دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی خویش آمیزی روی برخی از صفات تولیدی گاو نژاد سرابی

صفحه 1-14

حسین امیرزاده شمالی؛ سید عباس رأفت؛ جلیل شجاع؛ صادق علیجانی؛ لیلا ایرانزاده


واکنش جوجه‌های گوشتی سویه راس 308 به سطوح مختلف والین قابل هضم در دوره رشد

صفحه 35-47

آرش حسن زاده سیدی؛ حسین جانمحمدی؛ سید علی میرقلنج؛ مجید علیایی


بررسی اثر فرآورده‌های فرعی انار (روغن و پوست انار) بر تولید گاز متان در شرایط برون تنی

صفحه 89-105

فاطمه خسروی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید علیرضا وکیلی؛ همایون فرهنگ فر


مقایسه اقتصادی روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره های نر افشاری

صفحه 137-151

سید سعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ محمد حسین نعمتی؛ بیتا ناصری؛ معصومه حسینی