اثر تغذیه درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های ریخت‌شناسی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک روزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه بافت‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: تغذیه درون تخم‌مرغی به جنین کمک می‌کند تا بر محدودیت‌های تغذیه‌ای تخم غلبه کند و اثر محرک بر رشد و توسعه روده کوچک و سیستم ایمنی دارد. پژوهش‌های پیشین اثرهای مثبت تغذیه خوراکی آرژنین و لیزین در طی دوره پرورش بر رشد روده کوچک و سیستم ایمنی را گزارش کرده‌اند. هدف: بنابراین در این پژوهش اثر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های بافت روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی یک روزه سویه راس 308 بررسی شد.روش کار: در این پژوهش از 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با 7 گروه آزمایشی شامل 30 تخم‌مرغ انفرادی استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل شاهد (بدون تزریق)، شاهد- شم با تزریق آب استریل و تیمارها با تزریق محلول دارای نسبت‌های 7/75، 7/80، 7/85، 7/90 و 7/95 درصد اسید آمینه ال- آرژنین به ال- لیزین بودند که در روز 14 دوره جوجه کشی به مایع آمنیوتیک تزریق شدند. در روز 22 پژوهش، جوجه‌ها وزن‌کشی و کشتار شدند تا شاخص‌های بافت روده و اندام‌های سیستم ایمنی اندازه‌گیری شوند. نتایج: بر اساس نتایج آزمایش حاضر، تغذیه درون تخم­مرغی نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین اثر افزایش دهنده (05/0p <) بر وزن بورس فابریسیوس، وزن دوازدهه، طول ژژنوم، وزن ژژنوم، طول ایلیوم، وزن ایلیوم، طول روده کوچک، وزن و وزن نسبی روده کوچک به وزن بدن داشتند. همچنین اثر افزایش‌دهنده معنی‌دار (05/0p <) نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر عمق کریپت، ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت ژژنوم و ایلیوم، قطر کریپت ژژنوم و عرض پرز دوازدهه و ژژنوم مشاهده شد. نتیجه‌گیری نهایی: نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد تزریق 7/90 درصد نسبت ال- آرژنین به ال- لیزین بهترین اثر را در رشد روده کوچک و بهبود شاخص‌های میکرومتری ساختار بافتی روده جوجه‌های گوشتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of in ovo feeding with different L- arginine to L- lysine ratios on small intestine histological characteristics and immune system organs in day-old chicks

نویسندگان [English]

  • M Ebrahimi 1
  • F Abdolalizadeh 1
  • M Adib Moradi 2
  • H Janmohammadi 1
  • Z Rajabi 3