نویسنده = حمیدرضا میرزایی الموتی
اثر افزودن سطوح مختلف جو بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت پروتوزوآ و کیفیت سیلاژ تفاله نعناع و سیلاژ تفاله ‌کاسنی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-42

نسیم بیابانی؛ فرشید فتاح نیا؛ گلناز تأسلی؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی


مقایسه اقتصادی روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره های نر افشاری

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 137-151

سید سعید موسوی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ علی مصطفی تهرانی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ محمد حسین نعمتی؛ بیتا ناصری؛ معصومه حسینی


ارزیابی نهاده و انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با جایگاه نگهداری متفاوت

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-112

داود زحمتکش؛ محمد زینالی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ احسان محجوبی؛ پریا سفیدپری


اثر موننسین و عصاره گیاهی بر متابولیت‌های خون و شکمبه و بیان ژن ناقل اوره در اپیتلیوم شکمبه بره‌های پرواری

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 161-174

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مریم رضویان؛ رضا معصومی؛ وحید سلمانی زاویه