اثر سطوح مختلف میوه بلوط بر مرفولوژی شکمبه و روده کوچک و pH محتویات دستگاه بزغاله‌های مرغز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

2 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

3 3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

زمینه مطالعاتی: دانه بلوط می‌تواند یک خوراک ارزان و قابل دسترس در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار گیرد. هدف: این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف میوه بلوط بر مورفولوژی شکمبه و روده کوچک و pH محتویات دستگاه گوارش در بزهای مرخز انجام شد. روش کار: بیست و چهار رأس بزغاله نر مرخز با میانگین وزنی 1±16کیلوگرم و میانگین سنی 4 تا 5  ماه در قالب یک طرح کاملاَ تصادفی استفاده شد. دوره آزمایشی 105 روز بود و جیره‌های آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره­های حاوی صفر،  8‏، 17 و 25 درصد میوه بلوط بودند. بزغاله­ها در هر 4 گروه با علوفه خشک یونجه و کنسانتره (دانه جو برای گروه شاهد و میوه بلوط به عنوان جایگزین دانه جو برای گروه های آزمایشی) تغذیه شدند. نتایج: نتایج نشان داد که جیره‌های آزمایشی فاقد اثر معنی داری (05/0<P) بر مورفولوژی شکمبه (ارتفاع پرز، پهنای پرز، سطح پرز و تراکم پرز، و ضخامت دیواره شکمبه) و مورفولوژی روده (ارتفاع پرز، پهنای پرز، سطح پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت) بود. همچنین جیره‌های آزمایشی فاقد اثر معنی داری(05/0<P) بر pH بخش­های مختلف شکمبه و روده کوچک بود. نتیجه گیری کلی: نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد استفاده از 25 درصد بلوط در جیره بز مرخز فاقد اثر منفی بر مورفولوژی شکمبه و روده کوچک و pH هضمی محتویات دستگاه گوارش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of Oak acorn on rumen and small intestine morphology and gastrointestinal pH of Markhoz goat kids

نویسندگان [English]

  • O A 1
  • E S 2
  • A V 3
1 a
2 a
3 a
قادری قهفرخی م، صادقی ماهونک ع، اعلمی م، قربانی م و عزیزی م ح، 1390. ارزیابی فعالیت ضد رادیکالی، قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره فنولی یک واریته بلوط (Q.branti var. persica). مجله پژوهشهای صنایع غذایی، شماره 1، صحفه‌های 104-93.
بهادری م، 1375. فن آسیب شناسی و روشهای رنگ آمیزی عمومی تألیف. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران، صفحه‌های  177-183.
ورمقانی ص، یعقوبفر ا، قره داغی ع و جعفری ه، 1385. استفاده از میوه بلوط تانن گیری شده در جیره های غذایی جوجه های گوشتی. پژ وهش و سازندگی. امور دام و آبزیان، شماره 70، صفحه‌های 80-50.
AOAC, 1990. Official Methods of Analyses, 15th edn. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
Ben Salem H, Nefzaoui A, Makkar HPS, Hochlef H, Ben Salem I and Ben Salem L, 2005. Effect of early experience and adaptation period on voluntary intake, digestion, and growth in Barbarine lambs given tannin-containing (Acacia cyanophylla Lindl. foliage) or tannin-free (oaten hay) diet. Anim Feed Sci Technol 122: 59–77.
Chung K T, Wong TY, Wel CI, Huang YW and Lin Y, 1998. Tannins and human health: a review. Crit Rev Food Sci Nutr 38: 421-464.
Crouse D, Protocol 10% Neutral Buffered Formalin. Creighton University. Available at: http://www.creighton.edu/.
Farrell DJ, Perez-Maldonado RA and Brooker JD, 1999. Tannins in feedstuffs used in the diets of pigs and poultry in Australia. Tannins in Livestock and Human Nutrition: Proceedings of an International Workshop. Agri Food Sci 3: 24-29.
Frutos P, Hervas G, Giraldez FJ and Mantecon AR, 2004. Review. Tannins and ruminant nutrition. Span J Agric Res 2: 191-202.
Makkar HPS, 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Rumin Res 49: 241–256.
Min BR, Pinchak WE, Anderson RC, Fulford JD and Puchala R, 2006. Effects of condensed tannins supplementation level on weight gain and in vitro and in vivo bloat precursors in steers grazing winter wheat. J Anim Sci 84: 2546-2554.
National Research Council (NRC), 2007. Nutrient requirements of small ruminant. (National Academy Press: Washington, DC).
Odenyo AA, McSweeney CS, Palmer B, Negassa D and Osuji PO, 1999. In vitro screening of rumen fluid samples from indigenous African ruminants provides evidence for rumenfluid with superior capacities to digest tanninrich fodders. Aust J Agric Res 50: 1147–1157.
Reed JD, 1995. Nutritional toxicology of tannins and relatedpolyphenols in foragelegumes. J Anim Sci 73: 1516-1528.
SAS Institute. 2001. SAS/STAT User, Guide. Release Version 9.1. SAS Institute Inc. Cary. NC.
Walton JP, Waghorn GC, Plaizier JC, Birtles M and McBride BW, 2001. Influence of condensed tannins on gut morphology in sheep fed Lotus pedunculatus. Can J Anim Sci 81: 605-609.
Wang YH, Xu M, Wang FN, Yu ZP, Yao JH, Zan LS and Yang FX, 2008. Effect of dietary starch on rumen and small intestine morphology and digesta pH in goats. Livest Sci 122: 48-52.
Xu M, Dang Y, Du S, Hao YS, Wang YH, Wang FN and Yao JH, 2009. Effect of corn particle size on mucosal morphology and digesta pH of garstrointestinal tract in growing goat. Livest Sci 123: 34-37.
Zitnan R, Kuhla S, Nurnberg K, Schonhusben U, Ceresnakova Z, Sommer A, Baran M, Greserova G and Voligt J, 2003. Influence of the diet on morphology of ruminal and intestinal mucosa and on intestinal carbohydrase levels in cattel. Vet Med 48: 177-182.
Zitnan R, Kuhla S, Sanftleben P, Bilska A, Schneider F, Zupcanova M and Voigt J, 2005. Diet induced ruminal papillae development in neonatal calves not correlating with rumen butyrate. Vet Med 50: 472–479.
Zitnan R, Voigt J, Schönhusen U, Wegner J, Kokardova M, Hagemeister H, Levkut M, Kuhla S and Sommer A, 1998.  Influence of dietary concentrate to forage ratio on the development of rumen mucosa in calves. Archiv für Tierernaehrung 51: 279–291.