhanoa MS, Dijkstra J, Bannink A, Kebreab E, and France J 2007. Some methodological and analytical considerations regarding application of the gas production technique. Animal Feed Science Technology 135: 139-156.
Low RKC, Rotter RG, Marquardt RR, and Campbell GC, 1990. Use of khesari (Lathyrus sativus) in chick diets. Journal British Poultry Science 31: 615-625.
Mahala AG, Fadel E and Abdel Nasir MA, 2007. Chemical composition and in vitro gas production characteristics of six fodder trees leaves and seeds. Research Journal of Agricultural and Biological Sciences 3(6): 983-986.
McDougall EI, 1948. Studies on Ruminant Saliva The composition and output of sheep's saliva. Biochemical Journal 43: 99-109.
Menke KH and Steingass H, 1988. Estimation of the energetic feed value from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development 28: 7– 55.
Paya H, Taghizadeh A, Janmohammadi H and Moghadam GA, 2007. Nutrient digestibility and gas production of some tropical feeds used in ruminant diets estimated by the in vivo and in vitro gas production techniques. American Journal Animal Veterinary Sciences 2: 108-113.
Qrskov ER and McDonald I, 1979. The estimation of protein degradability in rumen from incubation measurements according to rate of passage. Journal of Agricultural Science Cambridge 92: 449 – 503.
Rotger A, Ferret A, Calasamigalia S and Monteca X, 2006. Insitu degradability if seven plant protein supplements in heifers fed high concentration diet with different forage to concentrate ratio. Animal Feed Science and Technology. 125: 73-87.
Sadeghi GH, Pourreza J, Samei A and Rahmani H, 2009. Chemical composition and some anti-nutrient content of raw and processed bitter vetch (Vicia ervilia) seed for use as feeding stuff in poultry diet. Tropical Animal Health Production 41: 85–93.
Wiryawan KG, 1997. New vegetable protein for layers. PhD Thesis, University of Queensland, Australia.
Yan ZY, Spender PS Li ZX, Liang YM, Wang YF, Wang CY and Li FM, 2006. Lathyrus sativus (grass pea) and its neurotoxin ODAP. Phytochemistry 67: 107-121.