اثر برگ گیاه مورد و اسانس آن بر خصوصیات تخمیر و قابلیت هضم در گوسفند عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

زمینه مطالعاتی: متابولیت­های ثانویه برگ مورد، توانایی تعدیل تخمیر شکمبه­ای و بهبود مصرف مواد مغذی در دام را دارند. هدف: هدف از این آزمایش بررسی اثر تغذیه برگ گیاه مورد بر خصوصیات تولید گاز و هضم­پذیری الیاف و پروتئین در گوسفند عربی و تاثیر اسانس مورد بر فراسنجه­های تولید گاز بود. روش کار: در این آزمایش از 8 راس گوسفند عربی ( تقریبا 9 ماه و میانگین وزن 5/1±23 کیلوگرم) استفاده شد که با جیره بدون برگ مورد و جیره حاوی 4/0 درصد برگ مورد همراه با جیره 70 به 30 کنسانتره به علوفه به مدت یک ماه  تغذیه شدند(4 تکرار برای هر تیمار). در پایان فراسنجه های تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه و کنجاله سویا با مایع شکمبه دام­های تغذیه شده اندازه­گیری شد. در آزمایش دیگر، اثر سطوح مختلف اسانس مورد (0، 05/0، 1/0 و 15/0 میلی­لیتر)، بر فراسنجه­های تولید گاز جیره­های آزمایشی حاوی نسبت 70 به 30 کنسانتره به علوفه، با استفاده از تکنیک تولید گاز تعیین شد. داده­های به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی آنالیز شدند.  نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری در پتانسیل تولید گاز کاه گندم بین تیمارها مشاهده نشد. اما پتانسیل تولید گاز کنجاله سویا با مایع شکمبه دام­های تغذیه شده با مورد طی 96 ساعت انکوباسیون افزایش (13/158 میلی­لیتر در ساعت) یافت (05/0>P). نرخ تولید گاز کاه و کنجاله تحت تأثیر برگ مورد افزایش یافت (05/0> P). خصوصیات تخمیری کاه گندم تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت، اما میزان ضریب تفکیک (PF)، ماده آلی واقعاً هضم شده و توده میکروبی کنجاله سویا در دام­های تغذیه شده با مورد نسبت به تیمار شاهد بالاتر بود (05/0> P).در آزمایش دوم، کاهش معنی­دار در نرخ تولید گاز، حجم گاز تولیدی و ماده آلی واقعاً هضم شده در همه تیمارهای حاوی اسانس مورد نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (05/0 > P). اما ضریب تفکیک افزایش معنی­داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد (05/0> P). نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج حاصل، افزودن 4/0 درصد برگ مورد در جیره، دارای اثرات افزایشی بر خصوصیات تولیدگاز و هضم­پذیری NDF در گوسفند عربی بود. همچنین افزودن سطوح مختلف اسانس مورد، سبب کاهش حجم گاز تولیدی، تخمیر میکروبی و قابلیت هضم ماده آلی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of myrtle leaves and essential oil on the fermentation characteristics and digestibility in Arabi sheep

نویسندگان [English]

  • K Salehpour
  • T MohammadAbadi
  • MR Ghorbani
Aidi Wannes W, Mhamdi B, Sriti J and Marzouk B, 2010. Changes in essential oil composition of Tunisian Myrtus communis var. italica during its vegetative cycle. Journal Essential Oil Research 22: 13–18.
Barazandeh M M, 2001. Identification of essential oil components of myrtle (Myrtus communis. L). Iran Journal Medicinal Aromatic 6: 115-127.
Blümmel M, Steingass H and Becker K, 1997. The relationship between in vitro gas production, in vitro microbial biomass yield and 15N incorporation and its implications for prediction of voluntary feed intake of roughages. British Journal of Nutrition 77: 911–921.
Bouzabata A, Bazzali O Cabral C, Goncalves MJ, Cruz M, Bighelli A, Tomi F and Salgueiro L, 2015. Myrtus communis L. as source of a bioactive and safe essential oil. Journal Food and Chemical Toxicology 75: 166–172.
Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A and Kamel C, 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science 89: 761–771.
Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A, Carro MD and Kamel C, 2005. Effect of garlic oil and four of its compounds on rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science 88: 4393–4404.
Cushnie TPT and Lamb A J, 2011. Recent advances in understanding the antibacterial properties of flavonoids. International Journal of Antimicrobial Agents 38(2): 99–107.
Danesh Mesgaran M, 2009. The Newin Vitro Methods in Animal Researches. Ferdowsi University Press, Mashhad, P. 191. (In Persian).
Ellis RH, Hong TD and Roberts EH, 1985. Handbook of seed technology forgone banks. Vol 2, Rome, IBPGR, 511-513.
Ghasemi A, 2013. Medical and Aromatic Plants of Iran. Islamic Azad University of Shahrekord Press. P. 491. (In Persian).
Hart KJ, Yanez-Ruiz DR, Duval SM, McEwan NR and Newbold CJ, 2008. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology 147: 8–35.
Hristov AN, Ropp JK, Zaman S and Melgar A, 2008. Effects of essential oils on in vitro ruminal fermentation and ammonia release. Animal Feed Science and Technology 144: 55-64.
Macheboeuf D, Morgavi DP, Papon Y, Mousset JL and Arturo-Schaan M, 2008. Dose response effects of essential oils on in vitro fermentation activity of the rumen microbial population. Animal Feed Science and Technology 145:335-350.
Mehrabadi M, Vakili AR, Danesh Mesgaran M and Valizadeh R, 2016. The effect of adding different levels of garlic and eucalyptus powder on in vitro fermentative parameters of rumen. 2th International Conference on Modern Research in Agricultural Science and Environment. 14th March. Istanbul, Turkey.
Menke KH and Steingass H, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Animal Research and Development 28: 7–55.
Morgavi DP, Forano E, Martin C and Newbold CJ, 2010. Microbial ecosystem and methanogenesis in ruminants. Animal 4(7): 1024–1036.
Mozafaryan W. 2008. Ilam Flora, Publisher Department of Natural Resources of Ilam. (pp. 597-598). (In Persian).
Nourian Sarvar MA, Moeini MM and Vosoghi F, 2015. The effect of eucalyptus essential oil on sheep in vitro fermentation parameters and production of methane.  Journal of Research in Animal Nutrition 3: 19-26. (In Persian).
NRC. 2007. Nutritional Requirements of Small Ruminant. National Academy Press. Washington, D.C.
Ouladshanbe  Y, Sari  M, Chaji  M, Mohammadabadi T and  Bojarpour M, 2014. Investigating the effects of Salvia mirzayanii essential oil on rumen microbial fermentation and nutrient digestibility using gas production and dual flow continuous culture system. Iranian Journal of Animal Science Research 6 (1). 54-65. (In Persian).
Patra AK and Saxena J, 2010. A new perspective on the use of plant secondary metabolites to inhibit methanogenesis in the rumen. Phytochemistry 71 (11-12): 1198–1222.
Payandeh Mehr M, Bojarpour M, Sari  M, Mohammadabadi T  and Chaji  M, 2014. The study of effect of adding eucalyptus essential oil on fermentation parameters in diets containing high concentrate by using gas production test. 6 th Animal Science Congress. Tabriz, Iran. (In Farsi).
Rezai F, 2014. Investigating the effect of Scrophularia striata Boiss on fermentation and rumen microbial digestion of Lori- Bakhtiari sheep. Msc Thesis. Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khuzestan.
Sallam SMA, Bueno ICS, Brigide PB, Vittii DMSS and Abdalla AL, 2009. Efficiency of eucalyptus oil on in vitro ruminal fermentation and methane production. Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats 85: 267-272.
Smith H, Zoetendal E and Mackie RI, 2005. Bacterial mechanisms to overcome inhibitory effects of dietary tannins. Microbial Ecology 50)2(: 197–205.
Tatsuoka N, Hara K, Mikuni K, Hashimoto H and Itabashi H, 2008. Effect of the essential oil cyclodextrin complexes on ruminal methane production in vitro. Animal Science Journal 79: 68-75.
Tilley JMA and Terry RA, 1963. A two stage technique for the in digestion of forage crops. Journal of the British Grassland Society 18: 104-111.
Zandi-Sohani N, Hojjati M and Carbonell-Barrachina AA, 2013. Insecticidal and repellent activities of the essential oil of callistemon citrinus (myrtaceae) against Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae). Neotropical Entomology 42: 89-94.
Zargari A, 1997. Medicinal plants. Tehran university press. vol 4. pp:130 (In Persian).