اثر روش‌های مختلف تغذیه ابتدایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی دکترای تغذیه دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

زمینه مطالعاتی: تغذیه اولیه جوجه‌‌های گوشتی دارای اهمیت زیادی در کل دوره پرورش جوجه‌‌ها می‌‌باشد. هدف: این پژوهش جهت ارزیابی اثر روش‌های مختلف تغذیه در 48 ساعت اول پرورش بر عملکرد، صفات لاشه و پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. روش کار: این آزمایش با تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس- 308 در 10 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل: 1) تغذیه بر اساس مواد مغذی توصیه سویه راس، 2) استفاده از آب بدون دسترسی به خوراک،3) استفاده از 5 درصد محلول آب شکر، 4) استفاده از 200 میکرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم، 5) استفاده از محلول مولتی‌‌ویتامین و الکترولیت در آب، 6) استفاده از 10 درصد مواد مغذی بیشتر از توصیه سویه راس، 7) تغذیه با آرد ذرت، 8) تغذیه با آرد ذرت و محلول 5 درصد شکر آب، 9) تغذیه با آرد ذرت و محلول 5 درصد شکر آب + مولتی‌‌ویتامین و الکترولیت و10) تغذیه با آرد ذرت و محلول 5 درصد شکر آب + مولتی‌‌ویتامین و الکترولیت + 200 میکرولیتر در لیتر عصاره گیاه شاه اسپرم بودند.نتایج: برنامه‌‌های مختلف تغذیه‌ای در 48 ساعت اول پرورش جوجه‌ها دارای اثرات معنی‌‌دار بر عملکرد و صفات لاشه می‌‌باشند (05/0>P). بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن در تیمار 1 در حالی که کمترین مقدار خوراک مصرفی و بهترین ضریب تبدیل خوراک، بیشترین وزن  بدن، بیشترین شاخص تولید و کمترین هزینه خوراک و بیشترین درصد لاشه در تیمار 8 مشاهده شد. برنامه‌‌های مختلف تغذیه‌ای اثرات معنی‌‌داری بر سیستم ایمنی ایمنی جوجه‌‌ها نداشت (05/0P>). نتیجه‌‌گیری نهایی: به طور کلی تغذیه با آرد ذرت و 5 درصد محلول آب شکر در 48 ساعت اول پرورش جوجه‌‌های گوشتی در مقایسه با سایر روش‌های تغذیه‌‌ای بهترین اثر را بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different early nutrition methods on performance, carcass traits and immune responses of broiler chicks

نویسندگان [English]

  • MR A 1
  • A N 2
رحیمی ش، تشرفی س و کیایی م م، 1386. تأثیر تغذیه پس از هچ بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی. 62 (5): 296-291.
فرخوی م، سیگارودی ت و نیک‌‌نفس ف، 1373. راهنمای کامل پرورش طیور (ترجمه). چاپ دوم، انتشارات کوثر.  صفحه 266- 150.
موسوی س ن، شیوازاد م، چمنی م، صادقی ع ا، لطف‌‌الهیان ه، 1387. بررسی استفاده از تغذیه جنینی جوجه‌های گوشتی به عنوان یک روش تغذیه اولیه. فصلنامه دانش کشاورزی ایران. 5 (4): 425-417.
نظیفی س، 1376. هماتولوژی و بیوشیمی بالینی پرندگان. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شیراز، صفحه 209- 173.
ولی‌‌زاده م، و مقدم م، 1373. طرح‌های آزمایشی در کشاورزی 1. چاپ اول. انتشارات پیشتاز علم. صفحه 100-25.
Buyse J, Decuypere E and Bruggeman V, 2005. The effects of the spread of hatch and interaction with delayed feed access after hatch on broiler performance until seven days of age. Poultry Science 84: 1314- 1320.
Dibner J J, Knight C D and Ivey F J, 1998. The feeding of neonatal poultry. World Poultry 14 (5): 33-56.
Hooshmand M, 2006. Effect of early feeding progams on broiler performance. International Journal of Poultry Science 5 (12): 1-7.
Kidd MT, Taylor J W, Page CM, Lott BD and Chamblee TN, 2007. Hatchery feeding of starter diets to broiler chicks. Journal of Applied Poultry Research 16: 234-239.
Moran ET, 1990. Effects of egg weight, glucose administration at hatch, and delayed access to feed and water on the poult at 2 weeks of age. Poultry Science 69: 1718-1723.
National Research Council (NRC), 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. 23. National      Academy Press. Washington. DC.
Nir I, 1995. The uncertainties of broiler growth. pp 19-20. In: Proceedhngs World’s Poult. Sci., 10 th European Symposium on Poultry nutrition, Anatalys, Turkey.
Noy Y and Pinchasov Y, 1993. Effect of a single post hatch intubation 0f nutrients on subsequentearly performance broiler chicks and turkey poults. Poultry Science 72: 1861-1866.
Noy Y and Sklan D, 1997. Post hatch development in poultry. Journal of Applied Poultry Research 6: 344-354.
Noy Y and Sklan D, 1997. Yolk utilization in newly hatch poult. British Poultry Science 39: 446-451.
Saki A A, 2005. Effect of post-hatch feeding on broiler performance. . International Journal of Poultry Science 4 (1): 4-6.
SAS Institute, 2005. SAS Users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc.، Cary، NC.
Sturkie PD, 1995. Avian physiology. 4th ed. Springer Verlag. New York. pp: 115 -270.
Ullah M S, Pasha T N, Saima Z, Khattak F M and Hayat Z, 2012. Effects of different prestarter diets on broiler performance, gasterointestinal morphometery and carcass yield. Journal of Plant and Animal Science 22 (3): 270-275.
Uni Z, Noy Y and Sklan D, 1999. Post hatch development of small intestinal function in the poult. International Journal of Poultry Science 78: 215-222.
Vieira S L, Penz A M, Pophal S and Almeida J, 2003. Sodium requirements for the frist seven days in broiler chicks. Journal of Applied Poultry Research 12: 362-370.
Rammouz R EL, Said S, Abboud M, Yammine S, and Jammal B, 2011. Effect of post-hatch early feeding times starter supplemented with egg yolk and white of boiled chicken eggs (Rhod Island Red) on growth performance, viscera development, and immune response in broiler chickens. Austalian Journal of Basic Applied Science 5 (6): 660-671.