اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در صنعت گاوداری‌‌های شیری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: امروزه بهبود بهره­وری به عنوان بهترین و کارآمدترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است. مدیریت بهره­وری مستلزم شناخت اجزاء و تحلیل تغییرات آن در پروسه توسعه است. هدف: مطالعه حاضر با هدف اندازه­گیری و تجزیه روند تغییرات بهره­وری گاوداری­های شیری صنعتی صورت گرفت. روش کار: این مطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها و شاخص هیکس مورستین به محاسبه و تجزیه بهره­وری کل عوامل تولید می­پردازد. آمار و اطلاعات مورد استفاده تحقیق از نتایج طرح آمارگیری نمونه­ای گاوداری­های صنعتی استان­های کشور طی سال­های 92-1369­ جمع­آوری گردید. نتایج: نتایج نشان داد که در طی دوره 75-1369 شاخص رشد قیمت ستاده به رشد قیمت نهاده (TT) نسبت به سال پایه (1369) حدود 86 درصد افزایش یافته که این دوره با کاهش شاخص بهره­وری کل عوامل تولید ((TFP به میزان 15 درصد همراه بوده است. بررسی شاخص TFP نیز حاکی از آن است که شاخص مذکور ابتدا سیر نزولی و سپس سیر صعودی داشته است و علیرغم نوسانات موجود در طی دوره زمانی 92-1369، به طور متوسط نسبت به سال پایه حدود 15 درصد افزایش یافته است. کارایی بهره­وری کل عوامل تولید (TFPE) از سال 1369 تا سال 1392 روند کاهشی داشته و از 521/0 در سال 1369 به 248/0 در سال 1392 کاهش یافته است. همچنین ارزیابی و تحلیل منابع تغییرات TFP نشان داد که در دهه­ی 1370 مهم­ترین جزء تغییرات TFP، کارایی مقیاس پسماند ستاده­گرا (ROSE) و در طی نیمه دوم دوره مطالعه، تغییرات تکنولوژی به عنوان یکی از اصلی­ترین عناصر تغییرات TFP گاوداری­های شیری صنعتی کشور محسوب می­شود. نتیجه­گیری نهایی: همین امر نشان می دهد که برای افزایش بهره وری، بایستی توجه به ترویج تکنولوژی مد نظر قرار گیرد تا بتواند در فرآیند تولید ثمربخش باشد. در مجموع توسعه و ترویج نمادهای تکنولوژی از جمله گاوهای اصلاح نژاد شده، خدمات تلقیح مصنوعی و انتقال جنین و همچنین افزایش مقیاس تولید از طریق اعمال سیاست­های تشویقی و حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ می­تواند به ارتقاء بهره­وری عوامل تولیدی منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and decomposing total factor productivity growth of industrial dairy farms in Iran

نویسندگان [English]

  • Gh Dashti
  • F Sani
  • M Ghahramanzadeh
  • R Sani
چکیده [English]

Introduction: Over the last decades, productivity growth analysis in agriculture has attracted attention of the economic researchers as well as policy makers in both developed and developing countries. Improving productivity is the best and effective way to achieve economic growth due to scarcity of production resources. Productivity management involves understanding the components and analyzing its changes in the development process. Improving total factor productivity (TFP) is seen as necessary for producers to remain competitive and profitable, particularly in markets where they face declining terms of trade. Without changes scale, TFP can be increasing in several ways, such as increasing output from the same level of inputs, constant the same level of output with a lower level of inputs, or changing the mix of inputs and or outputs.
 Material and methods: The objective of this research was measuring and decomposing productivity and profitability change. This paper estimated TFP changes and decomposed these changes into technical change, technical efficiency change, and scale and mix efficiency change in industrial dairy farms by using Hicks-Moorsteen TFP indexes. This index was chosen among other indexes, because it is an index that bases on distance functions and data envelopment analysis (DEA) methodology for estimating distances is convenient. Secondly, it is closely related to the Malmquist index, which has been used for some time as the index number of choice in the productivity decomposition literature. For the purposes of comparison, this paper developed data envelopment analysis (DEA) methodology for computing and decomposing Hicks-Moorsteen index. Input and output quantity and price data were included for labor, capital, animal feed, fuel, and milk using records from the results of a sample survey of industrial dairy farms in the provinces of Iran during 1990-2013.
Results and discussion: The results indicate that the TT effect (the growth in output prices relative to the growth in input prices) on profitability has been moderated by compensating changes in total factor productivity (TFP). The TT was improved 86 percent from 1990 to 1996 and during this period a simultaneous reduction in total factor productivity (TFP) by 15 percent was observed. In other words, industrial dairy farms productivity has been responsive to changes in the industrial dairy farms TT. The TFP survey also indicated that the index was initially decreased and then increased, and despite the fluctuations over the period of 1990-2013, the average has increased by 15% compared with the base year of 1990. Productivity efficiency (TFPE) has been decreased from 1990 to 2013, and decreased from 0.521 in 1990 to 0.248 in 2013. In other words, the gap between the existing TFP and the maximum TFP has increased over the study period. Analyzing TFP change in the 1990s indicates that important components of TFP change have been changed in ROSE and in the second half of the study period, the main component industrial dairy farms TFP change is technical change. These findings support the view that research and development expenditure has led to expansions in the production possibilities set, that dairy farms adopt new technologies quickly and make relatively few mistakes in the production process, and that they rationally adjust the scale and scope of their operations in response to changes in prices and other production incentives. The results demonstrate that industrial dairy farms have high technology, scale, and output mix-efficient throughout the study period, but input mix efficiency has been steadily decreasing over the study period and that reaches less than 40 per cent in 2013.
Conclusion: In general, the development and promotion of technological symbols such as improved cows, artificial insemination, and embryo transfer, as well as increased production scale through the implementation of incentive policies and support of large manufacturing units can be considered to improve the productivity of production factors.Moreover, province level variations in scale and mix efficiency suggest that there exists a scope for improving productivity by taking a differential approach to the efficient use of agricultural resources and to increase scale and mix efficiency in production of the industrial dairy farms. Being able to identify the components of TFP change is critically important for public policy-making. Policies that can lead to these outcomes include reductions in the levels of output price support, removal of input subsidies, increases in tax rates and any other policies that cause deteriorations in the agricultural TT. These policies can have the effect on increasing productivity.

Brummer B, Glauben Th and Thijdden G, 2002. Decomposition of productivity growth using distance functions: the case of dairy farms in three European countries. American Journal of Agricultural Economics 84: 628-644.
Dashti Gh and Kuhpayi M, 2008. Evaluation and analysis source of factor productivity growth in industrial dairy farms in Iran. 6th national conference of agricultural economics, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Dashti Gh, 2015. Evaluation the trend and direction of technical change in industrial dairy farms in Iran. Journal of Animal Science Researches (Agricultural Science) 25: 25-35 (In Persian).
Dashti Gh, Alefi Kh, Ghahremanzadeh M and Hayati B, 2015. Technological changes, scale effects and total factor productivity growth of cotton in Iran. Agricultural Economics and development 89: 185-202 (In Persian).
Emami Meibodi A, 2005. Principles of efficiency and productivity measurement. Institute of Business Studies and Research of Tehran (In Persian).
Gholizadeh H and Saleh H, 2005. Investigating the total productivity of production factors in Iran's economy during the period 1357-81 (with an Emphasis on Agriculture and the Role of Capital). Iranian Journal of Agriculture Science 36: 1131-1141 (In Persian).
Haghighatnejad MR, Yazdani AR and Rafiei H, 2013. Comparison of the efficiency and productivity index of dairy farms; case study, Isfahan region. Journal of Ruminant Research 4:177-194 (In Persian).
Haji Rahimi M and Karimi A, 2009. Analyzing factor productivity of broiler production industry in Kurdistan province. Journal of Agricultural Economic and Development 66: 1-17 (In Persian).
I.R. Iran Statistical Center, 2013. Statistical yearbook 2013-2014. Presidency of I.R.I. Plan and budget organization, Tehran, Iran. Available online at: https://www.amar.org.ir/english/ Iran-Statistical-Yearbook (In Persian).
Khan F, Salim R and Bloch H, 2015. Nonparametric estimates of productivity and efficiency change in Australian Broadacre Agriculture. Agricultural and Resource Economics 59: 293-411.
Mohammadinejad A and Karmaei MR, 2008. Economic performance of egg production units in Iran during 1996-1999. Agricultural Extension and Education Research 1: 43-50 (In Persian).
Moreira V and Bravo-Ureta B, 2016. Total factor productivity change in dairy farming: empirical evidence from southern Chile. Journal of Dairy Science 99: 1-9.
Naji A and erfanmanesh MA, 2006. Measurement and analysis of total productivity in the poultry industry of Tehran province. Bimonthly Journal of Jihad 272: 224-237 (In Persian).
O’Donnell CJ, 2010. Measuring and decomposing agricultural productivity and profitability change. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 54: 527–560.
Rafiei H, Heidari Khozmiri R and Ganjkhanlo M, 2012. Investigating total factor productivity and calculating efficiency and scale efficiency in milk producing industrial dairy farms Case study: Guilan province. Journal of Agricultural Economics Research 4: 117-132 (In Persian).
Salami H, 1997. Concepts and measuring productivity in agricultural sector. Journal of Agricultural Economics and Development 18: 7-31 (In Persian).
Shephard RW, 1953. Cost and production functions. Princeton University Press, Princeton.
Tauer LW, 1998. Productivity of NewYork dairy farms measured by nonparametric Malmquist index. Journal of Agricultural Economics 49:234–249.
Tozer P and Villano R, 2013. Decomposing productivity and efficiency among western Australian grain producers. Journal of Agricultural and Resource Economics 38: 312–326.
Zhu X and Lansink AO, 2009. Determinants of productivity change of crop and dairy farms in Germany, the Netherlands and Sweden in 1995-2004. Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, and August 16-20.