مقایسه کنسانتره آردی و پلت بر عملکرد شیردهی، رفتارهای تغذیه‌ای و برخی متابولیت‌های خونی درگاوهای شیرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش آموخته‌ کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

2 2دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 3 دانشیار مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد)

4 4 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

5 5 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

زمینه مطالعاتی: شکل فیزیکی جیره یکی از عوامل مهم بر مصرف خوراک و رفتارهای تغذیه­ای حیوان بوده، که می‌تواند عملکرد و سلامتی حیوان را تحت تاثیر قراردهد. هدف:این آزمایش به منظور بررسی اثرات شکل فیزیکی کنسانتره در جیره­های کاملاً مخلوط بر رفتارهای تغذیه­ای، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده انجام شد. روش کار:تعداد 20 رأس گاو شیری نژاد براون سوئیس با میانگین تولید شیر 3 ± 5/23 کیلوگرم و متوسط روزهای شیردهی 20 ±215 تحت شرایط یکسان در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به مدت 45 روز استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره کاملاً مخلوط باکنسانتره آردی 2) جیره کاملاً مخلوط باکنسانتره پلت بود. تغذیه گاوها در ساعات 8 صبح، 4 بعدازظهر و 12 نیمه‌شب انجام می­گرفت. همچنین شیردوشی سه نوبت در روز در ساعات 7 صبح، 3 بعدازظهر و 11 ‌شب صورت می­گرفت. در کل دوره آزمایش دو بار نمونه­گیری از رفتارهای تغذیه­ای و ترکیبات شیر صورت گرفت، یکی در روزهای 21 تا 25 و دیگری در روزهای 41 تا 45 دوره آزمایش. نتایج: فعالیت خوردن (بصورت دقیقه در روز)، کل فعالیت نشخوار و نشخوار بصورت خوابیده و ایستاده، کل فعالیت جویدن، زمان ایستادن و دراز کشیدن بصورت بیکار و کل مدت زمان ایستادن (بصورت دقیقه در روز)، تحت تأثیر جیره­های آزمایشی قرار نگرفتند. همچنین میزان تولید شیر ودرصد پروتئین و کل مواد جامد شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. در حالیکه درصد چربی،لاکتوز، مواد جامد بدون چربی و اوره شیر، به طور معنی­داری (05/0P<) در جیره آردی بیشتر از پلت بود. جیره­های آزمایشی اثر معناداری بر اوره خون، کلسترول خون، بتاهیدروکسی­بوتیرات خون و اسید­های چرب غیر استریفیه خون نداشت. نتیجه‌گیری نهایی:نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می‌کند که جیره آردی بعلت داشتن ذرات بلندتر علوفه و تشکیل تله فیبری بهتر باعث افزایش درصد چربی شیر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison flour concentrate and pellet on milking performance, nutritional behaviors and some Blood metabolites in dairy cows

نویسندگان [English]

  • M A 1
  • M B 2
  • A F 3
  • H F 4
  • F G 5
1 a
2 a
4 a
5 a
باشتنی م، فروغی ع، حاجی شمسایی م، نعیمی پور ح و فرهنگ­فر ه، 1390. اثر شکل فیزیکی جیره‌های کاملاً مخلوط بر برخی خصوصیات تخمیر شکمبه، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده نژاد براون سوئیس. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران، 2: صفحات 91 تا 103.
شمسائی م، 1389. تأثیر شکل فیزیکی جیره‌های کاملاً مخلوط بر عملکرد و رفتارهای تغذیه‌ای در گاوهای شیرده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
فروغی ع، 1384. اثرات استفاده از تخم پنبه عمل آوری شده، متیونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین. رساله دکتری. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
Albright JL, 1993. Feeding behavior in dairy cattle. Journal Dairy Science 76:485-498.
Allen DM and Grant RJ, 2000. Interactions between forage and wet corn gluten feed as sources of fiber in diets for lactating dairy cattle. Journal Dairy Science 83: 322 - 331.
Allen MS, 1997. Relationship between Fermentation. Acid production in requirment for physically effective fiber. Journal DairyScience80: 1447-1450.
Arave CW and Walters JL, 1980.Factors affecting lying behavior and stall utilization of dairy cattle. Applied Animal Ethology 6:369-376.
Bal MA, Shaver RD, Jirovec AG, Shinners KJ and Coors JG, 2000. Crop processing and chop length of corn silage: Effects on intake, digestion, and milk production by dairy cows. Journal Dairy Science 83:1264-1273.
Bayourtho C, Moncoulon R and Enjalbert F, 2000. Effect of particle size on in situ ruminal disappearances of pea, organic matter, proteins and starch in dairy cows. Can. Journal Animal Science 80:203-206.
Beauchemin KA, Yang WZ and Rode LM, 2003. Effect of particle size of alfalfa-based dairy cow diets on chewing activity, ruminal fermentation and milk production. Journal Dairy Science 86:630-643.
Beauchmin KA, 1992. Effects of ingestive and ruminative mastication on digestion of forage by cattle.Animal Feed Science Technol 40:41-56.
Beauchemin, KA, B I Farr, LM Rode, and GB Schaalje, 1994. Effects of alfalfa silage chop length and supplementary long hay on chewing and milk production of dairy cows. Journal Dairy Science 77:1326-1339.
Beauchmin KA, Rode LM and Eliason MV, 1997. Chewing activities and milk production of dairy cows fed alfalfa as hay, air dried cubs of hay or silage. Journal Dairy Science 80:324-333.
Cassida KA and Stokes MR, 1986. Eating and resting salivation in early lactation dairy cows. Journal Dairy Science 69:1282-1292.
Drackley JK, 2000. Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier. Journal Dairy Science 82: 2259-2273.
Fregonesi JA, Tucker CD, eary MV, Flower FC and Vittie T, 2004. Effect of rubber flooring in front of the feed bunk on the behavior of dairy cattle. Journal Dairy Science 87:1203-1207.
Grant RJ and Albright JL, 1995. Feeding behavior and management factors during the transition period in dairy cattle. Journal Animal Science 73:2791-2803.
Grant R, 2007. Taking Advantage of Natural Behavior Improves Dairy Cow Performance. Western Dairy Management Conference. Graves WE, 1992. Outlaw feedbunks? Country Folks of Pennsylvania (Feb. 17):2.
Graves WE, 1992. Outlaw feedbunks? Country Folks of Pennsylvania, (Feb. 17):2.
Holtenius K, Agena S, Delavaud C and Chilliard Y, 2003. Effects of feeding intensity during the dry period. Metabolic and hormonal responses. Journal Dairy Science 86: 883–891.
 
Klusmeyer TH, Cameron MR, McCoy GC and Clark JH, 1990.Effect of feed processing and frequency of feeding on ruminal fermentation, milk production and milk composition. Journal Dairy Science73:3528-3543.
Kononoff PJ, Heinrichs AJ and Lehman HA, 2003. The effect of com silage particle size on eating behavior, chewing activities and rumen fermentation in lactating dairy cows. Journal Dairy Science 86:3343-3353.
Krause KM and Combs DK, 2003. Effects of forage particle size, forage source and grain fermentability on performance and ruminal pH in midlactation cows. Journal Dairy Science 86: 1382-1397.
McAlister TA, Bae H.D, Jones GA and Cheng KJ, 1994. Microbial attachment and feed digestion in the rumen. Journal Animal Science 72:3004-3018.
Mertens DR, 1997. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy Cow. Journal Dairy Science 80:1463-1481.
Moharrery A, 2010. Effect of Particle Size of Forage in the Dairy Ration on Feed Intake,Production Parameters and Quantification of Manure Index.Journal Animal Science 4: 483-490.
Murdock FR and Hodgson AS, 2004. Cubbed complete ration for lactating dairy cows. Journal Dairy Science 60:1921-1931
National Research Council, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th ed. National Academy Press. Washington, DC.
Poppi DP and Norton BW, 1980. The validity of the critical size theory for particles leaving the rumen. Journal Agricultural Science 94:275-280.
Radostits OM, Gay CC and Blood DC, 2000. Veterinary Medicine. Pp: 1452-1462. 9th ed. W. B. Saunders Co.
Soita HW, Christensen DA and McKinnon JJ, 2000. Influence of particle size on the effectiveness of the fiber in barley silage. Journal Dairy Science. 83:2295-2300.
Stone WC, 2004. Nutritional approaches to minimize subacuteruminal acidosis andlaminitis in dairy cattle. Journal Dairy Science 87:E13-E26.
Storm AC1 and Kristensen NB, 2010. Effects of particle size and dry matter content of a total mixed ration on intraruminal equilibration and net portal flux of volatile fatty acids in lactating dairy cows. Journal Dairy Science 93(9): 4223-38.
Waldern DE and Cedeno G, 1969. Comparative Acceptability and Nutritive Value of Barley, Wheat Mixed Feed and a Mixed Concentrate Ration in Meal and Pelleted Forms for Lactating Cows. Journal Dairy Science 53:317-324.
Welch JG, 1982. Rumination, particle size and passage from the rumen. Journal Animal Science 54:885-894.
Woodford JA, Jorgensen NA and Barrington GP, 1986. Impact of dietary fiber and physical form on performance of lactating dairy cows. Journal. Dairy Science69:1035.
Woodford ST and Murphy MR, 1988. Effect of physical form of forage on chewing activity, dry matter intake and rumen function of dairy cows in early lactation. Journal Dairy Science 71: 674 - 686.
Yang WZ, Beauchemin KA and Rode LM, 2001. Effects of grain processing, forage to concentrate ratio and forage particle size on rumen pH and digestion by dairy cows. Journal Dairy Science 84:2203-2216.
Yang WZ and Beauchemin KA, 2006. Effects of physically effective fiber on chewing activityand rumen pH of dairy cows fed diets based on barley silage. Journal Dairy Science 89: 217-228.